Fortsatt lav arbeidsledighet i Oppland

Ledigheten for helt ledige arbeidssøkere gikk ned med 18 prosent i august fra året før og er nå på 1,6 prosent, viser tall fra NAV Oppland. Arbeidsledigheten gikk ned i samtlige aldergrupper.

1 548 opplendinger var registrert som helt ledige og dette er 334 færre enn i august i fjor. 758 personer er delvis ledige og dette er også en nedgang fra året før. I tillegg deltar 606 arbeidssøkere på ulike arbeidsrettede tiltak gjennom NAV for å komme i jobb. Det har vært en betydelig økning i antall arbeidssøkere som deltar på tiltak i Oppland fra året før.

Ledigheten gikk også ned blant dem som har stått lenge uten arbeid.

Sesongjusterte tall for bruttoledigheten, det vil si hvor både helt ledige og arbeidssøkere er tatt med, holder seg på samme nivå i Oppland og utgjør rundt 2300 personer.

Færre ledige unge

Utviklingen for unge arbeidssøkere under 30 år, viser at ledigheten sank også for denne gruppen. Det er nå114 færre unge som er registrert som helt ledige arbeidssøkere i Oppland. –Vi er svært bevisste på tidlig og tett oppfølging av denne gruppen, sier avdelingsdirektør Jan Tore Stø.

Tilgang ledige stillinger

Dagens oversikt over ledige stillinger i Oppland registrert på nav.no viser at det nå er 265 ledige stillinger i Oppland. Det er flest ledige stillinger innen helse- og omsorgsbransjen samt industri og bygg- og anlegg.

NAV startet i 2017 arbeid med å øke andel stillinger på nav.no slik at NAV og arbeidssøkere i Norge kan finne flere ledige jobber. Dette er et pågående arbeid hvor endringene skjer gradvis.

 

Kommentar til utviklingen: Avdelingsdirektør Jan Tore Stø, mobil 977 68 291

Vedlegg: Hovedtall for arbeidsmarkedet i Oppland august 2017.