Brukerne er fornøyde med NAV i Oppland

Brukerne i Oppland er ganske tilfredse med de tjenestene og den servicen de får, viser årets personbrukerundersøkelsen.

Når det gjelder spørsmålet om hvor fornøyde brukerne er med servicen de får på NAV-kontoret totalt sett, får vi i årets undersøkelse en score på 4,2, en liten tilbakegang fra i fjor hvor vi oppnådde 4,3. For landet totalt sett er resultatet 4,4.

På en scala fra 1-6, der 6 er best, scorer Oppland 4,4 når det gjelder servicen helhetlig sett for statlige tjenester i hele NAV. Dette er en framgang på 0,2 fra 2017. Brukerne har vurdert i hvilken grad de opplever å bli møtte med respekt når de henvender seg til NAV. Her får Oppland karakteren 4,7, en framgang fra året før.

-Vi er glade for at brukerne er fornøyde med oss og våre tjenester og at de i stor grad opplever å bli møtt med respekt, sier fylkesdirektør Nina Vaage. Undersøkelsen viser også at langt flere foretrekker digital kommunikasjon med oss. De digitale tjenestene på nav.no har blitt flere og mer brukervennlige. Dette er en bevisst strategi i NAV, slik at vi får frigjort mer tid til å følge opp brukere som trenger hjelp og bistand for å komme i arbeid.

I undersøkelsen har brukerne også vurdert veiledningen de fikk på NAV-kontoret. Mest fornøyd er brukerne med at veileder la vekt på det de hadde å si, som fikk en score på 5 av 6 mulige. Også på spørsmålet om veileder var interessert i å finne gode løsninger sammen med bruker, oppnådde Oppland en høy score med 4,9. Også på dette spørsmålet var det framgang fra året før.

Arbeidssøkerne

Arbeidssøkerne som er spurt i undersøkelsen, er bedt om å svare på deres opplevelse av NAV når det gjelder oppfølging til å komme i arbeid eller beholde arbeid. Best score får NAV på om bruker har fått den veiledningen de har hatt behov for når de har søkt jobber. Personbrukerne i Oppland gir karakteren 3,7 på dette spørsmålet, noe som er en liten tilbakegang fra året før. De er også ganske godt fornøyde med hjelpen fra NAV-ansatte for å finne fram til relevante stillinger.

Lavest score fra arbeidssøkerne får vi på i hvilken grad NAVs tiltak hjelper dem for å komme i jobb, med en score på 3,5 av seks mulige. På dette spørsmålet er det en framgang fra året før da brukene ga kun 3,1 i score.  Det har vært en tilbakegang i Oppland i hvilken grad brukerne er fornøyde med utvalget av ledige stillinger på nav.no samt i opplevelsen av veiledningen fra NAV når de har søkt jobber.

Kontakten med NAV

Personbrukerundersøkelsen gir også svar på om hvordan brukerne har vært i kontakt med oss de siste seks månedene. Flertallet av brukerne foretrekker digital kommunikasjon med NAV. Bruken av NAVs digitale tjenester på nav.no har økt. 59 prosent svarer nå at de har brukt tjenester på nav.no siste seks månedene og 52 prosent sier de har brukt nav.no til å finne informasjon. Langt flere sender og mottar meldinger gjennom de nye løsningene på nav.no når de skal ha kontakt med noen i NAV. 59 prosent svarer at de har brukt denne digitale tjenesten de siste seks månedene. Færre enn i fjor velger å oppsøke NAV-kontoret for å snakke med en NAV-ansatt når de vil ha kontakt eller få informasjon fra NAV.

Resultater

Personbrukerundersøkelsen 2018 (ppt) - resultater Oppland

Personbrukerundersøkelsen 2018 (ppt) - nasjonale resultater

Fakta

Om personbrukerundersøkelsen

Personbrukerundersøkelsen er en spørreundersøkelse som gjennomføres som telefon- og nettintervjuer. Epinion stod for årets datainnsamling. Totalt svarte 8 657 personer på undersøkelsen. NAVs personbrukerundersøkelse gir ikke kommunevise resultater.

Utvalget består av personer som hører til en av 15 brukergrupper/stønadsmottakere: arbeidssøkere, mottakere av arbeidsavklaringspenger, sykmeldte, personer med nedsatt arbeidsevne som ikke mottar AAP, nye mottakere av alderspensjon, mottakere av hjelpemidler, foreldrepengemottakere, familier med omsorg for syke barn, nye mottakere av uføretrygd, barnebidragsmottakere, manuelle søkere av barnetrygd, enslige forsørgere, kontantstøttemottakere, mottakere av andre ytelser som supplerende stønad og mottakere av grunn og hjelpestønad. Sosialhjelpsmottakere er ikke med i trekkgrunnlaget. Undersøkelsen dekker ikke kun NAV-kontorenes tjenester, men også andre statlige tjenester i NAV.