Beregningsregler for foreldrepenger og svangerskapspenger fra 2019

Language

Fra 1. januar 2019 kommer det endringer i reglene for å beregne ytelsene som fastsettes etter kapittel 8 i folketrygdloven.

Beregningsperioden endres fra 4 uker til 3 måneder

I det nye regelverket blir dette hovedregelen for beregning:

  • Arbeidsgiver skal fastsette grunnlaget for ytelsen til en månedsinntekt.
  • Månedsinntekten skal som hovedregel fastsettes ut fra et gjennomsnitt av den inntekten som er rapportert til a-ordningen i de 3 siste kalendermånedene før første fraværsdag.

Hovedregelen gjelder også for arbeidstakere med skiftende arbeidsperioder eller inntekter.

Eksempel

Kari Nordmann skal ha foreldrepenger fra 7. januar 2019 (første fraværsdag). Foreldrepengene skal derfor beregnes etter nye regler. Det er Karis gjennomsnittlige månedsinntekt for oktober, november og desember 2018 du skal bruke når du skal regne ut foreldrepengene.

Ola Nordmann skal ha foreldrepenger fra 28. desember 2018 (første fraværsdag). Derfor skal du beregne foreldrepengene hans etter gamle regler. 

Unntak fra hovedregelen

Det er noen unntak fra hovedregelen det er viktig for deg som arbeidsgiver å være klar over når du skal regne ut grunnlaget til arbeidstakeren:

  • Hvis arbeidsforholdet har vart så kort tid at det ikke er rapportert inntekt til a-ordningen for tre hele kalendermåneder, skal du bruke inntekten i den perioden arbeidsforholdet har vart. Du må regne om inntekten i perioden til en månedsinntekt.
  • Hvis arbeidstakeren har fått en varig lønnsendring i eller etter beregningsperioden, men før første fraværsdag, skal du bruke perioden etter lønnsendringen.
  •  Hvis arbeidstakeren har hatt lovlig fravær uten lønn i beregningsperioden, skal du bruke den inntekten arbeidstakeren ville hatt hvis han eller hun hadde vær i jobb. Fraværet vil vanligvis være korte perioder med tilfeldig ulønnet permisjon eller ferie uten lønn.

Sykmeldt eller har annet gyldig fravær før foreldrepengeperioden startar

Hvis arbeidstakeren får sykepenger, foreldre- eller svangerskapspenger eller stønader på grunn av sykdom hos barnet frem til foreldrepengeperioden starter, skal du oppgi inntekten som arbeidstakeren vanligvis ville hatt dersom han eller hun var i jobb. 

Tillegg som skal regnes med

Tillegg for ubekvem arbeidstid og ulempetillegg for spesielle arbeidsforhold skal fortsatt regnes med. Etter de nye reglene skal du også ta med godtgjørelser for 1. og 17. mai og bevegelige helligdager som arbeidstakeren opparbeider seg som et tillegg per arbeidstime.   

Arbeidstakeren slutter i jobben før foreldrepengeperioden starter

Selv om arbeidstakerens arbeidsforhold avsluttes før foreldrepengeperioden starter, kan han eller hun ha rett til foreldrepenger.

Da må du som tidligere arbeidsgiver sende inntektsmelding til NAV.

Slik finner du inntekten du skal sende oss:

  • Bruk arbeidsinntekten som er rapportert til a-ordningen i de tre siste kalendermånedene før arbeidsforholdet ble avsluttet.
  • Regn ut månedsinntekten.

Beregningsperioden ved utsettelse av foreldrepengene

Hvis arbeidstakeren venter med å ta ut foreldrepengene, er det ikke alltid den første dagen med foreldrepenger du skal bruke som utgangspunkt for beregningen.

Eksempel

Mor tar ut foreldrepenger til og med 1. januar 2019. Far skulle startet med fedrekvoten sin 2. januar, men han velger å utsette den til 1. mars fordi han skal jobbe.

Her skal du bruke 2. januar som utgangspunkt for å regne ut fars foreldrepenger. Du skal bruke den rapporterte inntekten til a-ordningen for oktober, november og desember i 2018.

Les mer om hvilke inntekter som inngår i beregningen av månedsinntekten.