Antallet mottakere av arbeidsavklaringspenger fortsetter å synke

Ved utgangen av september mottok 3,4 prosent av befolkningen i Øst-Viken arbeidsavklaringspenger (AAP). Det betyr at 15 843 personer mottok ytelsen, som er en nedgang på 1 823 personer sammenlignet med september i fjor. Det er en reduksjon på 10,3 prosent.

I løpet av september ble det 691 nye mottakere av AAP, samtidig som 788 gikk ut av ordningen.

- Hovedgrunnen til at det er flere som går ut av AAP-ordningen enn som kommer til, er endringer i AAP-regelverket. Antallet som ikke lenger mottar AAP er på vei ned, mens antallet nye AAP-mottakere har vært stabil det siste året, sier Steinar Hansen, direktør i NAV Øst-Viken.

- Vi har fortsatt ikke har sett den fulle effekten av regelverksendringene, som innebærer at perioden man kan motta AAP har blitt redusert fra 4 til 3 år. 39 prosent av AAP-mottakerne har hatt stønaden i mer enn 2 år, sier Hansen, som minner om at det i regelverksendringen ble innført en 2-årsgrense på hvor lenge du kan få AAP utover ordinær stønadsperiode.

Fordelingen av AAP-mottakere i Østfold og Akershus

I Akershus var det 11 249 personer som mottok AAP i september. Det tilsvarer 2,8 prosent av befolkningen i alderen 18 til 66 år. Antallet personer med nedsatt arbeidsevne var 17 236, som er en andel på 4,4 prosent.

I Østfold mottok 6 818 personer AAP i september. Det tilsvarer 3,7 prosent av befolkningen i alderen 18 til 66 år. Når det gjelder personer med nedsatt arbeidsevne var antallet 11 957. Det er en andel på 6,4 prosent av befolkningen.

Begge fylker har en høy reduksjon i antallet mottakere av AAP. I Østfold var 1 151 færre AAP-mottakere sammenlignet med september i fjor. Det er en endring på -14,44 prosent. I Akershus var det 975 færre AAP-mottakere. Det er en endring på -7,98 prosent. Det er imidlertid flere som gikk over til sosialhjelp i Østfold i 2018 enn det som var tilfellet for Akershus.

For mer informasjon, kontakt kommunikasjonsrådgiver Sigmund Haugedal – telefon: 976 345 80 eller e-post: sigmund.haugedal@nav.no 

Fakta

NAV Øst-Viken

Den nye NAV-regionen Øst-Viken ble etablert 1. januar 2019. Den består av Østfold og Akershus, med unntak av kommunene Asker og Bærum. Totalt 38 kommuner. Fra 2020 vil kommunereformen resultere i en reduksjon av antall NAV-kontorer fra 38 til 29 i vår region. Vi vil publisere separate tall for de to fylkene inntil videre. De finner du i vedlagte statstikknotater.

Arbeidsavklaringspenger

Alle som har mottatt AAP etter unntaksbestemmelsen i en utvidet stønadsperiode tidligere, og alle som har nådd fireårsgrensen etter 1. januar 2018, må vurderes etter de nye reglene før de blir avklart. Det var et stort antall saker som måtte gjennom dette løpet i 2018, noe som førte til økt saksbehandlingstid. Dette kan ha ført til at noen brukere ikke har fått nytt vedtak om forlengelse eller stans av ytelsen før fireårsgrensen ble nådd. Mottakere som ennå ikke har fått nytt vedtak, men som vil få innvilget videre AAP, inngår ikke i tallene over mottakere av AAP per desember 2018.

Kort om regelverksendringene

1. januar 2018 ble regelverket for AAP strammet inn. Blant annet ble ordinær periode med AAP redusert fra 4 til 3 år, og det ble innført en 2-årsgrense på hvor lenge du kan få AAP utover ordinær stønadsperiode.

Målet med endringene er å få flere mottakere av AAP tilbake i jobb raskere. Endringene påvirker først og fremst de som søker om å motta AAP fra 1. januar 2018 eller senere, men noen endringer vil også påvirke de som allerede mottar AAP.

Les mer på nav.no/aap2018