Sykepenger og arbeidsgiverens plikter

For å få rett til sykepenger fra arbeidsgiveren må arbeidstakeren ha vært ansatt hos arbeidsgiveren i minst fire uker.

Arbeidsgiverperiode

Arbeidsgiveren skal betale sykepenger i en periode på opptil 16 kalenderdager, også kalt arbeidsgiverperioden. Egenmeldinger inngår i arbeidsgiverperioden. Alle kalenderdager teller med i arbeidsgiverperioden.

I tidsrommet på 16 dager plikter arbeidsgiveren bare å betale sykepenger for dager som det ellers skulle vært utbetalt lønn for.

Eksempel:

For en arbeidstaker som arbeider én dag i uken, skal arbeidsgiveren ved sykefravær som varer i minst 16 kalenderdager, utbetale sykepenger for to (eventuelt tre) dager. Dette tilsvarer full lønn i arbeidsgiverperioden. NAV overtar sykepengeutbetalingen fra og med 17. kalenderdag.

Ved beregningen av arbeidsgiverperioden tas både med hele fraværsdager og dager da arbeidstakeren er delvis syk.

Nytt sykefravær

Som hovedregel begynner en ny arbeidsgiverperiode å løpe ved hvert sykefravær.

Når det er gått mindre enn 16 dager siden forrige sykefravær, skal et nytt sykefravær regnes med i samme arbeidsgiverperiode.

Det finnes ingen begrensning i antall ganger eller dager som arbeidsgiveren er forpliktet til å betale sykepenger for i løpet av ett kalenderår.

Enkeltstående behandlingsdager

Dersom NAV har godkjent at arbeidstakeren er sykmeldt på grunn av enkeltstående behandlingsdager, skal arbeidsgiverperioden tilsvare det antall dager arbeidstakeren vanligvis arbeider i løpet av 16 kalenderdager. For en arbeidstaker med vanlig femdagers uke vil en full arbeidsgiverperiode være 12 behandlingsdager. 

Unntak fra arbeidsgiverperioden

Har arbeidstakeren en langvarig eller kronisk sykdom som medfører risiko for særlig stort sykefravær, kan arbeidstakeren eller arbeidsgiveren søke om at NAV dekker sykepengene i arbeidsgiverperioden.

Se også regler for gravide arbeidstakere.

Hvis du bestrider sykmeldingen

Hvis du mener at vilkårene for sykepenger ikke er oppfylt, må du informere arbeidstakeren om dette. Arbeidstakeren kan i så fall sende søknad om forskuttering av sykepenger i arbeidsgiverperioden til NAV. Søknaden sendes i form av et brev, det finnes ikke noe skjema for denne typen søknad.

NAV vil så undersøke saken og innhente opplysninger fra arbeidsgiveren og den som har sykmeldt arbeidstakeren. Hvis NAV mener at retten til sykepenger er til stede, skal NAV utbetale sykepengene og kreve refusjon fra arbeidsgiveren.