Inntektsmelding

Arbeidsgivere må sende digitale inntektsmeldinger til NAV i tide. Hvis innsendingene utsettes kan utbetalingen fra NAV til den enkelte ansatte eller arbeidsgiver bli forsinket.

Hva er digital inntektsmelding?

Arbeidsgiver skal sende digital inntektsmelding når arbeidstakeren skal ha sykepenger, foreldrepenger, svangerskapspenger, pleiepenger, omsorgspenger eller opplæringspenger. Inntektsmeldingen sendes fra arbeidsgivers eget lønns- og personalsystem eller fra altinn.no. Meldingen inneholder inntektsopplysninger og annen informasjon NAV må ha for å behandle søknaden arbeidstaker har sendt.

Gå til inntektsmelding i Altinn 

Kun digital innsending fra 1. januar 2019

Fra 1. januar 2019 må arbeidsgiver sende digital inntektsmelding for å gi opplysninger om arbeidstakere som skal ha sykepenger, foreldrepenger, svangerskapspenger, omsorgspenger, pleiepenger eller opplæringspenger. Det er ikke lenger mulig å bruke papirskjemaet når arbeidstakers første fraværsdag er 1. januar 2019 eller senere.

Når skal inntektsmelding sendes?

Ved sykepenger skal inntektsmeldingen sendes så snart arbeidsgiverperioden er over.

Ved foreldrepenger, må inntektsmeldingen sendes så snart som mulig etter at det er fire uker igjen til foreldrepengeperioden starter. Hvis den ansatte starter med å utsette, er det første dag i utsettelsen som må oppgis som startdato for foreldrepengeperioden i inntektsmeldingen.

Ved svangerskapspenger, omsorgspenger, pleiepenger eller opplæringspenger skal inntektsmeldingen sendes samtidig med søknaden.

Hvem kan sende inntektsmelding?

For å sende inntektsmeldingen må du eller ditt lønns- og personalsystem ha en av disse tilgangene i Altinn:

 • Ansvarlig revisor
 • Lønn og personalmedarbeider
 • Regnskapsfører lønn
 • Regnskapsfører med signeringsrettighet
 • Regnskapsfører uten signeringsrettighet
 • Revisormedarbeider
 • Kontaktperson NUF

Her finner du mer informasjon og en oversikt over alle Altinn-rollene.

Arbeidsforhold og innsending av inntektsmelding

Ansatte kan ha ulike kombinasjoner av arbeidsforhold eller inntektstyper i samme virksomhet, eller jobbe i flere virksomheter. Det er viktig å ta hensyn til dette når inntektsmeldingen skal sendes.

Hvordan håndtere ulike kombinasjoner av flere arbeidsforhold?

 • Arbeidstaker har ett arbeidsforhold i én virksomhet
  Arbeidsgiver skal sende én inntektsmelding.

 • Arbeidstaker har to inntektstyper i ett arbeidsforhold i samme virksomhet 
  Eksempel: En sykepleier med fast stilling som i tillegg tar ekstravakter i samme virksomhet, har samme lønn og samme arbeidskontrakt. Her skal arbeidsgiver sende én samlet inntektsmelding for begge inntektstypene. Det er viktig at NAV ikke mottar to inntektsmeldinger på samme arbeidsforhold. Det er alltid den sist innsendte inntektsmeldingen som er gjeldende.

 • Arbeidstaker har to ulike arbeidsforhold i samme virksomhet
  Eksempel: En ansatt på et pleiehjem har to ulike stillinger, en stilling som pleiemedarbeider og en stilling som renholder. To kontrakter og samme virksomhet som arbeidsgiver. Her skal arbeidsgiver sende inn to inntektsmeldinger, én for hvert arbeidsforhold. ArbeidsforholdsID skal oppgis for begge arbeidsforholdene.

 • Arbeidstaker har to eller flere arbeidsforhold i to eller flere virksomheter
  Arbeidsgiver skal sende inn to eller flere inntektsmeldinger, ett for hvert arbeidsforhold i den virksomheten som arbeidsgiveren rapporterer for.

Hva er en arbeidsforholdsID?

ArbeidsforholdsID er et unikt nummer for hver enkelt stilling. Det er ikke det samme som organisasjonsnummeret eller virksomhetsnummeret. 

Hvor finner du riktig arbeidsforholdsID?

Du finner nummeret i a-ordningen. Bruker du et lønns- eller personalsystem vil arbeidsforholdsID normalt genereres når du oppretter et nytt arbeidsforhold.

Hvordan vet du om den ansatte har flere arbeidsforhold?

Antall arbeidsforhold er det samme antall som er rapportert inn til a-ordningen via den månedlige a-meldingen.

Les mer om ArbeidsforholdsID på skatteetaten.no

Spørsmål og svar om digital inntektsmelding

Hvorfor digitaliseres inntektsskjemaet?

Nye regler pålegger arbeidsgiver å levere digitale inntektsopplysninger. Målet er å legge til rette for automatisering og en raskere og riktigere saksbehandling. Fremover vil arbeidsgivere få flere digitale tjenester som gjør det enklere å utveksle informasjon med NAV på nett.

Hva skjer hvis arbeidsgiver utsetter å sende inntektsmeldingen?

NAV kan ikke starte saksbehandlingen før de har mottatt den nye digitale inntektsmeldingen. Hvis arbeidsgiver venter for lenge med å sende inntektsmeldingen, stopper saksbehandlingen opp med risiko for at både den ansatte og arbeidsgiver ikke mottar utbetalinger fra NAV når de skal.

Hva skjer hvis arbeidsgiver sender det gamle papirskjemaet?

Fra 1. januar 2019 må arbeidsgiver sende inntektsopplysninger digitalt når arbeidstaker har første fraværsdag den 1.januar 2019 eller senere (nye beregningsregler). Kommer inntektsopplysningene på papir må arbeidsgiver sende inntektsopplysninger på nytt digitalt.

Arbeidsgiver kan bare bruke papirskjemaet for dem som hadde første fraværsdag i 2018 (gamle beregningsregler).

Hva hvis arbeidsgiver ikke har lønns- og personalsystem?

De sender inntektsmeldingen digitalt fra altinn.no.

Hva hvis ikke leverandøren oppgraderer lønns- og personalsystemet?

Da må arbeidsgiver bruke altinn.no, frem til leverandøren oppgraderer systemet.

Hva er forskjellen på inntektsmelding og a-melding?

Den største forskjellen er at inntektsmeldingen etterspør flere opplysninger knyttet til saken det gjelder. For eksempel om arbeidsgiver skal ha refusjon, eller om arbeidstaker skal ha ferie eller jobbe i perioden med penger fra NAV.

Gjelder digital inntektsmelding også for selvstendig næringsdrivende/frilansere?

Nei. Inntektsmeldingen gjelder bare for arbeidstakere.

Hva hvis arbeidstakeren skal ta ferie eller jobbe i foreldrepengeperioden?

Hvis den ansatte ønsker å ta ferie eller jobbe i foreldrepengeperioden og dette ikke var avtalt ved oppstart, må arbeidsgiver sende endret inntektsmelding og legge inn perioden med ferie og/eller jobb.

Hva når far skal utsette fedrekvoten?

Når far starter foreldrepengeperioden med en utsettelse, er det denne datoen som skal legges inn som startdato for foreldrepengeperioden i inntektsmeldingen.