Tilrettelegging av arbeidsplassen

Mange med nedsatt funksjonsevne opplever at det er vanskelig å komme inn på arbeidsmarkedet. Med litt tilrettelegging og oppfølging i startfasen kan mange utfordringer løses.

NAV har flere ulike ordninger for arbeidssøkere som kan være i jobb dersom forholdene blir lagt til rette. 

Arbeidsgivere kan få hjelp fra NAV blant annet til nødvendige hjelpemidler, tilrettelegging, råd og veiledning. Se veiviser for hvordan tilby jobb til en arbeidssøker som trenger tilrettelegging

NAV tilbyr en avtale om tilrettelegging og oppfølging for arbeidssøkere og arbeidsgivere som sikrer at du som arbeidsgiver får den støtten du trenger. En tilretteleggings- og oppfølgingsavtale skal sikre arbeidsgiver regelmessig oppfølging, en fast kontaktperson i NAV, rask saksbehandling og samordnet bistand fra NAV. Avtalen skal gi trygghet for at NAV sørger for nødvendige hjelpemidler, tilrettelegging og oppfølging fram mot jobb og etter at arbeidsforholdet er etablert.

Hjelpemiddelsentralene gir råd og veiledning om tilrettelegging av arbeidsplasser. Dette kan være hjelpemidler eller annen tilrettelegging for personer med varig og vesentlig nedsatt funksjonsevne.

Personer med nedsatt funksjonsevne kan få assistanse på arbeidsplassen for å kunne være i jobb. Blinde eller svaksynte kan få lese- og sekretærhjelp. Døve eller hørselshemmede kan ha rett til tolkehjelp for å utføre arbeidet. Personer med omfattende fysiske funksjonsnedsettelser eller behov for ledsager på grunn av sterkt nedsatt syn, kan få funksjonsassistanse i arbeidslivet.

Personer med varige forflytningsvansker som ikke kan reise til og fra arbeidsstedet med kollektivtransport, kan få støtte til arbeids- og utdanningsreiser.

Arbeidsgivere kan også få dekket merutgifter til tilrettelegging. Les mer om tilskudd til arbeidsgivere.