Ingen endring i sykefraværet i Nordland

Med et legemeldt sykefravær på 6,4 prosent i 1. kvartal 2018 har Nordland en nedgang på 0,1 prosent fra samme kvartal i fjor. Nordland har tredje høyest sykefravær av fylkene.

  

Kun Østfold og Oppland har høyere sykefravær enn Nordland med 6,6 prosent. Oslo har det laveste sykefraværet på 4,8 prosent. I landet som helhet er sykefraværet på 5,8 prosent i 1. kvartal 2018. Det tilsvarer en økning på 3,2 prosent sammenlignet med samme kvartal i 2017. For landet er det økning i sykefraværet både for kvinner (+2,3) og menn (+4,4), mens det i Nordland er en liten økning for kvinner (+1,0) og nedgang for menn (-1,9).

 

Det er positivt at Nordland har stabilt sykefravær, når vi ser at landet som helhet har svak økning i sykefraværet sammenliknet med samme kvartal i fjor, sier fylkesdirektør Cathrine Stavnes.

 

Det kan være flere årsaker til at Nordland har et høyt sykefravær. Fylker med høyt sykefravær er gjerne preget av en eldre befolkning med lav utdanning, og en høy andel som er sysselsatt i offentlig sektor. Mens fylker med lavt sykefravær har en yngre befolkning, og mange har høy utdanning.

 

Andelen gradert sykmeldte er 24,7 prosent i Nordland. Det er høyere andel graderte sykmeldinger for kvinner i Nordland (27,9 prosent) enn for menn (19,5 prosent). I landet som helhet er andel gradert sykmeldte på 21,4 prosent.

 

Varigheten på sykefraværstilfellene

Varigheten er beregnet av alle påbegynte sykefraværstilfeller i 1. kvartal 2017 og lages ett år på etterskudd. Det er stor variasjon mellom fylkene i lengden på sykefraværstilfellene. For landet som helhet er det en gjennomsnittlig varighet på 39 dager. Nordland har lengst gjennomsnittlig varighet på 49 dager, sammen med Aust- og Vest-Agder. Oslo har kortest gjennomsnittlig varighet med 30 dager.

Geografiske forskjeller i varigheten på sykefraværstilfellene kan ha sammenheng med strukturelle forhold, demografi og lokalt arbeidsmarked.

 

Utvikling innenfor de ulike næringene

Høyest legemeldt sykefravær i 1. kvartal 2018 finner vi innenfor helse- og sosialtjenester (8,5 prosent). Lavest sykefravær finner vi i næringen elektrisitet, vann og renovasjon (3,8 prosent). Størst økning fra 1. kvartal 2017 finner vi innen finansiering/forsikring hvor sykefraværet har økt med 25,9 prosent. Størst nedgang er det i næringene elektrisitet, vann og renovasjon og bergverksdrift og utvinning, med nedgang på 10 prosent.

 

Alder

Det laveste legemeldte sykefraværet finner vi i aldersgruppen 16-19 år med 2,1 prosent, men her er arbeidsstyrken liten. Deretter følger aldersgruppen 20-24 år med 4,0 prosent sykefravær. Høyest sykefravær finner vi i aldersgruppen 60-64 år med 9,0 prosent.

 

Diagnoser

Det er diagnosene muskel- og skjelettlidelser (32,4 prosent), sykdommer i luftveiene (18,9) og psykiske lidelser (15,9 prosent) som representerer den høyeste andelen av sykefraværstilfellene.

En langvarig influensasesong vinteren 2018 har ført til den kraftige økningen i sykefravær knyttet til luftveislidelser.

 

Høyest sykefravær i Ballangen

Ballangen kommune har fylkets høyeste sykefravær på 10,2 prosent. Lavest legemeldt sykefravær finner vi i kommunene Herøy med 4,0 prosent og Moskenes med 4,2 prosent.

I de store bykommunene Bodø, Narvik og Rana er sykefraværet henholdsvis 6,0 prosent, 7,7 prosent og 6,4 prosent.

 

Nærmere opplysninger ved NAV Nordland:

Fylkesdirektør Cathrine Stavnes – mobil 916 65071

Legemeldt sykefravær i Nordland 1kv18