Sykefraværet i Oppland på samme nivå

Det legemeldte sykefraværet i Oppland viste kun en svak økning med 2,0 prosent for 3. kvartal 2017. Legemeldt sykefravær i Oppland er 6,1 prosent og ligger noe over landsgjennomsnittet som er på 5,4 prosent.

Færre delvis sykmeldte

Andelen sykefraværstilfeller med gradert sykmelding det vil si delvis sykmeldte er gått ned fra samme periode i fjor. Andelen graderte sykmeldinger i Oppland er nå 23,7 prosent, mens den i samme periode i fjor utgjorde 26,8 prosent. Gjennomsnittet for landet er 21,9 prosent. Kvinner får oftere en gradert sykmelding enn menn.

Flere med psykiske lidelser

Muskel- og skjelettlidelser er den største enkeltårsaken til sykefravær og utgjør over 30 prosent av tilfellene. Psykiske lidelser står for 20 prosent av de tapte dagsverkene og det har vært en økning i psykiske lidelser knyttet til angst og depresjon. Sykefraværet for lettere psykiske lidelser har også økt de siste årene.

Sykefraværet er klart høyest innen helse og sosiale tjenester, en næring som sysselsetter hver femte arbeidstaker. Deretter følger transport og lagring. Sykefraværet i Oppland har i 3. kvartal økt mest innen undervisning hvor økningen er 10,4 prosent fra i fjor.

Økt varighet

Det er fortsatt stor variasjon mellom fylkene i lengden på sykefraværstilfellene. Gjennomsnittlig varighet for påbegynte tilfeller er 52,2 dager i Oppland og det er samme varighet som i fjor. Gjennomsnittet i varighet for landet er 45,8 dager. Det er flere årsaker til dette blant annet demografi, næringsliv og lokalt arbeidsmarked.

Oversikt legemeldt sykefravær 3 kvartal 2017 - alle kommuner Oppland