Sanksjoner

For sen levering eller ikke levert a-melding

Den som ikke leverer alle opplysningene innen fristen (innen den 5. i hver måned) kan ilegges gebyr og/eller tvangsmulkt. Dette går fram av a-opplysningsloven §§ 10-11.

  • Overtredelsesgebyret tilsvarer 1/4 av rettsgebyret per dag.
  • Daglig tvangsmulkt tilsvarer 1/10 av rettsgebyret per dag.

Feilaktige opplysninger om arbeidsforhold

Den som gir feil opplysninger om arbeidsforhold i a-meldingen, kan ilegges gebyr eller tvangsmulkt. Dette går fram av folketrygdloven § 25-3.

  • Gebyret tilsvarer 1/2 rettsgebyr.
  • Daglig tvangsmulkt tilsvarer et 1/2 rettsgebyr per dag

Vedtak om sanksjoner kan påklages etter reglene i forvaltningsloven.