Generell informasjon om arbeidsgivers plikter

For å få rett til sykepenger fra arbeidsgiveren må arbeidstakeren ha vært ansatt hos arbeidsgiveren i minst fire uker.

Arbeidsgiverperiode:

Arbeidsgiveren skal betale sykepenger i en periode på opptil 16 kalenderdager (arbeidsgiverperioden). Når det er gått mindre enn 16 dager siden forrige sykefravær, skal et nytt sykefravær regnes med i samme arbeidsgiverperiode.

Dersom arbeidstakeren er sykmeldt på grunn av enkeltstående behandlingsdager skal arbeidsgiverperioden tilsvare det antall dager arbeidstakeren vanligvis arbeider i løpet av 16 kalenderdager. For en arbeidstaker med vanlig fem dagers uke vil en full arbeidsgiverperiode være 12 behandlingsdager.

Er det betalt ut full arbeidsgiverperiode inntrer det ikke noen ny arbeidsgiverperiode ved sykdom som inntreffer innen 16 dager etter at arbeidstakeren gjenopptok arbeidet.

Egenmeldingsperiode inngår i arbeidsgiverperioden.

Reglene finner du i folketrygdloven §§ 8-18 og 8-19.

Hvis arbeidsgiver mener at vilkårene for å tilstå sykepenger ikke er oppfylt, må han informere arbeidstaker om dette. Arbeidstaker kan i såfall henvende seg til NAV, som må undersøke saken. Hvis NAV mener at vilkårene for å tilstå sykepenger er oppfylt skal NAV utbetale sykepengene og kreve refusjon fra arbeidsgiver – se folketrygdloven § 8-22 under Regelverk.