Fortsatt nedgang i antall mottakere av arbeidsavklaringspenger

I juni 2019 var det 5 730 personer i Nordland som mottok arbeidsavklaringspenger. Dette er en nedgang på 1 244 personer fra samme måned i fjor, noe som tilsvarer en reduksjon på 18 prosent.

Noe av nedgangen kan forklares med skjerping av regelverket for arbeidsavklaringspenger fra 1. januar 2018.

I Nordland er det 3,8 prosent av befolkningen mellom 18 og 66 år som er mottakere av arbeidsavklaringspenger, mot 3,5 prosent for landet som helhet. 

I første kvartal 2019 sluttet 909 personer å motta arbeidsavklaringspenger. Sammenlignet med første kvartal 2018 utgjør dette 5 prosent færre personer med avgang fra arbeidsavklaringspenger. I løpet av andre kvartal 2019 ble 628 nye personer registrert som mottakere av arbeidsavklaringspenger i Nordland. Det er 5 færre enn i andre kvartal i 2018.

– Det er særlig viktig for mottakere av arbeidsavklaringspenger at NAV har godt samarbeid med arbeidsgivere, helse og utdanning. Vi oppfordrer til bruk av nettsiden Arbeidsplassen.no, som gir gode muligheter for jobbsøkere til å orientere seg i arbeidsmarkedet, samt for arbeidsgivere å finne aktuelle jobbsøkere, sier Cathrine Stavnes, direktør ved NAV Nordland.

Her kan du se antall mottakere av arbeidsavklaringspenger fordelt på kommunene i Nordland.

Nedgang også for den yngre befolkningen

Blant unge under 30 år var det registrert 1 370 mottakere av arbeidsavklaringspenger. Det utgjør 3,7 prosent av befolkningen i aldersgruppen 18-29 år og er 231 færre enn samme måned i fjor. Det er kun Agder-fylkene som har høyere andel unge under 30 år med arbeidsavklaringspenger, 4,7 prosent i Aust-Agder og 4,4 prosent i Vest-Agder.

- Unge under 30 år er en hovedprioritering i NAV, sier Stavnes. – Sammen med helse og utdanning vil NAV jobbe med å øke overgangen til utdanning og arbeid for denne gruppen.

Færre registrert med nedsatt arbeidsevne

Ved utgangen av juni 2019 var det 8 464 personer med nedsatt arbeidsevne i Nordland. Dette er 811 færre sammenlignet med juni 2018, en reduksjon på 9 prosent. Personer med nedsatt arbeidsevne utgjør ved utgangen av juni 5,6 prosent av befolkningen mellom 18 og 66 år.

 

Mer informasjon på www.nav.no.

Nærmere opplysninger ved NAV Nordland:

Direktør Cathrine Stavnes – tlf. 916 65 071

 

Infografikk Arbeidsavklaringspenger Nordland juni 2019

Inforgrafikk Nærhet til arbeidsmarkedet Nordland juli 2019

Fakta

Definisjoner for hvem som tilhører gruppen med nedsatt arbeidsevne og hvem som kan motta arbeidsavklaringspenger:

 

Personer med nedsatt arbeidsevne
Begrepet «personer med nedsatt arbeidsevne» omfatter personer som på grunn av sykdom, skade eller andre hindringer har behov for ekstra oppfølging fra NAV for å få eller beholde arbeid. Bistandsbehovet fastsettes etter en arbeidsevnevurdering og vil omfatte arbeidsrettede tilbud og annen oppfølging som medisinsk behandling, rehabilitering, sosial trening/oppfølging og tilrettelegging.


Mange blir registrert med nedsatt arbeidsevne etter å ha brukt opp retten til sykepenger, eller fordi de fortsatt trenger tid til rehabilitering eller omskolering. Andre har vært lenge arbeidsledig, men på grunn av helsemessige utfordringer vurderes de å ha ekstra behov for oppfølging for å kunne komme i jobb. Personer som mottar sykepenger eller uføretrygd regnes ikke med i statistikken over personer med nedsatt arbeidsevne, med mindre de mottar arbeidsrettet oppfølging rettet mot personer med nedsatt arbeidsevne.

 

Arbeidsavklaringspenger
Arbeidsavklaringspenger kan innvilges til personer som har fått arbeidsevnen nedsatt med minst femti prosent på grunn av sykdom. Det er et krav at det foreligger en gyldig diagnose i henhold til klassifiseringssystemene ICD 10 og ICPC 2. Det er også et vilkår at man enten er under aktiv behandling, deltar i et aktivt tiltak, eller at man selv etter at dette er prøvd fremdeles anses å ha en viss mulighet for å komme i arbeid, og får oppfølging fra Arbeids- og velferdsetaten.


Tidligere (før 1.3.2010) mottok personer som var under medisinsk behandling rehabiliteringspenger, mens de som deltok i et arbeidsrettet tiltak mottok attføringspenger. Tidsbegrenset uførestønad kunne innvilges om man, til tross for medisinsk behandling og forsøk på attføring, ikke kunne komme i arbeid i overskuelig framtid, men at det var håp på lengre sikt. Minsteytelsen for arbeidsavklaringspenger er 2G (grunnbeløpet i folketrygden). Fra 1. mai 2019 utgjør dette 199 716 kr.

 

Regelverksendringer for AAP
1. januar 2018 ble regelverket for AAP strammet inn. Blant annet ble ordinær periode med AAP redusert fra 4 til 3 år, og det ble innført en 2-årsgrense på hvor lenge du kan få AAP utover ordinær stønadsperiode.

Les mer på nav.no/aap2018