Lokal informasjon

Help

Inn- og utlevering av hjelpemiddel, lokale rutinar og annan praktisk informasjon.

Utprøving av hjelpemiddel

For å finne rett hjelpemiddel er det viktig å prøve ulike alternativ, og finne den løysinga som passar best. På NAV Hjelpemiddelsentral Hordaland har vi utprøvingsrom der eksterne samarbeidspartnarar kan foreta utprøvingar sjølve, utan at rådgjevar frå NAV er til stades.

Brukarmedverknad og brukarutval

Brukarmedverknad på systemnivå skal understøtte det overordna målet i NAV-reforma, som er å etablere ei arbeids- og velferdsforvalting som er tilpassa brukarane sine behov.