Svak økning i ledigheten i Vestfold

Ved utgangen av november var det registrert 3457 helt ledige i Vestfold, 1 prosent flere enn i fjor. Ledigheten utgjør 2,8 prosent av arbeidsstyrken mot 2,3 for landet.

En årsak til økningen i arbeidsledigheten er at arbeidsmarkedstiltakene er trappet ned med 28 prosent, sier fylkesdirektør Terje Tønnessen. Bruttoledigheten, som inkluderer arbeidssøkere som deltar på tiltak, er 5 prosent lavere enn for et år siden.

Økt ledighet i helsesektoren

I helsesektoren øker ledigheten med 21 prosent. Det er hovedsakelig pleie- og omsorgsarbeidere som rammes, mens ledigheten blant sykepleierne synker. Andre som rammes av økt ledighet er ansatte innen barne- og ungdomsarbeid, butikk- og salgsarbeid og i serviceyrker. Størst reduksjon i ledigheten finner vi blant ingeniør- og ikt-fag med 35 prosent. Også i bygg og anlegg og industri er det reduksjon i ledigheten.

Økt ungdomsledighet

Til sammen er det 916 helt ledige under 30 år, 9 prosent flere enn i fjor. Størst reduksjon i ledigheten er det for gruppen 60 år og over med 6 prosent. Ledigheten for kvinner øker med 7 prosent, mens ledigheten blant menn er redusert med 3 prosent.

Stor geografisk spredning

Det er forholdsvis store forskjeller på ledighetsnivået i Vestfold. Høyest ledighet er det i Horten med 3,8 prosent og lavest i Larvik og Re med 2,0 prosent. Ledigheten øker mest i Svelvik og Færder med henholdsvis 14 og 13 prosent. Av bykommune er det økt ledighet i Horten og Tønsberg, mens de øvrige viser reduksjon.

Høy andel langtidsledige

1033 personer har gått sammenhengende ledig i et halvt år eller mer. Det utgjør 30 prosent av de ledige, et nivå som har holdt seg stabilt de siste månedene. Mange yrkesgrupper har større utfordringer enn andre med å finne nytt arbeid. Høyest andel langtidsledige finner vi blant ingeniør- og ikt-fag med 43 prosent. Dette til tross for at denne gruppen har størst reduksjon i ledigheten.

Mange ledige stillinger

For november ble det registrert 1082 ledige stillinger, en økning med 15 prosent fra i fjor. Økningen er størst for meglere og konsulenter med 59 prosent. De fire siste månedene har det vært en økning i etterspørselen etter arbeidskraft med 22 prosent. De fleste yrkesområdene har nå økt behov for arbeidskraft, sier Tønnessen.

Terje Tønnessen (1 of 1)