Utbetaler du lønn/sykepenger utover arbeidsgiverperioden?

En arbeidsgiver som betaler ut lønn/sykepenger utover arbeidsgiverperioden kan kreve refusjon fra NAV etter folketrygdloven § 22-3.

Hvordan fremsetter arbeidsgiveren krav om refusjon?

En arbeidsgiver som krever refusjon av sykepenger etter § 22‑3, må sende skjema NAV 08-30.01 Inntektsopplysninger til NAV Arbeid og ytelser. (Dette er ikke det lokale NAV-kontoret). Her finner du adressene. Veiledning for utfylling finner du under Relatert informasjon.

Arbeidsgiveren skal opplyse på inntektsopplysningsskjemaet om de kommer til å kreve sykepengene utbetalt til seg. Vi presiserer at inntektsopplysningsskjema NAV 08-30.01 ikke er å betrakte som et krav. Kravet utgjøres av søknaden fra arbeidstakeren og inntektsopplysningene fra arbeidsgiveren.

Digitalt eller papir?

Det er foreløpig valgfritt for arbeidstakeren å bruke den digitale løsningen.

  1. Velger den ansatte å ta i bruk den digitale søknaden, kan ikke arbeidsgiveren kreve at den ansatte levere del D på papir i stedet.
  2. Velger den ansatte å sende søknaden på papir, håndterer dere den som tidligere.

Noen arbeidstakere kan av ulike grunner ikke sende digital søknad. Dere må derfor opprettholde begge måter å ta imot sykmeldinger på.

Digital søknad om sykepenger

  • Arbeidstakeren får en melding fra NAV når den digitale søknaden kan fylles ut og sendes fra nav.no. Søknaden blir sendt til arbeidsgiveren dersom den er innenfor arbeidsgiverperioden. Er sykefraværet lenger enn arbeidsgiverperioden, blir søknaden sendt til NAV med kopi til arbeidsgiveren.
  • Ved feil i utfyllingen tar arbeidsgiveren kontakt med den sykmeldte, som kan sende søknaden på nytt fra nav.no.
  • Arbeidsgiveren trenger ikke sende den digitale søknaden videre til NAV.
  • Arbeidsgiveren trenger bare å sende inntektsopplysningsskjemaet på papir som før (inntil det er laget en digital løsning også for dette)

Noen søknader må fortsatt sendes på papir

Det vil fortsatt komme noen sykepengesøknader på papir fra de ansatte:

  • sykmeldinger som skrives ut fra sykehus
  • sykmeldinger som gjelder behandlingsdager eller reisetilskudd (vil bli digitalisert senere)
  • sykmeldinger fra ansatte som ikke har bankID eller annen legitimasjon på høyeste sikkerhetsnivå, eller som har strengt fortrolig adresse

Arbeidstakeren må fylle ut alle punktene på egenerklæringen på kravblankett D og underskrive kravet for at sykepenger skal bli utbetalt raskest mulig. NAV vil returnere manglende utfylt kravblankett D.

For å få behandlet saken raskt er det viktig at det fremgår av inntektsopplysningsskjema hvilke dager det er regnet arbeidsgiverperiode. Veiledning for utfylling av inntektsopplysningsskjema NAV 08-30.01 finner du under Relatert informasjon.

Frist for å kreve refusjon

Refusjon kan gis for opptil tre måneder før kravet ble satt frem. Denne fristen er absolutt ved refusjon til arbeidsgiver.

Refusjonsrapport K27 i Altinn: Arbeidsgiver kan selv kontrollere refusjon av sykepenger fra NAV i Altinn. K27-rapporten er tilgjengelig i Altinn en av de første virkedagene i hver måned.

Merk: Maksdato for sykepenger vil forskyve seg i de tilfellene det avvikles ferie, eller den ansatte har vært friskmeldt i en periode. Ny maksdato etter ferieavvikling eller perioder med friskmelding blir først oppdatert når ny sykmeldingsperiode er behandlet. Les mer om oppgjørsrapporter fra NAV til virksomheter.  

Meld fra om endringer

Arbeidsgiveren må melde fra til NAV ved endringer som kan få betydning for beløpet de får utbetalt fra NAV. Det kan for eksempel være at arbeidstakeren slutter i arbeidsforholdet og arbeidsgiver av den grunn ikke lenger krever refusjon fra NAV.