NAVs Bedriftsundersøkelse for Finnmark 2018

NAVs bedriftsundersøkelse ser på hvilke forventninger bedriftene har i forhold til sysselsettingsutviklingen det kommende året, om bedriftene har mislyktes i å rekruttere arbeidskraft de siste tre månedene og om dette skyldes for få kvalifiserte søkere på stillingene

Økning i etterspørsel av arbeidskraft

Årets bedriftsundersøkelse i Finnmark viser at det er behov for arbeidskraft til å være nærmere 1500 personer. Det er en økning på 33,5 prosent fra 2017 hvor det ble oppgitt behov for 1100 personer.

Helse- og omsorgssektoren viser fortsatt størst etterspørsel i antall personer. Dernest følger eiendoms- drift, forretningsmessig- og faglig tjenesteyting. I tillegg meldes det om fortsatt behov innen undervisning, bygg- og anleggssektoren samt varehandel, overnattings- og service virksomhet. Vedlagte ord sky illustrerer arbeidskraftsbehovet slik det fremkommer i undersøkelsen.

Vekstnæringene inne privat sektor i fylket er fortsatt bygg- og anleggsvirksomhet som en klar ener, dernest følger, varehandel- og motorvognreparasjoner, transport- og lagring samt overnattings- og serveringsvirksomheter.

79 prosent av bedriftene som har svart på undersøkelsen oppgav at de fikk rekruttert ønsket arbeidskraft. 11 prosent av bedriften oppgav at de mislyktes og 10 prosent at de ikke fikk ansatt noen med de kvalifikasjoner de søkte etter, og har måtte ansette personer med lavere eller annen formell kompetanse.

Andelen virksomheter i fylket som venter en vekst i sysselsettingen viser en nedgang fra 15 i 2017 til 11 prosent i 2018.

Se hele bedriftsundersøkelsen under relatert innhold

Kontaktperson NAV Finnmark: 

seniorrådgiver Kristian Johansen tlf  90997774   e-post: kristian.johansen@nav.no