Evalueringer og rapporter om IA-avtalen 2001 - 2013

På denne siden kan du lese om evalueringer og rapporter om arbeidet med et mer inkluderende arbeidsliv fra perioden 2001 til 2013.

Det foreligger en rekke rapporter og evalueringer av IA-avtalene i perioden fra 2001 til 2013. Du kan lese om disse på denne siden. Du vil finne pekere til alle rapportene som er omtalt, i selve teksten om sakene under, eller i høyremenyen "Relatert informasjon".


Ny IA-avtale 2014 - 2018

Regjeringen og hovedorganisasjonene i arbeidslivet signerte 4. mars 2014 en ny Intensjonsavtale for et mer inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen). Avtalen inngås for perioden 4. mars 2014 til 31. desember 2018.

Hovedtrekkene i den nye IA-avtalen videreføres. De tre delmålene beholdes. Systemet for oppfølging av sykefravær forenkles og forebygging skal være en større del av det praktiske IA-arbeidet.

Les mer om IA-avtalen på regjeringen.no

Mer om den nye IA-avtalen kan du lese på vår nettside.


Evaluering av tilretteleggingstilskudd

Tilretteleggingstilskudd er et økonomisk virkemiddel forbeholdt IA-virksomheter. Tilretteleggingstilskuddet skal bidra til å stimulere inkluderende arbeidslivsvirksomheter i privat og offentlig sektor til å legge til rette for at arbeidstakere kan opprettholde arbeidsforholdet, forebygge eller redusere sykefraværet - og hindre frafall eller utstøting fra arbeidslivet.

Tilskudd kan benyttes på individ og gruppe, samt på systemrettede tiltak.

SINTEF har på oppdrag for Arbeids- og velferdsdirektoratet gjennomført en evaluering av ordningen.

I evalueringen undersøkes hva som kjennetegner virksomheter som har mottatt tilretteleggingstilskudd, og hvilke erfaringer virksomheter og NAV Arbeidslivssentrene har med tilskuddet.

Evalueringsrapporten kan du lese ved å klikke på lenken.


 

IA-avtalen i praksis - Små og mellomstore virksomheter

Prosjektet er gjennomført av Proba Samfunnsanalyse på oppdrag fra Virke og NAV FARVE.

Prosjektet har hatt som hovedmål å gi ny kunnskap om hvordan små og mellomstore virksomheter opplever IA-avtalen og identifisere hva som kan gjøre en fremtidig IA-avtale mer attraktiv for små og mellomstore virksomheter.

Prosjektet har også hatt som delmål å gi svar på hvorfor små virksomheter i mindre grad enn de store tegner IA-avtale, samt kunnskap om sammenhengen mellom tegning av lokal IA-avtale og virksomheters arbeid med sykefravær, inkludering og seniorpolitikk.

Rapporten finner du ved å klikke på lenken her.

 

  • Grunnlag for videre IA-samarbeid // Erfaringer og anbefalinger

"Grunnlag for videre IA-samarbeid - erfaringer og anbefalinger" oppsummerer erfaringer og kunnskapsgrunnlag med IA-samarbeidet så langt. Rapporten drøfter viktige og sentrale premisser og kommer med anbefalinger på temaer og problemstillinger som utgangspunkt for senere forhandlinger om ny IA-avtale.

Myndighetene ved Arbeidsdepartementet, Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet som arbeidsgiver i staten og hovedorganisasjonene i arbeidslivet har utarbeidet rapporten.

Se også Arbeidsdepartementets nettside og du finner rapporten i høyremenyen på denne side.


 

  • Effekter av tiltak under IA-avtalen - rapport fra forskermøte

Arbeidsdepartementet har finansiert et forskermøte som skulle oppsummere kunnskap om effekter og kostnader ved virkemidlene knyttet til IA-avtalen, samt peke på alternativer for å frambringe mer kunnskap. Møtet ble gjennomført i regi av Folkehelseinstituttet, som også har utarbeidet en oppsummeringsrapport fra møtet.

Oppsummeringsrapporten konkluderer med at det er solid dokumentasjon for at økt bruk av gradert sykefravær fører til redusert totalt sykefravær og lavere risiko for utstøtning fra arbeidsmarkedet. Det framgår videre at det foreligger lite forskning om effekter av øvrige tiltak, og at tiltak ofte innføres uten god kunnskap om effekt. I oppsummeringen pekes det blant annet på at tiltak bør iverksettes som utprøvning i et begrenset område før tiltaket implementeres i full skala, for å kunne høste kunnskap om tiltakets effekt før dette implementeres nasjonalt.

Les mer om rapporten hos Arbeidsdepartementet


 

  • Evaluering av IA-avtalen 2010-2013 // SINTEF-rapport

SINTEF publiserte 3. mai 2013 den nasjonale evalueringen av IA-avtalen 2010-2013.

- Vi finner at det overordnede partssamarbeidet i IA-avtalen fungerer godt, og bedre enn i tidligere avtaleperioder, leser vi i rapporten som SINTEF har utarbeidet på oppdrag fra Arbeidsdepartementet.

Situasjonen i dag er likevel at mange er misfornøyd med det IA-avtalen har ført til, blant annet et strengt og lite effektivt system rundt oppfølging av sykmeldte (innført 1. juli 2011) og begrenset måloppnåelse av IA-avtalens delmål.

SINTEf anbefaler i rapporten at avtalen videreføres fordi det ligger et stort potensial i videre IA-arbeid i virksomhetene.

Les mer om evalueringen her.


 

  • Oppfølging av sykmeldte - fungerer dagens regime?

SINTEF har gjennomført en omfattende undersøkelse av dagens system for oppfølging av sykmeldte. Konklusjonen er at dagens system er for ressurskrevende. Flere endringer kan være på sin plass, mener forskerne bak rapporten.

- Dette er en av de viktigste rapportene vi har skrevet i vår forskningsgruppe. Jeg synes rapporten synliggjør behovet for anvendt forskning, sier prosjektleder og forskningsleder Solveig Osborg Ose i SINTEF.

Fra rapporten: - Vi foreslår å nullstille sykefraværsdebatten og heller starte om igjen med følgende spørsmål: Hvorfor kommer ikke folk tilbake på jobb når de er friske nok til det?

Les mer om rapporten her.


 

  • Evaluering av IA-avtalen 2001-2009

SINTEF publiserte i juni 2009 en evaluering av IA-avtalen for perioden 2001-2009.


 

Fakta

Om IA-avtalen

Om IA-avtalene kan du lese mer om her. Les også om første til siste generasjons avtaler og tillegg.

 

Om evalueringsrapporten 2010-2013

Myndighetene og partene i arbeidslivet har i felleskap bestilt en evaluering av IA-avtalen. Prosjektet er gjennomført av SINTEF Helse.

Når den tredje avtaleperioden nærmer seg slutten, er 26 prosent av virksomhetene i Norge IA-virksomheter. Dette er typisk store virksomheter, og de dekker til sammen nesten 60 prosent av landets ansatte. I noen fylker er andelen nesten 70 prosent.

 

NAV Arbeidslivssenter er et av de aller viktigste virkemidlene i IA-avtalen og er sentral i evalueringen. NAV Arbeidslivssenter ble opprettet fra 1. januar 2002 etter at myndighetene og partene i arbeidslivet undertegnet den første IA-avtalen 3. oktober 2001.

NAV Arbeidslivssenters hovedansvar er å bistå IA-virksomhetene i deres langsiktige, systematiske og forebyggende HMS- og IA-arbeid. NAV-kontorene har ansvar for oppfølging av sykmeldte i alle virksomheter, ikke bare IA-virksomhetene.

 

Sintef-forsker Solveig Osborg Ose
- Det er ikke vits å forske om man ikke kan komme med anbefalinger... SINTEF-forsker Solveig Osborg Ose. Ose har vært den mest framtrendende forskeren i forbindelse med evalueringene av IA-avtalen de siste åra.

Rapporten om IA-avtalen 2010-2013 konkluderer med at det er stort potensial for videre IA-arbeid ute i virksomhetene.