Vi brenner for ungdom – vår fremtidige arbeidskraft

Unge som trenger bistand for å komme i jobb, er en prioritert brukergruppe for NAV. Å få ungdom i utdanning eller jobb er avgjørende for fremtiden vi skaper for Norge som nasjon og for den enkelte ungdom.

I Oppland dreier det seg om 1800 unge under 30 år hvorav rundt 1150 av dem har en statlig ytelse som AAP, dagpenger eller tiltakspenger. Gjennomsnittlig er det ca 25 unge i denne målgruppen som passerer 8-ukers tidspunktet hver uke. 

Regjerningens ungdomsinnsats kom i 2017 og forsterkes i år. Ungdomsinnsatsen skal sikre at vi raskere følger opp unge under 30 år for å komme i arbeid eller fullføre utdanning. Blant annet innebærer dette at unge med situasjonsbestemt eller spesielt tilpasset innsatsbehov skal få forsterket oppfølging fra oss innen åtte uker etter siste §14a-vedtak.

Aktivitetsplikt for unge under 30 år på sosialhjelp ble også innført i 2017. Kommunene forplikter seg til å sikre at unge er i ulike aktiviteter så lenge de er mottar sosialhjelp. Hensikten er å få unge tilbake i skole eller ut i jobb. Det er om lag 650 unge under 30 år i Oppland som ikke mottar statlige ytelser. En del av dem mottar supplerende stønad som sosialhjelp en periode.

Mitt inntrykk er at vi jobber godt og målrettet med oppfølging av unge her i Oppland. Flere NAV-kontor begynte tidlig å få på plass egne ungdomsveiledere og egne ungdomsteam og vi har etter hvert flere gode eksempler fra NAV-kontorene i Oppland:

  • NAV Jevnaker startet tidlig med prosjektet Framsnakk. Her får ungdommen møte yngre medarbeidere i ulike yrker ute på arbeidsplassen. De får høre mer om hvordan det er å jobbe i ulike yrker og får inspirasjon til å søke fagutdanninger for å komme seg videre.
  • IPS-miljøet og jobbspesialistene i NAV Hadeland prioriterer ungdom i sin portefølje. De har tett kontakt med arbeidsgiverne som åpner sine dører for å inkludere flere unge med nedsatt arbeidsevne. God inkluderingskompetanse er et sentralt stikkord.  
  • NAV Lillehammer-Gausdal har et godt samarbeid med Eidsiva Bredbånd og nå har 25 unge under oppfølging av NAV etter hvert fått fast jobb der.
  • I NAV Østre Toten møter unge opp på ukentlig Jobbnavigasjon hos NAV. Her får de innspill på ulike tema og snakke med ungdomsveilederne i tillegg til at de deler kunnskap med hverandre. NAV Vestre Toten har vært et foregangskontor med egne veiledere på plass i den videregående skolen.
  • NAV Gjøvik har etablert et eget team oppfølging i egenregi med egne jobbspesialister for ungdomsgruppen

Jobben med oppfølging av unge greier ikke NAV alene. En viktig samarbeidspart for oss er Oppland fylkeskommune. Det gjennomføres faste møtepunkt mellom ungdomsveiledere i NAV-kontor og medarbeidere fra oppfølgingstjenesten i fylkeskommunen.  Formålet er å finne ut av hvilke virkemidler og tiltak som bør brukes. Resultatene er gode, og i Oppland er antallet som faller ut av videregående skole redusert de siste årene.

Fylkeskommunen har for 2018 etablert kampanjen «Yrkesfagenes år 2018». Flere undersøkelser viser at behovet for fagarbeidere er stort framover. Halvparten av søkerne i Oppland ønsker seg til yrkesfaglige utdanningsprogrammer, men vi tror at enda flere kan ha et potensial innen yrkesfag. Sammen kan vi støtte opp og bidra til å motivere flere til å velge yrkesfaglige løp. Også samarbeidet med Karriersentrene spiller en vestlig rolle i veiledningen av unge på framtidige yrkesløp eller over i nye bransjer.

Å hjelpe ungdom er en av våre aller viktigste oppgaver i NAV. Ungdom som strever med å komme inn i arbeidslivet og beholde arbeid over tid har ofte sammensatte utfordringer.  Skal vi lykkes med dette store oppdraget må vi evne å samarbeide med den enkelte ungdom, arbeidsgivere, helsevesenet, skoler. Politiske satsinger er vel og bra, men betyr ingenting hvis ikke vi, gjennom arbeidet med den enkelte ungdom, klarer å utgjøre en forskjell. Derfor er vår kompetanse og det å brenne for å hjelpe ungdom til utdanning eller arbeid så viktig.

Fylkesdirektør i NAV Oppland, Nina Vaage

 

 

Ungdom
Antall unge under 30 år i Oppland med oppfølging fra NAV (per 1.2.18).