Ofte stilte spørsmål om hjelpemiddel

Her har vi samla dei vanlegaste spørsmåla frå brukarar og samarbeidspartnarar. Klikk på overskriftene i artikkelen for å gå til ny side med svar på spørsmåla og meir informasjon.

Dette får du hjelp til i heimkommunen

 • Kven har ansvar for utlevering, tilpassing og reparasjon av hjelpemiddel?

Søknad og regelverk

 • Eg treng hjelpemiddel for ein kort periode. Kva gjer eg?
 • Eg treng hjelpemiddel til meg sjølv eller andre. Kva gjer eg?
 • Eg skal søke om hjelpemiddel. Kva skjema skal eg bruke?
 • Korleis søker eg på eit spesifikt hjelpemiddel?
 • Eg skal søke på eit bestemt hjelpemiddel. Kvar finn eg vilkåra for å søke på produktet?
 • Eg er usikker på kva hjelpemiddel eg skal søke på. Kva gjer eg?
 • Korleis veit eg om eit hjelpemiddel er prisforhandla?
 • Kan eg låne hjelpemiddel til born med hofteleddsdysplasi?
 • Kva type hjelpemiddel kan ein søke på tilskotsordninga?
 • Eg ser dårleg og lurer på om synshjelpemiddel er aktuelt for meg. Kva gjer eg?
 • Eg ønskjer å prøve ut hørselstekniske hjelpemiddel. Kva gjer eg?
 • Eg har sendt søknad. Kva er saksgangen vidare? 

Produkt og hjelpemiddel - val og utprøving

 • Eg ser dårleg og lurer på om synshjelpemiddel er aktuelt for meg. Kva gjer eg?
 • Eg ønskjer å prøve ut hørselstekniske hjelpemiddel. Kva gjer eg?
 • Eg treng hjelp til vurdering og utprøving av hjelpemiddel. Kan eg ta direkte kontakt med leverandøren av hjelpemidlet?
 • Eg er usikker på kva hjelpemiddel eg skal søke på. Kva gjer eg?
 • Eg skal søke på eit bestemt hjelpemiddel. Korleis finn eg vilkåra for å søke på hjelpemidlet?
 • Korleis veit eg om eit hjelpemiddel er prisforhandla?
 • Kva type hjelpemiddel kan ein søke på tilskotsordning?
 • Får eg eit nytt eller eit brukt hjelpemiddel?
 • Kan eg låne hjelpemiddel til born med hofteleddsdysplasi?
 • Korleis går eg fram når eg vil søkje på eit bestemt hjelpemiddel? 

Distribusjon og innlevering av hjelpemiddel

 • Eg skal levere tilbake hjelpemiddel. Kva gjer eg?
 • Eg skal levere tilbake fastmonterte hjelpemiddel som må demonterast. Kva gjer eg?
 • Eg har fått innvilga søknad om hjelpemiddel. Når får eg hjelpemidlet utlevert?
 • Kva tid kjem hjelpemidlet til kommunal mottaksstad?
 • Får eg eit nytt eller eit brukt hjelpemiddel?
 • Kan kommunen behalde hjelpemiddel, når brukaren ikkje treng dei lenger?
 • Har NAV Hjelpemiddelsentral Hordaland hjelpemidlet på lager?

Reparasjon og byte av hjelpemiddel

 • Hjelpemidlet mitt er øydelagt og treng reparasjon. Kva gjer eg?
 • Kva tid får eg hjelpemidlet mitt tilbake frå reparasjon?
 • Eg treng nytt eller eit anna hjelpemiddel. Kva gjer eg?
 • Eg treng attest for flytransport av elektrisk rullestol.
 • Feilsøk og feilretting - tekniske spørsmål.

Stønad til bil

 • Kven kan søke om stønad eller tilskot til bil?
 • Kven kan søke om stønad til spesialtilpassa kassebil (bil i gruppe 2)? Kva for medisinsk dokumentasjon trengst?
 • Korleis søker eg?
 • Kor lang tid tar det frå eg søker til eg får svar på søknaden?
 • Kan eg søke om spesialtilpassing sjølv om eg ikkje har bil som er finansiert av folketrygda?
 • Kan eg søke på tilpassing av bil i samband med køyreopplæring når jeg er under 18 år?
 • Eg treng reparasjon av spesialutstyr i bil? Kva gjer eg?
 • Kva skjer med bilen når stønadsperioden går ut?
 • Kva tid kan jeg søke på ny?
 • Kva skjer ved dødsfall, når avdøde har ein trygdefinansiert bil?

Fleire spørsmål om hjelpemiddel

Sjå dei vanlegaste spørsmåla frå brukarar og samarbeidspartnarar i NAV.

Fakta

Ansvar for hjelpemiddel

Ansvar for formidling av hjelpemiddel er delt mellom NAV Hjelpemiddelsentral og kommunen.

Kommunen

Kommunen har hovudansvar og den viktigaste koordinerande rolla i rehabiliteringsarbeidet overfor den einskilde brukar, jmf lov om kommunale helse og omsorgstenester § 3-2 første ledd nr. 5 (sjå kapittel 8).

Kommunen skal registrere brukaren sitt behov og sikre at individuelle planar vert utarbeidde og gjennomførte, til dømes planar for habilitering, rehabilitering, pleie- og omsorg, behandling og opplæring. I dette arbeidet kan tolk, hjelpemiddel eller ergonomiske tiltak vere viktige verkemiddel.

NAV Hjelpemiddelsentral Hordaland

NAV Hjelpemiddelsentral Hordaland er ei statleg andrelineteneste, og har det overordna og koordinerande ansvaret for formidling av hjelpemiddel til menneske med funksjonsnedsettingar. NAV Hjelpemiddelsentral skal vere eit ressurs- og kompetansesenter for offentlege instansar og andre som har ansvar for habiliterings- og rehabiliteringstenester. 

NAV Hjelpemiddelsentral gjer vedtak i krav om hjelpemiddel og tolketenester, og har forvaltningsansvar for hjelpemiddel som er folketrygda sin eigedom. Hjelpemiddelsentralen skal sjå til at midla vert nytta mest mogleg effektivt og etter føresegnene i folketrygdlova. Funksjonelle skal behov løysast til beste for brukaren, med økonomistyring som sikrar gode løysingar på lågast mogleg kostnadsnivå.