Velg skjema

Melding om institusjonsopphold

Melding om personer som er i varetekt, gjennomfører straff i fengsel eller annen institusjon, eller er i forvaring.

Dette skjemaet skal benyttes til meldinger mellom Kriminalomsorgen og NAV. Det finnes egne regler for å beregne økonomiske ytelser under institusjonsopphold og i fengsel. NAV har derfor behov for rask informasjon fra Kriminalomsorgen når en person kommer i varetekt eller soner en...

Dette skjemaet skal benyttes til meldinger mellom Kriminalomsorgen og NAV. Det finnes egne regler for å beregne økonomiske ytelser under institusjonsopphold og i fengsel. NAV har derfor behov for rask informasjon fra Kriminalomsorgen når en person kommer i varetekt eller soner en fengselsdom. NAV kan pålegge helseinstitusjoner, fengsler og boformer for heldøgns omsorg og pleie å gi rutinemessige meldinger om innskriving og utskriving av klienter. De som blir pålagt å gi opplysninger, erklæringer og uttalelser, plikter å gjøre dette uten hinder av taushetsplikt. Hjemmelen for dette er folketrygdloven § 21-4.