Aktivitetshjelpemidler til personer over 26 år (AKT26)

Aktivitetshjelpemidler kan gis til personer med nedsatt funksjonsevne for at de skal kunne delta i fysisk aktivitet. Et aktivitetshjelpemiddel er et hjelpemiddel som er spesielt utviklet for å direkte avhjelpe funksjonsnedsettelse som hindrer brukeren i å delta fysisk aktivitet.

«Ordningen er rammefinansiert. Det er per i dag et høyt forbruk på årets budsjett. Saksbehandlingstiden vil derfor bli noe lengre enn normalt i en periode. Når rammen for 2018 er fordelt vil det ikke bli innvilget nye aktivitetshjelpemidler til personer over 26 år før i 2019.»

Kriteriene for aktivitetshjelpemidler til personer over 26 år er:

 • Bruker må ha en vesentlig og varig nedsatt funksjonsevne.
 • Hjelpemiddelet skal gjøre bruker i stand til å delta i fysisk aktivitet.
 • Produktet finnes ikke i ordinær handel og er spesielt laget for personer med funksjonsnedsettelser. Dersom det er nødvendig med tilpasninger for at et produkt som finnes i ordinær handel skal kunne benyttes, kan det søkes støtte for tilpasning.
 • Det gis ikke støtte til hjelpemidler som skal benyttes i en tidsavgrenset rehabilitering/ habiliteringsprosess/behandling.
 • Til personer som ikke kan benytte vanlige aktivitetshjelpemidler, kan det gis hjelpemidler som er spesielt utviklet for aktivisering av bevegelsesapparatet.

Rammeavtaler/prisforhandlinger

Ved søknad/henvisning tar man utgangspunkt i de prisforhandlede produktene. Dersom rangering 1 ikke kan benyttes, må dette faglig begrunnes.

Egenandel

Egenandelen er 10 % av kjøpesum eller maksimalt 4000 kr. Den gjelder for det konkrete hjelpemiddelet som det er gitt vedtak på og vil ikke bli refundert ved tilbakelevering eller bytte av hjelpemiddel. Faktura, med tre ukers betalingsfrist, sendes ut når vedtaket er fattet. Dersom egenandelen ikke betales innen fristen, må det sendes ny søknad.

Vedlikehold og reparasjoner

Den som får et aktivitetshjelpemiddel til utlån, har plikt til å sørge for at det blir tatt godt vare på slik at unødvendig skade ikke skjer. Bruker har ansvar for vedlikehold og reparasjoner av deler som vanlig aktivitetsutstyr er utstyrt med. Eksempel: På sykkel har bruker selv ansvar for vedlikehold og reparasjoner av dekk, bremser, gir ol. Hvis ordinært sykkelverksted utfører reparasjon, besørger bruker dette selv. NAV Hjelpemiddelsentral Hordaland tilbyr kun reparasjon av spesialutstyr samt reparasjon av hjelpemotor. Ved reparasjon må hjelpemiddelsentralen informeres om at det er et AKT26 hjelpemiddel.

Ekstrautstyr

Ekstrautstyr som lås, lys, skjermer og liknende må bruker koste selv. Det samme gjelder «oppgraderende» utstyr – eksempelvis pedaler, hjul og tilsvarende.

Ekstrautstyr som er nødvendig på grunn av medisinske behov kan det søkes støtte til. Et eksempel kan være veske for oppbevaring av O2-utstyr som man må ha med seg under fysisk aktivitet.

Finansiering

Ordningen er rammestyrt. Når budsjettrammen er brukt opp, er det ikke mer midler tilgjengelig. Avslag som skyldes at budsjettrammen er brukt opp kan ikke påklages. Reparasjonskostnader kommer også innunder denne budsjettrammen.

Søknad om aktivitetshjelpemiddel

Når man skal søke om aktivitetshjelpemidler, bruker man vanlig søknadsskjema uten tilleggsskjema. Det må innhentes pristilbud (må være inkludert MVA) som skal legges ved søknaden. Søknaden må inneholde faglig begrunnelse for hvorfor hjelpemiddelet er hensiktsmessig og nødvendig.

Hovedformålet med aktivitetshjelpemiddelet må komme klart frem i søknaden. I søknaden skal det også gå frem at bruker er kjent med egenandelen og med sitt ansvar for service/enklere reparasjoner og trygg/sikker lagring.

Hjelp til vurdering og utprøving

Dersom det er behov for hjelp til vurdering og utprøving av aktivitetshjelpemiddel, benyttes skjema «Hjelp til vurdering og utprøving», uten tilleggsskjema.

Her bør brukers funksjon beskrives nøye, særlig funksjon som har betydning for det aktuelle aktivitetshjelpemiddelet. Tilpasninger som kan være nødvendige skal også beskrives, eksempelvis type grep, behov for feste av ben og sete og så videre.

For å kunne gjennomføre en god utprøving trengs det også informasjon om, og beskrivelse av, bruksområde. Siden det ikke skal benyttes tilleggsskjema, må kroppsmål skrives på skjemaet.

Kommunale terapeuter skal også vurdere følgende:

Oppbevaring

 • Har bruker mulighet til å oppbevare aktivitetshjelpemidler på en god og trygg måte?
 • Hjelpemiddelet må oppbevares tørt. (Merk: Disse hjelpemidlene kan ta større plass enn forventet).
 • Klarer bruker å frakte hjelpemiddel til/fra oppbevaringssted ved egen hjelp? Hvis ikke: Hvordan er dette tenkt gjennomført? 
 • Er det lademulighet for hjelpemidler med batteri?

Forflytning til/fra aktivitetshjelpemiddelet

 • Klarer bruker å forflytte seg til/fra aktivitetshjelpemiddelet ved egen hjelpe? Hvis nei: Hvordan er dette tenkt løst (hvem skal hjelpe bruker, hvor ofte etc)? 
 • Vil bruker få brukt hjelpemiddelet?

For utfyllende informasjon:

Forskrift om aktivitetshjelpemidler til personer over 26 år: https://www.nav.no/rettskildene/forskrift/F20140625-865

Rundskriv - aktivitetshjelpemidler til personer over 26 år:
https://www.nav.no/rettskildene/Rundskriv/%C2%A7+10-7+bokstav+a+%E2%80%93+Aktivitetshjelpemidler+til+personer+over+26+%C3%A5r.386530.cms

Rammeavtaler:
https://www.nav.no/no/Person/Hjelpemidler/Tjenester+og+produkter/Hjelpemidler/Rammeavtaler.383545.cms