Lav ledighet i Nordland i september

I september 2018 er det 2 344 helt ledige i Nordland, dette er 116 færre helt ledige enn på samme tid i fjor. Dette tilsvarer en arbeidsledighet på 1,9 prosent, en nedgang på 5 prosent.

I Norge sett under ett er ledigheten 8 prosent lavere enn i samme periode i fjor.

-      I Nordland er det krevende for arbeidsgivere å få ansatt folk med riktig kompetanse. Den lave ledigheten gir muligheter for flere av de med nedsatt arbeidsevne og hull i CV-en for å komme i jobb, evt. med støtte fra NAV, sier fylkesdirektør i NAV Cathrine Stavnes.

I landet sett under ett har antall helt ledige gått ned med 5 407 personer fra september i fjor. Totalt for landet er det nå registrert 63 472 helt ledige, noe som tilsvarer 2,3 prosent av arbeidsstyrken.

 

Yrkesbakgrunn

I Nordland finner vi nå flest helt ledige med bakgrunn fra industriarbeid (376), butikk/salgsarbeid (269) samt serviceyrker (234).

 

Størst ledighetsnedgang fra september i fjor finner vi innenfor reiseliv og transport, der det nå er 38 færre helt ledige. Dette tilsvarer en ledighetsnedgang på 15 prosent.

 

Kjønn og ledighet

I september er det totalt 953 helt arbeidsledige kvinner, en ledighetsprosent på 1,6. Dette er 42 færre personer enn i fjor. I september er det totalt 1 391 helt arbeidsledige menn som gir en ledighetsprosent på 2,1. Det er en nedgang på 74 personer sammenlignet med samme måned i fjor.

 

Lavest ledighet: Rødøy, Lurøy og Vevelstad

Ved utgangen av september er det 0,5 prosent arbeidsledighet i Rødøy kommune. I Lurøy er andelen helt ledige 0,6 prosent, og i Vevelstad 0,8 prosent. Høyest ledighet finner vi på Værøy (5,5 prosent) og i Vestvågøy (4,4 prosent).

 

I de større bykommunene har Bodø en ledighet på 1,5 prosent, Rana 1,7 prosent, Narvik 2,0 prosent og Vefsn 1,0 prosent.

Alder og ledighet

Aldersgruppene som har høyest ledighet i prosent av arbeidsstyrken er 20-24 år med ledighet på 2,8 prosent og 30-39 år med 2,7 prosent ledighet. Blant de yngste (19 år og under) er ledigheten på 1,4 prosent.

 

Ledige stillinger           

Totalt har det vært en tilgang på 1 143 registrerte ledige stillinger i Nordland i september. Dette er 8 prosent flere stillinger enn i fjor på samme tid. Ingeniør og IKT-fag (+ 217) og barne- og ungdomsarbeid (+ 56) har størst økning i antall utlyste stillinger sammenlignet med samme måned i fjor. Primærnæringene har redusert antall utlyste stillinger med 69  sammenlignet med september 2017.

 

Varighet

Antall registrerte langtidsledige (helt ledig i mer enn 26 uker) er i september på 519 personer. Det er en nedgang på 100 personer fra i fjor på samme tid.

 

Denne måneden er det registrert 1 825 korttidsledige i Nordland (helt ledig i mindre enn 26 uker). Det er 16 færre personer enn i samme måned i fjor.

 

Arbeidssøkere på tiltak

Totalt er det 485 personer som er registrert som arbeidssøkere på tiltak i Nordland i september. Dette er 124 færre enn på samme tid i fjor. Dermed er 0,4 prosent av arbeidsstyrken i Nordland på et arbeidsmarkedstiltak.

 

Permitterte

Ved utgangen av september er det totalt 208 helt og delvis ledige permitterte i Nordland. Dette er 56 flere enn samme måned i fjor. De permitterte har i hovedsak bakgrunn fra fiskeindustri og annen industri.

 

 

Nærmere opplysninger ved NAV Nordland:

Fylkesdirektør Cathrine Stavnes – tlf. 916 65 071

                       

 

Fakta

HVORDAN MÅLER NAV ARBEIDSLEDIGHET?

Med jevne mellomrom dukker det opp diskusjoner om skjult ledighet, og vi møter påstander som at alle som mottar arbeidsavklaringspenger egentlig er arbeidsledige. Men hva mener vi egentlig med arbeidsledighet?

 

Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO) har tre krav for at man skal telle som arbeidsledig i statistikken. Personen skal:

  • være uten arbeid
  • være tilgjengelig for å begynne i arbeid i løpet av kort tid om man får et jobbtilbud
  • søke på arbeid

 

I SSBs arbeidskraftsundersøkelse (AKU) løses dette ved at man spør om personen har jobb, og hvis ikke, om vedkommende kan begynne å jobbe innen to uker og har søkt på arbeid siste fire uker. Dersom alle disse kravene oppfylles, teller personen som arbeidsledig i statistikken.

 

TO GRUPPER.

I NAV må en person bekrefte at han/hun fortsatt er arbeidssøker på meldekortet annenhver uke. Der registreres også om personen har jobbet de siste to ukene. I tillegg må NAVs veiledere godkjenne i Arena at personen er en reell arbeidssøker før de kommer med i statistikken. I NAVs statistikk ender vi da opp med to grupper som vi antar oppfyller alle de tre kravene til ILO.

Det er de helt ledige og arbeidssøkere som deltar på tiltak. Summen av disse to kalles gjerne for bruttoledigheten. I tillegg oppgir vi i vår månedlige arbeidsmarkedsstatistikk hvor mange som er delvis ledige, selv om disse ikke oppfyller det første kravet til ILO.

 

GRÅSONE.

Arbeidsledigheten er imidlertid ikke et mål på samlet utenforskap. Det er mange som ikke jobber, men som likevel ikke oppfyller ILOs tre krav. Det gjelder for eksempel uføretrygdede, sykmeldte og personer med nedsatt arbeidsevne.

Samtidig vil det være en gråsone mellom arbeidsledighet og andre grupper. Når er for eksempel helseproblemene så store at arbeidsevnen er nedsatt? Dette kan i mange tilfeller være en vanskelig vurdering for både veileder og lege.

 

LIK UTVIKLING.

Over tid viser likevel AKU og NAVs tall over arbeidsledige en svært lik utvikling. De to målene har også vist seg å være gode konjunkturindikatorer for norsk økonomi. Får vi et tilbakeslag i norsk økonomi, ser vi at arbeidsledigheten relativt raskt begynner å øke, og motsatt når vi har god vekst i norsk økonomi. De to målene for arbeidsledighet er derfor også viktige indikatorer for blant annet Norges Bank når de skal bestemme rentenivået og for Finansdepartementet når de skal avgjøre hvor mye penger som kan brukes på statsbudsjettet.