Dialogmøte 2 og 3 - NAV

Formålet med dialogmøter i regi av NAV er at partene og NAV skal møtes til en felles gjennomgang av situasjonen og legge planer for det videre oppfølgingsarbeidet.

NAV vil innkalle arbeidsgiveren og arbeidstakeren og eventuelt den som sykmelder til et dialogmøte 2 senest innen 26 ukers sykefravær. Alle parter kan ta initiativ til at møtet blir avholdt tidligere.

Partene kan i tillegg be NAV om å innkalle til dialogmøte 3 hvis det er behov for et ytterligere ”stoppunkt” og forum for dialog i slutten av sykepengeperioden. Både arbeidstakeren, arbeidsgiveren og den som sykmelder har plikt til å delta når NAV innkaller til dialogmøte.

Hvor skal møtet avholdes?

NAV skal så langt det er mulig legge til rette for at dialogmøtet gjennomføres på en måte som er praktisk for alle parter. Hvis det er vanskelig for den som sykmelder å være til stede i møtet, er det mulig å delta på telefon eller videomøte.

Er det behov for møte?

I uke 16 av sykefraværet får både arbeidsgiveren og den som er syk en melding fra NAV med spørsmål om hvordan de vurderer behovet for et dialogmøte. Meldingen kommer som SMS eller epost dersom den digitale sykmeldingen er brukt. Følger du lenken i meldingen, kommer du direkte til spørsmålet på nav.no etter at du har logget inn.

Deretter gjør NAV-kontoret en selvstendig vurdering av behovet for dialogmøte, basert på svarene og på totalbildet som NAV-veilederen ser. Oppfølgingsplanen er en viktig del av grunnlaget for veilederens beslutning.

NAV kan altså konkludere med at det er hensiktsmessig med møte selv om en eller begge har svart nei. Husk å begrunne svaret godt slik at NAV-kontoret kan ta beslutningen på et best mulig grunnlag. 

Du trenger ikke svaret på spørsmålet hvis du allerede har fått innkalling til møte.

Innkalling

NAV skal sende innkalling tre uker før dialogmøtet avholdes slik at alle skal kunne forberede seg best mulig til møtet.

Skal den som sykmelder være med?

Den som sykmelder pasienten skal delta dersom NAV vurderer at det er hensiktsmessig. Det er viktig at NAV tar kontakt med den som sykmelder i forkant for å finne egnet tidspunkt og sted for møtet, samt hvilken form det skal ha.

Unntak

I noen situasjoner er det grunnlag for å gjøre unntak fra dialogmøte 2:

  • medisinske grunner
  • innleggelse i helseinstitusjon
  • forventet friskmelding innen 28 ukers sykmelding
  • pågående tiltak som sannsynligvis vil føre til friskmelding

Etter møtet

Hvis ikke annet er avtalt, skal NAV oppsummere møtet i et referat. Det er et mål at deltakerne i møtet er enige om veien videre, hvem som skal gjøre hva i etterkant, og videre tidsplan.