Spørsmål og svar om søknaden om sykepenger (for arbeidsgivere)

Her finner du svar på en del av de vanligste spørsmålene.

Hvem kan ta i bruk den digitale søknaden om sykepenger?

Foreløpig kan disse ta i bruk den digitale søknaden:

Arbeidstakere i virksomheter som allerede har bedt om å bli koblet på

Fra 1. september: Arbeidstakere i Aust-Agder
Fra 1. oktober: Arbeidstakere i Nordland
Fra 1. november: Arbeidstakere i Finnmark, Troms, Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag, Oppland og Vest-Agder

Vil din virksomhet ta i bruk den digitale søknaden nå? Les mer om hvordan dere kan komme igang.

Gjelder det også for sykmeldinger som kom før datoen vi ble koblet på digital søknad?

Nei. De digitale sykepengesøknadene vil bare gjelde sykmeldinger som er skrevet ut etter datoen dere blir koblet på. Ansatte som har blitt sykmeldt før påkoblingsdatoen må levere del D på papir.

Kan arbeidstakeren fortsatt sende søknaden (del-D) på papir?

Det er foreløpig valgfritt for arbeidstakeren å sende inn digital søknad om sykepenger.

  1. Velger den ansatte å ta i bruk den digitale søknaden, kan ikke arbeidsgiveren be den ansatte levere del D på papir i stedet.
  2. Velger den ansatte å sende søknaden på papir, håndterer dere den som tidligere.

Noen arbeidstakere kan av ulike grunner ikke sende digital søknad. Dere må derfor opprettholde begge måter å ta imot sykmeldinger på.

Vi utbetaler lønn under sykdom. Hva skjer hvis den sykmeldte ikke sender inn søknaden om sykepenger?

Arbeidsgivere forskutterer lønn under sykdom på eget ansvar. Som arbeidsgiver må dere selv følge opp at de ansatte sender inn sykmeldingen og senere søknaden om sykepenger, slik at dere kan få refusjon fra NAV. Det er noen klare fordeler ved den digitale søknaden:

  1. Arbeidsgiveren får dokumentasjon på at søknaden er sendt inn i form av en digital kopi. Dette gjør det lettere for både dere og NAV å holde oversikt over hva som har skjedd i saken.
  2. Arbeidstakeren får varsel om at søknaden skal sendes inn. Arbeidstakeren får også en påminnelse en uke etterpå dersom de ikke sender søknaden ved første gangs varsel.
  3. Arbeidstakeren får ikke sendt inn en søknad uten at obligatoriske felter er fylt ut, noe som reduserer antall returnerte søknader betraktelig.

Hva skal vi gjøre hvis søknaden om sykepenger ikke er riktig utfylt?

Opplysningene i søknaden skal komme fra den sykmeldte. Det finnes en korrigeringsfunksjon i søknaden som dere kan be den ansatte bruke hvis dere oppdager feil. Se fremgangsmåte for å sende inn en endring av søknad.

Hva med lange sykmeldinger?

Sykmeldinger som er lengre enn 31 dager deles opp i flere søknader, slik at den ansatte kan søke om sykepenger flere ganger per sykmelding. Den ansatte varsles på SMS og/eller epost når en ny søknad er klar til utfylling.

Her er et eksempel:

  • Petter får en 40 dager lang sykmelding fra legen sin, og sender denne til arbeidsgiveren sin
  • Etter 20 dager får han en SMS og/eller e-post om at det ligger en ny oppgave og venter på nav.no
  • Han logger seg inn, fyller ut søknaden om sykepenger for de 20 første dagene i sykmeldingsperioden, og sender den til arbeidsgiveren og/eller NAV
  • 20 dager etter dette igjen, blir han varslet via SMS/e-post igjen, og sender inn søknaden om sykepenger som gjelder dag 21-40 i sykmeldingsperioden

Er søknad om sykepenger og søknad om refusjon det samme?

Søknaden om sykepenger er en del av arbeidsgiverens søknad om refusjon, sammen med inntektsopplysningsskjemaet. Inntektsopplysningsskjemaet må foreløpig sendes på papir frem til vi har laget en digital løsning for dette. 

Hva med refusjon for sykepenger til kronisk syke eller gravide i arbeidsgiverperioden?

Vi har foreløpig ikke laget en digital løsning for de som er unntatt for ansvar i arbeidsgiverperioden.

Dere søker om dette på skjema NAV 08-20.12.

Kan man sende inn søknad for behandlingsdager eller reisetilskudd digitalt?

Det er foreløpig ikke mulig å søke om sykepenger digitalt for behandlingsdager eller reisetilskudd. Inntil videre må den ansatte altså sende krav om sykepenger (del D) på papir, selv om sykmeldingen (del C) er sendt digitalt til arbeidsgiveren.

Kan vi få alle elementene integrert i vårt lønns- og personalsystem?

Vi har lagt ut informasjon om systemintegrasjon på Altinn Sluttbrukersystemportal under «NAV: Oppfølging av sykmeldte». Dette gjelder sykmeldingen, nærmeste leder og sykepenger.

Forhør dere med lønns- og personalssystemleverandøren om deres planer for integrasjon.

Hva hvis det kommer inn søknader utover arbeidsgiverperioden som skulle vært sendt til NAV?

Systemet beregner om søknaden skal sendes til NAV. Dette er basert på tidligere sykmeldinger og egenmeldinger. Det kan oppstå tilfeller der beregningen ikke blir riktig. Derfor er det mulig for den sykmeldte å sende søknaden til NAV i ettertid. Se hvordan den sykmeldte ettersender til NAV.

Hvordan ser jeg om søknaden er sendt til NAV?

Det står i oversendelsen i Altinn om søknaden er sendt til NAV eller om den bare er sendt til arbeidsgiveren. Det er også et felt øverst til høyre i søknaden (vedlagte PDF) for «Sendt til NAV».