Arbeidsforhold og innsending av inntektsmelding

Language

Ansatte kan ha ulike kombinasjoner av arbeidsforhold eller inntektstyper i samme virksomhet, eller jobbe i flere virksomheter. Det er viktig å ta hensyn til dette når inntektsmeldingen skal sendes.

Arbeidstaker har ett arbeidsforhold i én virksomhet
Arbeidsgiver skal sende én inntektsmelding.

Arbeidstaker har to inntektstyper i ett arbeidsforhold i samme virksomhet
Eksempel: En sykepleier har en stilling med fast stillingsprosent og tar i tillegg ekstravakter som er knyttet til det samme arbeidsforholdet i virksomheten.

Her skal arbeidsgiver sende én samlet inntektsmelding for begge inntektstypene, der de oppgir den samlede lønnen for stillingen og ekstravaktene. Det er viktig at det ikke sendes inn to inntektsmeldinger for det samme arbeidsforholdet. NAV bruker alltid opplysningene i den sist innsendte inntektsmeldingen for arbeidsforholdet.

Arbeidstaker har to ulike arbeidsforhold i samme virksomhet
Eksempel: En ansatt på et pleiehjem har to ulike stillinger, en stilling som pleiemedarbeider og en stilling som renholder. Den ansatte har to kontrakter i den samme virksomheten.

Her skal arbeidsgiver sende inn to inntektsmeldinger, én for hvert arbeidsforhold. ArbeidsforholdsID skal oppgis for begge arbeidsforholdene.

Arbeidstaker har to eller flere arbeidsforhold i to eller flere virksomheter
Arbeidsgiver skal sende inn to eller flere inntektsmeldinger, ett for hvert arbeidsforhold.

Unntak: inntektsmelding for foreldrepenger i Altinn
Når du sender inntektsmelding for foreldrepenger gjennom Altinn-portalen, skal du sende kun én inntektsmelding for arbeidstakere som har flere arbeidsforhold i den samme virksomheten. Du skal ikke oppgi arbeidsforholdsID.