Gravid arbeidstaker

Dersom en arbeidstaker er sykmeldt på grunn av svangerskapsrelatert sykdom og tilrettelegging eller omplassering til annet arbeid i virksomheten ikke er mulig. Arbeidsgiver må utbetale sykepenger i arbeidsgiverperioden som normalt og deretter kreve refusjon av NAV.

Søknad

Søknad om unntak fra arbeidsgiveransvar NAV 08-20.20 finner du i skjemaveileder for arbeidsgiver og for privatpersoner. I denne veilederen skal du krysse av for hvilke vedlegg og hva slags dokumentasjon som skal legges ved søknaden. Du får også opp et førstesideark som skal undertegnes og legges øverst i søknaden. Siden innholder adressen du skal bruke. NAV avgjør søknaden og gir arbeidstakeren og arbeidsgiveren melding om vedtaket.

Saksbehandling og vedtak

Etter at nødvendige opplysninger er innhentet, fatter NAV vedtak. Eventuelt unntak gjelder for hele svangerskapet, forutsatt at fraværet er svangerskapsrelatert. Det betyr at refusjonskrav kan innvilges inntil tre måneder forut for den kalendermåneden NAV mottok søknaden, begrenset til ni måneder før termindato. 

Plikt til å melde fra om bedring i helsetilstanden

Vedtak om unntak fra arbeidsgiveransvaret gjelder for en tidsbestemt periode. Arbeidstakeren plikter å melde fra til NAV lokalt om enhver bedring i helsetilstanden som kan medføre at vilkårene for unntak ikke lenger er til stede. 

Krav om refusjon

Dersom søknaden blir innvilget kan arbeidsgiveren kreve å få sykepengene refundert av NAV forutsatt at fraværet er svangerskapsrelatert. 

Arbeidsgiver skal ikke vente med å sende inn krav om refusjon til søknad om fritak er ferdigbehandlet, men fortløpende sende inn krav for å unngå at fraværsperioden foreldes. 

Krav om refusjon må settes frem på skjema NAV 08-20.12, og det må fremsettes eget krav for hver enkelt fraværsperiode. Sykepenger i arbeidsgiverperioden kan refunderes for inntil tre måneder forut for den måneden krav om refusjon settes frem, jf. folketrygdlovens § 22-13. 

Feriepenger

Feriepenger av utbetalte sykepenger i arbeidsgiverperioden refunderes til arbeidsgiver innen utgangen av mai året etter opptjeningsåret.