Slik følger du opp sykmeldte

Arbeidsplassen er det viktigste stedet for å forebygge og følge opp sykefravær. Både arbeidsgiveren, arbeidstakeren, den som sykmelder og NAV har roller i oppfølgingsarbeidet.

Oppfølgingsplan

Oppfølgingsplanen er et verktøy i dialogen mellom arbeidsgiveren og arbeidstakeren ved sykmelding.

  1. En skriftlig og dynamisk oppfølgingsplan er viktig for å dokumentere det som gjøres i oppfølgingen. Planen skal være ferdig senest innen fire ukers sykefravær, og revideres etter behov underveis i sykefraværsløpet, blant annet i forbindelse med dialogmøter.

Målet med oppfølgingsplan

Det er lovpålagt å lage oppfølgingsplan for alle sykmeldte, med mindre det er åpenbart unødvendig. Oppfølgingsplanen hjelper deg med å

  • komme raskt i dialog med arbeidstakeren
  • vurdere tiltak og muligheter for å komme tilbake i arbeid
  • formidle viktig informasjon til den som sykmelder, NAV og andre støttespillere
  • komme i kontakt med NAV hvis du har behov for bistand

Etter arbeidsmiljøloven skal oppfølgingsplanen inneholde en vurdering av arbeidstakerens arbeidsoppgaver og arbeidsevne. Formålet er å bli enige om tiltak for tilbakeføring til arbeid i forbindelse med sykdom, ulykke, slitasje eller lignende. Planen skal også inneholde aktuell tilrettelegging og tiltak i arbeidsgivers regi, eventuelt behov for ekstern bistand fra myndighetene, samt plan for videre oppfølging.

Oppfølgingsplanen skal formidles uoppfordret til den som sykmelder senest innen fire uker. NAV skal ha oppfølgingsplanen tilsendt på forespørsel, for eksempel i forbindelse med aktivitetsplikten etter 8 ukers sykefravær og før dialogmøter. Send også oppfølgingsplanen hvis det er behov for bistand fra NAV.

Unntak fra oppfølgingsplan

Det kan gjøres unntak fra å utarbeide oppfølgingsplan hvis det er "åpenbart unødvendig" med en slik plan. Med åpenbart unødvendig menes sykdomstilfeller der arbeidstakeren vil vende tilbake til jobb uten tilrettelegging, eller ved alvorlige sykdomstilstander der arbeidstakeren ikke kan vende tilbake til arbeid. Arbeidsgiveren må ta kontakt med den sykmeldte for å avklare om det er grunnlag for unntak. Det kan også være åpenbart unødvendig med en oppfølgingsplan når arbeidstakeren er gradert sykmeldt og kan ha en dialog om oppfølging og tilrettelegging på arbeidsplassen.

Digital oppfølgingsplan gir nye muligheter

En ny digital oppfølgingsplan er tilgjengelig for de som har tatt i bruk den digitale sykmeldingen. Planen kan deles digitalt med både legen og NAV. Les mer om den nye oppfølgingsplanen.

Ulike innsendingsmåter

Du kan benytte ulike innsendingsmåter for den oppfølgingsplanen du bruker. Ved elektronisk innsending kommer den direkte til både den som sykmelder og NAV:  

Hent oppfølgingsplanen

- enten ved å bruke den nye digitale oppfølgingsplanen som lederen får på siden Dine sykmeldte

- eller ved å laste den ned fra gammel løsning på nav.no  

Fyll ut planen sammen med arbeidstakeren. Send planen til den som sykmelder ved 4 uker og til NAV ved behov, eller når NAV ber om det.

Har du spørsmål, kan du ringe NAVs arbeidsgivertelefon 55 55 33 36.