Avtalepunkter og frister i sykefraværsoppfølgingen

4 uker

Senest innen 4 uker skal arbeidsgiveren lage en oppfølgingsplan i samarbeid med arbeidstakeren, bortsett fra i tilfeller hvor det er åpenbart unødvendig. Planen skal formidles uoppfordret til den som sykmelder.

7 uker

Senest innen 7 uker skal arbeidsgiveren innkalle arbeidstakeren som er helt sykmeldt til et dialogmøte, med mindre det er åpenbart unødvendig. Møtet skal avholdes for arbeidstakere som er gradert sykmeldt hvis arbeidsgiveren, arbeidstakeren eller den som sykmelder mener det er hensiktsmessig. Ved behov kan andre aktører, som for eksempel bedriftshelsetjenesten, NAV og/eller den tillitsvalgte/verneombudet delta. Arbeidstaker må samtykke dersom den som sykmelder innkalles.

8 uker

Innen 8 uker: For å rett til 100 prosent sykepenger etter 8 ukers sykmelding, er det et krav om at arbeidstakeren prøver seg i arbeidsrelatert aktivitet. NAV kan gi unntak fra aktivitetskravet hvis den som sykmelder dokumenterer tungtveiende medisinske grunner som hindrer at arbeidstakeren kan være i arbeidsrelatert aktivitet. Det kan også gis unntak hvis arbeidsgiveren kan dokumentere at det ikke er mulig å tilrettelegge på arbeidsplassen.

26 uker

Senest innen 26 uker skal NAV-kontoret innkalle arbeidstakeren og arbeidsgiveren til dialogmøte 2. Begge parter har møteplikt. Den som sykmelder skal delta hvis NAV mener det er hensiktsmessig. Arbeidsrettede tiltak skal vurderes. Alle parter kan be om at dialogmøte 2 blir gjennomført tidligere.

Ved behov kan alle parter be om at NAV innkaller til et dialogmøte 3.

52 uker

Senest innen 1 år, som er maksimal tid for sykepenger, skal NAV-kontoret på ny vurdere rettigheter og behov for arbeidsrettede tiltak.