NAVs virkemidler for et mer inkluderende arbeidsliv

NAV har mange virkemidler og tiltak for å beholde personer i arbeid, eller for å gi innpass i arbeidslivet. Gjennom virkemidlene bistår NAV med veiledning, kartlegging, oppfølging og/eller økonomisk støtte.

Denne oversikten er ment som en kort oppsummering av de fleste virkemidler som skal legge til rette for best mulige tilpasninger i arbeidslivet. Noen virkemidler er forbeholdt IA-virksomheter:

  • Fast kontaktperson som hjelper din virksomhet med å arbeide med utvikling av en mer inkluderende arbeidsplass, og som veileder og bistår deg i enkeltsaker.
  • Utvidet bruk av egenmelding, det vil si mulighet til å bruke egenmelding i opptil åtte kalenderdager per sykefraværstilfelle, med et samlet øvre tak på 24 dager i løpet av en 12-månedersperiode.
  • Forebyggings- og tilretteleggingstilskudd som kan gis til arbeidsgiver som kompensasjon for merutgifter eller merinnsats i forbindelse med det forebyggende HMS arbeidet. Midlene skal bidra til å forebygge, redusere eller hindre sykefravær og utstøting fra arbeidslivet.
  • Honorar til bedriftshelsetjeneste kan gis ved behov for tiltak av fysisk, ergonomisk, organisatorisk eller psykososialt art, og ved deltakelse fra bedriftshelsetjeneste i dialogmøter.

Andre virkemidler for å få eller beholde arbeid:

NAV har virkemidler som gjelder spesielt ved svangerskap:

 Ansatte i bedriften kan også få ytelser ved barns og andre nære pårørendes sykdom:

Ansatte kan også kombinere lønn og ytelser:

For mer informasjon, ta kontakt NAV Arbeidslivssenter. Du kan også kontakte det lokale NAV-kontoret som din medarbeider tilhører.