Satsinger og aktiviteter

Help

Her finner du informasjon om satsingsområder, aktiviteter og prosjekter i Nordland.

Nå digitaliseres sykepengesøknaden

Håndtering av sykmeldinger og refusjon sykepenger på papir tar mye tid i mange virksomheter. NAV har lenge jobbet med å digitalisere sykmeldingsprosessen for å gjøre det enklere for arbeidsgivere og arbeidstakere å håndtere disse prosessene. Nå presenteres løsningen for digital søknad om sykepenger i Nordland.

Digital sykmelding i Nordland

Nordland er valgt ut som fylke nr. 2 i landet der alle sykmeldte arbeidstakere kan ta i bruk den digitale sykmeldingen, inkludert søknad om sykepenger. Fra 1. oktober gjelder dette alle arbeidsgivere som holder til i Nordland

Angående næringsfaglige vurderinger

Næringsfaglig vurdering er et krav NAV har til brukere som mottar dagpenger eller arbeidsavklaringspenger og som ønsker å etablere egen bedrift eller virksomhet.

Unge med nedsatt funksjonsevne

Unge arbeidssøkere med nedsatt funksjonsevne møter ofte utfordringer når de skal ut i arbeidslivet. Gjennom å samle innsatsen er målet at flere skal få slippe til.

Arbeid, psykisk helse og rus

NAV har en rekke tilbud og tiltak for å hjelpe personer med psykiske helseproblemer og som sliter i forhold til arbeidslivet. I alle fylker er det ansatt fylkeskoordinatorer for arbeid, psykisk helse og rus.