Fortsatt nedgang i arbeidsledigheten i 2018

– Vi ser for oss at den positive utviklingen fra 2017 vil fortsette i 2018 med en reduksjon i antallet helt ledige på 8 prosent sammenlignet med 2017, sier fylkesdirektør i NAV Oslo, Hege Farnes Hildrum.

Hovedtrekkene i 2018:

  • Fortsatt bra arbeidsmarked i Oslo
  • Fortsatt nedgang i ledigheten
  • Økning i sysselsettingen
  • Størst behov for arbeidskraft i næringene eiendomsdrift, teknisk og faglig tjenesteyting, informasjon og kommunikasjon og helse- og sosialfag.

Færre ledige i Oslo

NAV Oslo anslår at sysselsettingen vil vokse med 1,7 prosent eller omtrent 7 830 personer i Oslo i løpet av 2018. Økningen i sysselsettingen resulterer ikke i at arbeidsledigheten faller med like mange personer. Dette skyldes at arbeidsstyrken, som er summen av sysselsatte og helt ledige, vokser fordi flere melder sin interesse på arbeidsmarkedet. Vi antar derfor at gjennomsnittsledigheten i 2018 blir 9 650 helt ledige, som gir en nedgang på 860 personer sammenlignet med 2017.

– Norsk økonomi har vært preget av en oljedrevet nedgangskonjunktur, men er nå er inne i en forsiktig oppgangskonjunktur. Nedgangskonjunkturen som startet sommeren 2014 traff landet ulikt, men Oslo slapp trolig lettere unna delvis på grunn av en næringsstruktur med liten tilknytning til olje- og petroleumsrelaterte virksomheter. Dette er, sammen med forbedringen i norsk økonomi, trolig noe av årsaken til at antallet helt ledige i Oslo har sunket i 2017. Vi forventer at denne utviklingen fortsetter gjennom 2018 og gir videre nedgang i arbeidsledigheten, sier Hildrum.

Størst behov innen bemanningsbransjen og IT

Det forventes at veksten i sysselsettingen kommer i flere næringer i Oslo. NAV Oslo forventer størst vekst innen næringene eiendomsdrift, teknisk og faglig tjenesteyting med nærmere 4 260 personer, samt informasjon og kommunikasjon med rundt 1170 personer. Dette utgjør henholdsvis 4 prosent og 3 prosent vekst i sysselsettingen i 2018.  Innen helse- og sosialfag forventes det en vekst på omtrent 700 personer eller 1,2 prosent.

NAV Oslo ser for seg at sysselsettingen innen næringene varehandel og finansiering og forsikring i Oslo har nullvekst i 2018.

– Til tross for at varehandelen sysselsetter mange i Oslo, er dette en næring som har hatt svak eller ingen vekst de siste årene. Noe av forklaringen på dette kan være at tomteprisene i Oslo etter hvert har blitt høye, noe som gjør det dyrt å etablere arealintensive virksomheter innenfor kommunegrensene, sier Hildrum.

Les prognosen fra NAV Oslo 2018

Om prognosen

NAV Oslo utarbeider årlig en prognose over forventet utvikling i Oslos arbeidsmarked det kommende året. I årets prognose vektlegges NAV Oslos egne vurderinger av arbeidsmarkedet i Oslo, den makroøkonomiske utviklingen på landsbasis, sysselsettings- og kvartalsvis nasjonalregnskapsstatistikk fra Statistisk sentralbyrå og NAVs egen registerbaserte statistikk.

 For mer informasjon, kontakt NAV Oslos pressevakt på tlf. 901 12 119.