Aktivitetshjelpemidler til personer over 26 år (AKT 26)

Til et medlem over 26 år kan det gis stønad til aktivitetshjelpemidler.

Med aktivitetshjelpemiddel menes et hjelpemiddel, herunder ortopediske hjelpemidler, som er spesielt utviklet for at personer med nedsatt funksjonsevne skal kunne delta i fysisk aktivitet. Det kan gis stønad til å gjøre aktivitet alene eller sammen med andre. Det kan også gis stønad til hjelpemidler som er spesielt utviklet for å aktivisere bevegelsesapparatet dersom man ikke er i stand til å benytte seg av ordinære aktivitetshjelpemidler.

Det gis ikke stønad til hobbyaktiviteter eller til hjelpemidler som omfattes av forskrift 15. april 1997 nr. 318 om stønad til hjelpemidler mv til bedring av funksjonsevnen i arbeidslivet og i dagliglivet og til ombygging av maskiner på arbeidsplassen § 2 tredje ledd, første punktum. Det gis ikke stønad til vanlig sportsutstyr og konkurranseutstyr.

 

Veiledning ved søknad

1. Rammeavtalen

Produktvalg skal primært velges fra rammeavtalen. Se hjelpemiddeldatabasen.

 

2. Nødvendig og hensiktsmessig

Vurderingen av om en bruker fyller vilkårene for å få stønad til et aktivtetshjelpemiddel vil i hovedsak være knyttet til om hjelpemidlet er nødvendig og hensiktsmessig, jf. Folketrygdloven § 10-6.

Det må i hver enkelt sak vurderes om hjelpemidlet er nødvendig. Det kan ikke gis stønad dersom behovet i hovedsak dekkes av ordinært utstyr.

Med hensiktsmessig menes at hjelpemidlet må føre til at brukeren rent faktisk blir i stand til å delta i fysisk aktivitet. Det må foretas en konkret vurdering i hver enkelt sak om hjelpemidlet er hensiktsmessig for søker. Relevante momenter for vurderingen er blant annet brukers alder, livssituasjon, formålet med aktiviteten, hvor mange aktivitetshjelpemidler bruker har, brukers behov for spesialtilpasset utstyr mv.

Noen hjelpemidler som kan gis til flere formål krever en særskilt vurdering. Dette gjelder eksempelvis spesialtilpasset eller spesiallaget sykkel som kan gis til trening, til sportsaktivitet og eller som forflytningshjelpemiddel. Det må gjøres en konkret avveining av hva hovedformålet med hjelpemidlet er for å bestemme hvilken ordning hjelpemiddelet skal behandles under.

 

3. Saksgang

 1. Før søknad sendes, må utprøving være foretatt sammen med lokal fysio-/ergoterapeut i kommunen. Søknaden skal ikke sendes før komplett pristilbud foreligger. Det kan ikke påføres kostnader i etterkant. Søknad merkes AKT 26
 2. Hjelpemiddelsentralen kan bistå lokal terapeut ved komplisert/sammensatt behov. Ved behov for bistand brukes skjema 10-07.20 «Hjelp til utredning og utprøving».
 3. Søknaden skal inneholde: standard søknadskjema, kartleggingsskjemaet T11 (tilleggsskjema for hjelpemiddel for trening, stimulering og aktivisering), og evt andre relevante kartleggingsskjema (se lokale skjema på vår hjemmeside, for til eksempel sykkel)
 4. Eventuelle utredninger fra andre samarbeidspartnere – eksempelvis Valnesfjord Helsesportsenter, Fysikalskmedisinsk avdeling, Voksenhabilitering mfl, må legges ved.
 5. Terapeuten må godkjenne og signere komplett pristilbud. Tilbudet skal inneholde: tid og sted for utprøving, hovedprodukt og nødvendig tilbehør, totalt arbeidstimer som er brukt, kilometergodtgjørelse.

 

4. Egenandel

Medlemmet skal betale egenandel på 10 % av kjøpesummen inkludert mva for hjelpemidlet. Egenandelen skal maksimalt tilsvare 4000 kroner per hjelpemiddel. Egenandel beregnes kun ut fra hovedproduktet, ikke av spesialtilpassingen. Tilbehør som ikke er nødvendig for å avhjelpe nedsatt funksjon, må bruker dekke selv.

 

5. Utlånsordning

 • Aktivitetshjelpemidler lånes ut gjennom hjelpemiddelsentralen.
 • Hjelpemidlet er folketrygdens eiendom og skal leveres tilbake når det ikke lenger er i bruk. Ortopediske aktivitetshjelpemidler blir medlemmets eiendom.
 • Utgifter til innkjøp og reparasjon dekkes av folketrygden innenfor en årlig budsjettramme fastsatt av Stortinget.
 • Skulle det etter utlevering fremkomme at det ikke er dette produktet en vil ha – eller at det ønskes et annet, må ny egenandel betales.

 

6. Spesialtilpasning av ordinært utstyr

Folketrygden dekker fullt ut utgifter til spesialtilpasning av ordinært utstyr.

 

7. Klageadgang

 • Vedtak etter folketrygdloven kan påklages til NAV Klageinstans og videre ankes inn for Trygderetten.
 • Ordningen med aktivitetshjelpemidler for personer over 26 år er rammestyrt. Når årets budsjettramme er brukt opp, er det ikke mer midler tilgjengelig. Du kan klage dersom du får avslag på søknaden din. Avslag som skyldes manglende budsjettmidler vil du ikke kunne klage på, men du kan eventuelt søke på nytt neste år.

 

8. Egenandel

Innbetaling av egenandel må være innbetalt før bestilling kan gjøres. Betalingsfrist er 3 uker fra faktura dato. Beregnet beløp står i vedtak og faktura sendes fra NAV Innkreving. Dersom egenandel ikke er betalt innen fristen, avsluttes saken.

 

Finn mer detaljert informasjon og skjemaer på