Akershus har fortsatt et godt arbeidsmarked

Ved utgangen av januar 2019 er det registrert 7 002 helt ledige i Akershus, 2,2 prosent av arbeidsstyrken. Det er en økning med 331 helt ledige fra januar i fjor, da ledigheten var på 2,1 prosent. Landet som helhet har en ledighet på 2,6 prosent i januar.

– Det er fortsatt et godt arbeidsmarked i Akershus med ledighet et godt stykke under landsgjennomsnittet, sier direktør i NAV Øst-Viken, Steinar Hansen.

Bruttoledigheten

I Akershus deltar 1 786 arbeidssøkere på arbeidsmarkedstiltak i januar. Sammen med de helt ledige er det 8 788 arbeidssøkere uten ordinært arbeid, 2,7 prosent av arbeidsstyrken ved utgangen av januar 2019.

Ungdomsledigheten

Det er 1 739 helt ledige under 30 år i januar, 2,6 prosent av arbeidsstyrken. 666 arbeidssøkere under 30 år deltar på tiltak i januar. Bruttoledigheten for unge under 30 år (helt ledige og arbeidssøkere på tiltak) tilsvarer 3,3 prosent av arbeidsstyrken og utgjør til sammen 2 167 personer.Ledigheten i kommuneneBlant fylkets kommuner er ledigheten høyest i Ullensaker. Der er ledigheten på 3,1 prosent. Lavest ledighet er det i Gjerdrum og i Hurdal, begge med 1,6 prosent av arbeidsstyrken. Mer informasjon om ledigheten i kommunene i Akershus finner du i vedlagte statistikknotat.

Ledige stillinger

Det er lyst ut 5 351 nye ledige stillinger i Akershus i januar. Dette er 9 prosent flere ledige stillinger enn på samme tidspunkt i fjor. Flest ledige stillinger er utlyst innenfor helse, pleie og omsorg med 1 013 stillinger og ingeniør og ikt-fag og anlegg med 748 stillinger.

Spesielle forhold, brudd i statistikken fra og med november 2018

I november 2018 lanserte NAV en ny registreringsløsning for alle som registrerer seg som arbeidssøkere på nav.no. Registreringen er nå mindre omfattende og fører til at det går kortere tid fra arbeidssøkerne registrerer seg til de kommer inn i statistikken. Dette gir en økning i antallet helt ledige som ellers ikke ville vært der, og følgelig ett brudd i statistikken. NAV anslår at det på landsbasis er registrert omkring 4 000 flere helt ledige i januar 2019 enn det ville ha vært uten den nye registreringsløsningen.

Les mer på nav.no/NAV og samfunn/Hovedtall om arbeidsmarkedet/Relatert informasjon/ om statistikken - Arbeidssøkere. 

For mer informasjon, kontakt kommunikasjonsrådgiver Sigmund Haugedal, tlf 976 34 580.

Fakta

Om NAV Øst-Viken 

Fra 1. januar 2019 ble den nye NAV-regionen Øst-Viken etablert. Den nye regionen består av hele Østfold og alle kommunene i Akershus med unntak av Asker og Bærum. Totalt 38 kommuner. Vi har valgt å publisere separate tall for de to fylkene inntil videre. Statistikken finner dere vedlagt.

Vi har imidlertid laget en grafisk fremstilling av situasjonen på arbeidsmarkedet i Øst-Viken samlet, som også ligger vedlagt.

- På denne måten kan vi i sterkere grad synliggjøre regionen vår som ett arbeidsmarked, sier direktør i NAV Øst-Viken, Steinar Hansen.

Steinar Hansen, direktør i NAV Øst-Viken.
Steinar Hansen, direktør i NAV Øst-Viken.