Sykefraværet er stabilt

I andre kvartal 2019 var det legemeldte sykefraværet 4,8 prosent i Vestfold og 5,3 prosent Telemark. Dette er en nedgang på 3,1 prosent på ett år i Vestfold og en oppgang på 2,1 prosent i Telemark. For regionen samlet ligger det legemeldte sykefraværet på samme nivå som i fjor.

På landsbasis var sykefraværet 4,9 prosent i samme periode. Det er en oppgang på 2,2 prosent sammenlignet med samme kvartal året før.

- Det er gledelig at det legemeldte sykefraværet fortsetter å gå ned i Vestfold, og at det nå ligger under landsgjennomsnittet. Det høyeste sykefraværet er i sektoren for helse- og sosialtjenester, men målt mot fjoråret har det vært en liten nedgang i begge fylkene. NAV-kontorene, i samarbeid med NAV Arbeid og helse, jobber aktivt inn mot virksomhetene for at denne nedgangen skal fortsette, sier avdelingsdirektør Lars Erik Bakke ved NAV Arbeid og helse i Vestfold og Telemark.

Kommuner

Det er fremdeles variasjoner innad i fylkene. Svelvik har høyest sykefravær med 6,5 prosent, fulgt av Sauherad med 6,0 prosent. Hjartdal har lavest sykefravær i regionen med 3,7 prosent.
Hjartdal og Drangedal har størst nedgang i sykefraværet med henholdsvis 29,3 og 21,4 prosent nedgang.

Næringer

Sykefraværet i 2. kvartal 2019 var klart høyest innen næringen som sysselsetter flest i regionen, helse- og sosialtjenester, med 6,9 prosent i Vestfold og 7,3 prosent i Telemark. Dette er en nedgang fra ett år tilbake med henholdsvis 0,7 og 1,8 prosent.

Diagnoser

Muskel- og skjelettlidelser står for 32,7 prosent av diagnosene i landet, fulgt av psykiske lidelser (17,4 prosent) og sykdommer i luftveiene (13,5 prosent).

Fakta

NØKKELTALL 2. KVARTAL 2019
LEGEMELDT SYKEFRAVÆR
VESTFOLD OG TELEMARK

Sykefraværsprosent Vestfold: 4,8

  • Sykefravær menn Vestfold: 3,5
  • Sykefravær kvinner Vestfold: 6,3

Sykefraværsprosent Telemark: 5,3

  • Sykefravær menn Telemark: 4,1
  • Sykefravær kvinner Telemark: 6,6

Sykefraværsprosent landet: 4,9

  • Sykefravær menn landet: 3,6
  • Sykefravær kvinner landet: 6,4