Inntektsmelding

Dagens papirskjema for inntektsopplysninger erstattes av digital inntektsmelding 1. januar 2019.

Hvert år sender arbeidsgivere over 900 000 inntektsskjemaer i posten til NAV. Høsten 2018 blir meldingen digital. Inntektsskjemaet inneholder opplysninger om arbeidstakere som er sykmeldt, skal ha foreldrepermisjon eller pleie syke barn.

Digital inntektsmelding innføres høsten 2018

Send fra eget system eller altinn.no

I løpet av høsten 2018 skal papirskjemaet erstattes av en digital inntektsmelding. Denne skal sendes fra arbeidsgivers eget lønns- og personalsystem eller fra altinn.no. Bedriftene må sjekke med sine egne leverandører av lønns- og personalsystem om når deres system blir oppgradert. 

Tjenesten på altinn.no finner du under lenken «alle skjema», Inntektsmelding til NAV (NAV 08-30.01).

Digital melding allerede fra desember

Allerede fra desember i 2018 må arbeidsgiver sende den digitale inntektsmeldingen for ytelser som skal utbetales fra januar 2019. Det vil være når en arbeidstaker søker om en ytelse fra NAV frem i tid, for eksempel foreldrepenger.

Eksempel:

Kari Nordmann skal ha foreldrepenger fra 7. januar 2019. Hun søker NAV om foreldrepenger i slutten av november. Arbeidsgiver må sende digital inntektsmelding for Kari fire uker før foreldrepermisjonen hennes starter.

Nye beregningsregler fra 1. januar 2019

Endringene er knyttet til nye beregningsregler av sykepenger, foreldre- og svangerskapspenger, omsorgspenger, pleiepenger og opplæringspenger. Det gjør behandlingen av disse sakene mer effektiv, sikrer større grad av likebehandling og forenkler arbeidsgivernes arbeid med beregning og fastsetting av beregningsgrunnlaget.

Regelendringene trer i kraft 1. januar 2019.

Kun digital innsending fra 1. januar 2019

Fra 1. januar 2019 kan arbeidsgiver som hovedregel kun sende digital inntektsmelding for å gi opplysninger om arbeidstakere som er sykmeldt, skal ha foreldrepermisjon eller pleie syke barn.

Kun digital melding fra januar

Arbeidsgiver sender digital inntektsmelding fra eget lønns- og personalsystem eller altinn.no når:

 • Arbeidstakers første fraværsdag er 1. januar 2019 eller senere.
 • Inntektsopplysningene gjelder sykepenger, foreldre- og svangerskapspenger, omsorgspenger, pleiepenger eller opplæringspenger.

Eksempel:

Kari Nordmann skal ha foreldrepenger fra NAV fra 7. januar 2019. Arbeidsgiver sender digital inntektsmelding fra eget lønns- og personalsystem eller altinn.no fire uker før.

Ola Nordmann skal ha foreldrepenger fra 28. desember 2018.  Arbeidsgiver sender inntektsopplysninger på dagens papirskjema eller digitalt fra altinn.no.

Dagens papirskjema forsvinner

Dagens papirskjema skal fra 1. januar 2019 kun brukes når første fraværsdag er 31.desember 2018 eller før (gamle beregningsregler).

Hvem kan sende inntektsmelding? 

For å sende inntektsmeldingen må du eller ditt lønns- og personalsystem ha en av disse tilgangene i Altinn: 

 • Ansvarlig revisor
 • Lønn og personalmedarbeider
 • Regnskapsfører lønn
 • Regnskapsfører med signeringsrettighet
 • Regnskapsfører uten signeringsrettighet
 • Revisormedarbeider
 • Kontaktperson NUF 

Her finner du mer informasjon og en oversikt over alle Altinn-rollene.

Nye beregningsregler fra 1. januar 2019

Nye beregningsregler gjør det mulig å automatisere store deler av saksbehandlingen. Det gir raskt svar på søknaden og riktig refusjon til arbeidsgiver.

Disse ytelsene beregnes etter nye regler

Nye beregningsregler gjelder:

 • sykepenger
 • foreldre- og svangerskapspenger
 • omsorgspenger
 • pleiepenger
 • opplæringspenger

Fra 1. januar 2019 skal disse ytelsene som hovedregel beregnes etter gjennomsnittlig månedsinntekt de tre siste månedene før første fraværsdag, istedenfor ukeinntekten.

For foreldrepenger, hvor den digitale inntektsmeldingen skal sendes inn 4 uker før første fraværsdag, vil det i praksis bli de 3 siste avsluttede månedene før innsending som brukes for å finne gjennomsnittlig månedsinntekt. Hvis den ansatte har endring i inntekt etter at inntektsmeldingen er sendt inn og før første fraværsdag, må arbeidsgiver sende en endret inntektsmelding med den nye gjennomsnittlige månedsinntekten.

Eksempel:

Kari Nordmann skal ha foreldrepenger fra 7. januar 2019 (første fraværsdag). Foreldrepengene beregnes derfor etter nye regler. Arbeidsgiver sender inntektsmeldingen 10.desember 2018 (4 uker før første fraværsdag). Fordi desember ikke er avsluttet, er det september, oktober og november 2018 som brukes for å finne den gjennomsnittlige månedsinntekten for Kari.

Hvis inntekten til Kari endres i desember, det vil si er høyere eller lavere enn gjennomsnittsinntekten som er meldt inn, må arbeidsgiver sende inn endret inntektsmelding.

Ola Nordmann skal ha foreldrepenger fra 28. desember 2018 (første fraværsdag). Foreldrepengene beregnes derfor etter dagens regler.

Spørsmål og svar om digital inntektsmelding

Her finner du svar på vanligste stilte spørsmålene om digital inntektsmelding.

Når kommer digital inntektsmelding?

Den kommer i løpet av høsten 2018. Hvilken dato er opp til hver enkelt leverandør når de oppgraderer sine systemer. Tjenesten på altinn.no kommer i slutten av oktober 2018.

Gjelder digital inntektsmelding alle ytelsene som er i dagens papirskjema?

Ja. Som i dag vil den gjelde for sykepenger, foreldre- og svangerskapspenger, omsorgspenger, pleiepenger og opplæringspenger.

Gjelder digital inntektsmelding også for selvstendig næringsdrivende/frilansere?

Den nye digitale inntektsmeldingen gjelder bare for arbeidstakere.

Hva hvis arbeidstakeren skal ta ferie eller jobbe i foreldrepengeperioden?

Hvis den ansatte ønsker å ta ferie eller jobbe i foreldrepengeperioden og dette ikke var avtalt ved oppstart, må arbeidsgiver sende endret inntektsmelding og legge inn perioden med ferie og/eller jobb. Den ansatte må også sende søknad til NAV om utsettelse eller gradert uttak.

Hva når far skal utsette fedrekvoten?

Hvis far ønsker å starte fedrekvoten med å utsette den, beregnes foreldrepengene hans ved mors siste dag med foreldrepenger.

Han må søke om foreldrepenger og utsettelse tidligst seks uker før utsettelsen hans starter, og senest innen siste dag som mor har foreldrepenger. Arbeidsgiver må sende inntektsmelding fire uker før, og senest dagen før utsettelsen starter.

Eksempel

Mors siste dag med foreldrepenger er 3. desember 2018. Fars foreldrepengeperiode starter derfor 4. desember. Far ønsker å utsette foreldrepengene sine til 1. februar. Far må sende søknad om foreldrepenger og utsettelse tidligst 23. oktober og senest 3. desember. Arbeidsgiver må sende inntektsmelding tidligst 6. november og senest 3. desember.

Hvordan beregnes foreldrepengene hvis far utsetter foreldrepengene sine?

Hvis far ønsker å starte fedrekvoten med å utsette den, beregnes foreldrepengene hans ved mors siste dag med foreldrepenger.

Eksempel 1:

 • Mors siste dag med foreldrepenger er 1. november 2018. Far skal utsette fedrekvoten til juni.
 • Foreldrepengene til far skal beregnes etter dagens beregningsregler.         
 • Fars arbeidsgiver skal sende inntektsopplysninger enten på papirskjema eller digitalt

Eksempel 2:      

 • Mors siste dag med foreldrepenger er 1. januar 2019. Far skal utsette fedrekvoten til juni.
 • Foreldrepengene skal beregnes etter nye beregningsregler
 • Fars arbeidsgiver skal sende digital inntektsmelding, tidligst fire uker før mors siste dag med foreldrepenger

Hva hvis arbeidsgiver ikke har lønns- og personalsystem?

De som ikke har lønns- og personalsystem, sender inntektsmeldingen digitalt fra altinn.no. De aller fleste virksomheter har i dag et eget lønns- og personalsystem.

Hva hvis ikke leverandøren oppgraderer lønns- og personalsystemet?

Da må arbeidsgiver bruke altinn.no, frem til leverandøren oppgraderer systemet.

Hva er nye beregningsregler fra 1. januar 2019?

Nye beregningsregler betyr at sykepenger, foreldre- og svangerskapspenger, omsorgspenger, pleiepenger og opplæringspenger som hovedregel skal beregnes etter en gjennomsnittlig månedsinntekt i de tre siste månedene før første fraværsdag, istedenfor ukeinntekten som i dag.

For foreldrepenger, hvor den digitale inntektsmeldingen skal sendes inn 4uker før første fraværsdag, vil det i praksis bli de 3 siste avsluttede månedene før innsending som brukes for å finne gjennomsnittlig månedsinntekt. Hvis den ansatte har endring i inntekt etter at inntektsmeldingen er sendt inn og før første fraværsdag, må arbeidsgiver sende en endret inntektsmelding med den nye gjennomsnittlige månedsinntekten.

Les mer om endring i fastsettelse av grunnlaget i Prop. 37 L (2016–2017)

Forsvinner dagens papirskjema?

Fra 1. januar 2019 må arbeidsgiver sende inntektsopplysninger digitalt når arbeidstaker har første fraværsdag den 1.januar 2019 eller senere (nye beregningsregler).

Arbeidsgiver kan bare bruke papirskjemaet for dem som har første fraværsdag 31. desember 2018 eller før (gamle beregningsregler).

Eksempel:

Kari Nordmann skal ha foreldrepenger fra 7. januar 2019. Arbeidsgiver må sende digital inntektsmelding fra eget lønns- og personalsystem eller altinn.no.

Ola Nordmann skal ha foreldrepenger fra 28. desember 2018. Arbeidsgiver må sende inntektsopplysninger enten på dagens papirskjema eller digitalt.

Hvorfor digitaliseres inntektsskjemaet?

Det er en del av moderniseringen i NAV. Fremover vil arbeidsgivere få flere digitale tjenester som gjør det enklere å utveksle informasjon med NAV på nett.

Hva er forskjellen på inntektsmelding og a-melding?

Inntektsmeldingen inneholder flere opplysninger enn a-meldingen. Dette er blant annet informasjon om arbeidsgiver skal ha refusjon, eller om arbeidstaker skal ha ferie eller jobbe i perioden med penger fra NAV.