Et enkelt verktøy for god tilrettelegging

På Raufosstun helsehus og i Hjemmesykepleien Raufoss i Vestre Toten kommune har de laget lister over arbeidsoppgavene de har på arbeidsplassen sin. - Disse beskrivelsene har blitt nyttige verktøy for å få til god tilrettelegging og oppfølging, sier driftsenhetsleder Siv Tokerud Sveum i Hjemmesykepleien Raufoss og tillitsvalgt Ole Nino Lien.

- Når du kommer til meg og er sykmeldt eller sliter med helsa, så tar vi en prat ut fra arbeidsplassbeskrivelsen vår, sier Britt Jakobsen. Hun er driftsenhetsleder ved Raufosstun helsehus. I en slik oppfølgingssamtale går leder og ansatt gjennom lista med aktuelle arbeidsoppgaver. Arbeidstaker krysser av for hvilke arbeidsoppgaver hun kan utføre helt eller delvis. Med dette som utgangspunkt avklarer de om det trengs tilrettelegging og på hvilken måte.

Jakobsen forteller at gjennomgangen av arbeidsplassbeskrivelsen er til hjelp for å finne ut av hva som er riktig gradering av en sykmelding. – Arbeidsplassbeskrivelsen er i tillegg et godt verktøy for å dokumentere muligheten og viljen til å tilrettelegge, sier hun. Beskrivelsen legges alltid ved oppfølgingsplanen.

- Jeg synes det har noe med å møte hver enkelt med respekt. Mitt utgangspunkt er å prate om den ansattes ønske om å bidra og være tilknyttet arbeidsplassen, å gi personen en mulighet til å kunne bidra. Derfor er mitt tilretteleggingsfokus å hjelpe til med å styre mot arbeid, men ikke slik at tilretteleggingen blir en vesentlig ulempe for driften. Vi kan for eksempel ikke tilrettelegge bare for å jobbe på dagtid, når vi har drift døgnet rundt 365 dager i året. Man må også kunne jobbe nattevakter og helg. Men det er selvsagt mulig å finne løsninger ved kortvarig tilrettelegging, sier Britt Jakobsen.

 

Utarbeidet i LEAN-prosess

På Raufosstun helsehus har arbeidsplassbeskrivelsen blitt til gjennom en LEAN-prosess. Britt Jakobsen forteller at de laget beskrivelsen ved å ha det som tema i noen uker på tavlemøter. Disse tavlemøtene er en viktig del av LEAN-jobbingen. Alle ansatte har hatt muligheten til å komme med forslag gjennom å delta i tavlemøtene. Britt Jakobsen og verneombud Ane Runningen samlet deretter innspillene til en arbeidsplassbeskrivelse. Den ferdige beskrivelsen henger nå på LEAN-tavla slik at alle ansatte kan gjøre seg kjent med den.             

– Arbeidsplassbeskrivelsen er utarbeidet av alle ansatte, og alle er med og eier den, sier Britt Jakobsen. Hun forteller at de i løpet av prosessen valgte å lage to ulike arbeidsplassbeskrivelser, en som er tilpasset sykepleiere og en for omsorgsarbeidere/hjelpearbeidere. Se eksempel her.

Først ut i Hjemmesykepleien Raufoss

I Hjemmesykepleien Raufoss har de også gode erfaringer med å bruke arbeidsplassbeskrivelse for å få til god tilrettelegging og oppfølging. Denne enheten var først ut i kommunen med å ta i bruk dette verktøyet. De kom i gang for ca. fire år siden, i et samarbeid med IA-rådgiver fra NAV Arbeidslivssenter Oppland og veileder på NAV Vestre Toten.

– Vi kikket først litt på hva de hadde gjort i private barnehager. Deretter laget vi vår egen arbeidsplassbeskrivelse,  sier driftsenhetsleder Siv Tokerud Sveum. Se eksempel her. Hun beskriver den som et verktøy for å kartlegge arbeidstakers funksjonsevne sett opp mot de krav som arbeidsplassen stiller. Den brukes i oppfølgingssamtaler og i den videre oppfølgingen. - Vi er på jakt etter forutsigbarhet for de som har en begrensning. Arbeidsplassbeskrivelsen er til hjelp for å finne løsninger slik at ansatte som sliter kan være i alle fall noe i aktivitet, og det gjør at det blir mindre belastning på de andre kollegaene. Det er en vinn-vinn-situasjon, sier Ole N. Lien, hovedtillitsvalgt for Norsk Sykepleierforbund i kommunen.

- Vi har veldig mange ulike arbeidsoppgaver hos oss, mange muligheter. Ved å bruke arbeidsplassbeskrivelsen har det blitt lettere å diskutere aktuelle arbeidsoppgaver og hva arbeidstaker kan gjøre. Jeg opplever også at det bidrar til at de ansatte lettere ser mulighetene selv, sier Siv Tokerud Sveum.

I Hjemmesykepleien Raufoss laget de arbeidsplassbeskrivelsen ved at leder, verneombudet og tillitsvalgte først satte seg sammen og beskrev hvilke oppgaver de har ved tjenestestedet. Deretter presenterte de dette i et personalmøte for å få forankring i personalgruppa, før de tok i bruk arbeidsplassbeskrivelsen. På personalmøtet deltok også omsorgssjefen og IA-rådgiveren.

Fakta

Fakta om Vestre Toten kommune og arbeidsplassbeskrivelse

Raufosstun helsehus er en enhet i kommunens omsorgsavdeling, og har ansvar for korttidsplasser, rehabilitering, dialysebehandling og palliasjon. Enheten har 48 fast ansatte.

Hjemmetjenester Raufoss har ansvar for hjemmesykepleie og hjemmehjelp for området Raufoss. Enheten har 30 fast ansatte.

Det ble besluttet i 2016 at alle enheter i Vestre Toten kommune skal utarbeide arbeidsplassbeskrivelser for bruk i oppfølging ved redusert arbeidsevne. Rådmann Bjørn Fauchald har selv deltatt på personalmøter der dette har vært tema.

Kommunen startet sitt LEAN-arbeid med systematisk forbedringsarbeid i 2011. Kommunen har ca. 70 enheter som skal innføre LEAN, og har en avdeling med fire veiledere som bistår i dette arbeidet. I dag har ca. 40 enheter tatt i bruk LEAN.

Leder og TV Hjemmetjenester Raufoss
Siv Tokerud Sveum, driftsenhetsleder i Hjemmesykepleien Raufoss, og Ole Nino Lien, hovedtillitsvalgt i Norsk Sykepleierforbund.