Lokal informasjon

Help

Inn- og utlevering av hjelpemiddel, lokale rutinar og annan praktisk informasjon.

Bestillingsordninga

Bestillingsordninga gjer det mogleg for tenesteytar, til dømes kommunal terapeut og brukar med brukarpass, å tinge enkle hjelpemiddel utan å sende ny søknad.

Brukarmedverknad og brukarutval

Brukarmedverknad på systemnivå skal understøtte det overordna målet i NAV-reforma, som er å etablere ei arbeids- og velferdsforvalting som er tilpassa brukarane sine behov.

Hjelpemiddel i bustad

Dersom du har ei vesentleg og varig funksjonsnedsetting, kan du søkje på hjelpemiddel som kan gjere det mogleg for deg bu heime.

Hjelpemiddel til forflytting (rørsle)

Har du vanskar med å ta deg fram på eiga hand, finst det hjelpemiddel. Dei vanlegaste hjelpemidla er rullestol, krykker, rullator, vogner for barn og spesielle syklar.

Lokale skjema

Skjema for byte av hjelpemiddel og for bestilling av reparasjon eller delar.

Utprøving av hjelpemiddel

For å finne rett hjelpemiddel er det viktig å prøve ulike alternativ, og finne den løysinga som passar best. På NAV Hjelpemiddelsentral Hordaland har vi utprøvingsrom der eksterne samarbeidspartnarar kan foreta utprøvingar sjølve, utan at rådgjevar frå NAV er til stades.