Slik følger du opp sykmeldte

Arbeidsplassen er det viktigste stedet for å forebygge og følge opp sykefravær. Både arbeidsgiveren, arbeidstakeren, den som sykmelder og NAV har roller i oppfølgingsarbeidet.

Tidlig oppfølging er avgjørende

Jo tidligere man kommer i gang med å følge opp sykmeldte, desto større er sannsynligheten for at man unngår unødig langvarig sykefravær. Som arbeidsgiver skal du sørge for at det lages en oppfølgingsplan, og hvis sykefraværet strekker ut i tid skal du innkalle til et dialogmøte. Loven krever at den sykmeldte skal prøve seg i arbeidsrelatert aktivitet så tidlig som mulig og senest innen 8 uker, med mindre tungtveiende medisinske grunner hindrer aktivitet. 

Vær oppmerksom på at det fra 15. juni 2015 er nye adresser for innsending av sykmeldinger. I slutten av september 2016 ble deler av sykmeldingen digitalisert.

NAV har flere tiltak og virkemidler som kan være aktuelle for sykmeldte arbeidstakere.