Færre får arbeidsavklaringspenger i Trøndelag

Antallet personer som mottar arbeidsavklaringspenger (AAP) i Trøndelag har gått ned med nesten tusen personer det siste året. Dette tilsvarer en reduksjon på 9 prosent.

Til sammen mottok 9 778 personer AAP ved utgangen av juni i år. Dette utgjør 3,3 prosent av befolkningen. I landet samlet sett mottar 3,5 prosent av befolkningen AAP.

Utviklingen er ikke overraskende, men i samsvar med regelverksendringene som trådte i kraft ved nyttår i fjor. Da ble vilkårene både for å motta ytelsen og for å få utvidet stønadsperioden strammet inn, slik at nå er det færre som oppfyller kriteriene for å få AAP. Samtidig har vi over tid hatt et veldig godt arbeidsmarked i fylket, i den forstand at det er plass til flere av dem som i utgangspunktet står et stykke fra arbeidslivet, sier Bente Wold Wigum, direktør i NAV Trøndelag.

Nedgangen i antall AAP-mottakere gjør seg gjeldende i de aller fleste kommunene. Det er også nedgang i alle aldersgrupper. Blant dem mellom 30 til 59 år har 6 491 AAP, mens det er 2 500 personer under 30 år med ytelsen. Dette tilsvarer henholdsvis 3,6 prosent og 3,1 prosent av befolkningen i disse aldersgruppene. Av dem over 60 år har 787 personer AAP, og dette utgjør 2,2 prosent av denne befolkningen.

Flest går over i jobb

Parallelt med at færre mottar AAP, har antallet uføre økt i Trøndelag. Den nasjonale statistikken viser at 80 prosent av nye uføretrygdede har tidligere hatt AAP. Snur vi på det og ser på hvor mange som går fra AAP til uføretrygd, er andelen 30 prosent. Rundt 17 prosent er registrert med nedsatt arbeidsevne, drøyt sju prosent har blitt pensjonister, i underkant av fem prosent er arbeidssøkere og to prosent er ikke lenger i NAVs registre. De fleste av dem som slutter å motta AAP, rundt 40 prosent, har imidlertid overgang til jobb.

Hittil i år har NAV i Trøndelag bistått over 600 arbeidssøkere med nedsatt arbeidsevne ut i jobb. Her er vi faktisk best i landet. I tillegg har vi formidlet rundt 570 arbeidssøkere med andre utfordringer, ut i arbeid. Vi har et næringsliv som viser stort samfunnsansvar, og vi ser at når vi får gode relasjoner til arbeidsgiverne, så klarer vi sammen å få folk ut i jobb. Denne strategien vil vi fortsette med, og vi vil fortsette å øke bruken av lønnstilskudd, sier Wigum.

Fakta

Arbeidsavklaringspenger og kjønn

62 prosent av AAP-mottakerne i Trøndelag er kvinner. Dette gjenspeiler seg i uførestatistikken, der ca 60 prosent er kvinner. Kvinner har også høyere sykefravær enn menn.

Personer med nedsatt arbeidsevne

Begrepet «personer med nedsatt arbeidsevne» omfatter personer som på grunn av sykdom, skade eller andre hindringer har behov for ekstra oppfølging fra NAV for å få eller beholde arbeid. Bistandsbehovet fastsettes etter en arbeidsevnevurdering og vil omfatte arbeidsrettede tilbud og annen oppfølging som medisinsk behandling, rehabilitering, sosial trening/oppfølging og tilrettelegging. Mange blir registrert med nedsatt arbeidsevne etter å ha brukt opp retten til sykepenger, eller fordi de fortsatt trenger tid til rehabilitering eller omskolering. Andre har vært lenge arbeidsledig, men på grunn av helsemessige utfordringer vurderes de å ha ekstra behov for oppfølging for å kunne komme i jobb. Personer som mottar sykepenger eller uføretrygd regnes ikke med i statistikken over personer med nedsatt arbeidsevne, med mindre de mottar arbeidsrettet oppfølging rettet mot personer med nedsatt arbeidsevne.

Arbeidsavklaringspenger

Arbeidsavklaringspenger kan innvilges til personer som har fått arbeidsevnen nedsatt med minst femti prosent på grunn av sykdom. Det er et krav at det foreligger en gyldig diagnose i henhold til klassifiseringssystemene ICD 10 og ICPC 2. Det er også et vilkår at man enten er under aktiv behandling, deltar i et aktivt tiltak, eller at man selv etter at dette er prøvd fremdeles anses å ha en viss mulighet for å komme i arbeid, og får oppfølging fra Arbeids- og velferdsetaten.

Tidligere (før 1.3.2010) mottok personer som var under medisinsk behandling rehabiliteringspenger, mens de som deltok i et arbeidsrettet tiltak mottok attføringspenger. Tidsbegrenset uførestønad kunne innvilges om man, til tross for medisinsk behandling og forsøk på attføring, ikke kunne komme i arbeid i overskuelig framtid, men at det var håp på lengre sikt. Minsteytelsen for arbeidsavklaringspenger er 2G (grunnbeløpet i folketrygden). Fra 1. mai 2018 utgjør 193 766 kr

Infografikk AAP Trøndelag juni 2019