Kraftig nedgang i antall AAP-mottakere

Fakta: Den nye NAV-regionen Øst-Viken ble etablert 1. januar 2019. Den består av Østfold og Akershus, med unntak av kommunene Asker og Bærum. Totalt 38 kommuner. Fra 2020 vil kommunereformen resultere i en reduksjon av antall NAV-kontorer fra 38 til 29 i vår region. Vi vil publisere separate tall for de to fylkene inntil videre. De finner du i vedlagte statstikknotater.

Kraftig nedgang i antall AAP-mottakere 

Ved utgangen av mars 2019 mottok 3,6 prosent av befolkningen i Øst-Viken arbeidsavklaringspenger (AAP). Det betyr at 16 625 personer mottok AAP, som er en nedgang på 2 868 personer sammenlignet med mars i fjor. Det er en reduksjon på 14,7 prosent.

– Antall mottakere av AAP har det siste året gått mye ned som følge av regelverksendringene som ble innført 1. januar 2018. Reduksjonen i antall mottakere er i tråd med hensikten til regelverksendringene, men nedgangen er noe større enn forventet, sier Steinar Hansen, direktør i NAV Øst-Viken.

Regelverksendringene innebærer blant annet strengere krav både for å få innvilget ytelsen og for å få utvidet stønadsperioden (se fakta om AAP nederst).

Fortsatt høy tilgang på AAP, men avgangen er større

Til tross for nedgangen, blir det stadig flere nye mottakere av AAP. I mars ble 679 personer mottakere av AAP. Samtidig er avgangen er større. I mars var det 767 personer som ikke lenger mottok AAP.

40,8 prosent av befolkningen i Øst-Viken, som utgjør 6 783 personer, har vært AAP-mottakere i mer enn to år, og det er forventet at antallet vil øke fremover.

- Vi har et gunstig arbeidsmarked og jeg vil oppfordre arbeidsgivere til å gi folk som står i fare for å falle utenfor arbeidslivet en sjanse. NAV kan tilby veiledning, økonomisk støtte og hjelp til å finne de riktige kandidatene. Vi står sammen med arbeidsgiverne og personer med nedsatt arbeidsevne om inkluderingsdugnaden, sier Hansen.

Færrest mottakere i Akershus

Nesten alle kommunene i Øst-Viken hadde reduksjon i antallet AAP-mottakere sammenlignet med mars i fjor. Sørum var eneste kommune med marginal økning.

Av de større kommunene i regionen var andelen AAP-mottakere 4,1 prosent i Halden, 3,5 prosent i Moss, 4,2 prosent i Sarpsborg, 3,7 prosent i Fredrikstad, 3,3 prosent i Ski, 3,5 prosent i Lørenskog, 3,1 prosent i Skedsmo og 3,3 prosent i Ullensaker.

Østfold er fylket i landet med størst reduksjon i antallet AAP-mottakere sammenlignet med i fjor. 1 832 færre personer mottar AAP i fylket, som er en reduksjon på nærmere 21 prosent.

Akershus har på sin side den laveste andelen AAP-mottakere av befolkningen. 3 prosent av befolkningen mellom 18 og 66 år mottok AAP i mars.

For mer informasjon, kontakt kommunikasjonsrådgiver Sigmund Haugedal – telefon: 976 345 80 eller e-post: sigmund.haugedal@nav.no

 

Fakta

Fakta - Arbeidsavklaringspenger

Alle som har mottatt AAP etter unntaksbestemmelsen i en utvidet stønadsperiode tidligere, og alle som har nådd fireårsgrensen etter 1. januar 2018, må vurderes etter de nye reglene før de blir avklart. Det var et stort antall saker som måtte gjennom dette løpet i 2018, noe som førte til økt saksbehandlingstid. Dette kan ha ført til at noen brukere ikke har fått nytt vedtak om forlengelse eller stans av ytelsen før fireårsgrensen ble nådd. Mottakere som ennå ikke har fått nytt vedtak, men som vil få innvilget videre AAP, inngår ikke i tallene over mottakere av AAP per desember 2018.


Kort om regelverksendringene

Målet med endringene er å få flere mottakere av AAP tilbake i jobb raskere. Endringene påvirker først og fremst de som søker om å motta AAP fra 1. januar 2018 eller senere, men noen endringer vil også påvirke de som allerede mottar AAP.


Les mer på nav.no/aap2018