Slik følger du opp sykmeldte

Arbeidsplassen er det viktigste stedet for å forebygge og følge opp sykefravær. Både arbeidsgiveren, arbeidstakeren, den som sykmelder og NAV har roller i oppfølgingsarbeidet.

Tidlig oppfølging er avgjørende

Jo tidligere man kommer i gang med å følge opp sykmeldte, desto større er sannsynligheten for at man unngår unødig langvarig sykefravær. Som arbeidsgiver skal du sørge for at det lages en oppfølgingsplan, og hvis sykefraværet strekker ut i tid skal du innkalle til et dialogmøte. Loven krever at den sykmeldte skal prøve seg i arbeidsrelatert aktivitet så tidlig som mulig og senest innen 8 uker, med mindre tungtveiende medisinske grunner hindrer aktivitet. 

Den sykmeldte kan komme tilbake tidligere

Nå kan også de som er 100 % sykmeldt gå tilbake til arbeid før sykmeldingsperioden er utløpt uten å gi beskjed til NAV på forhånd. Den sykmeldte trenger bare å gjøre avtale med arbeidsgiveren. Les mer om hvordan arbeidsgiveren senere kan bekrefte avtalen overfor NAV.

Muligheter for å stå i jobb

NAV har flere tiltak og virkemidler som kan være aktuelle for sykmeldte arbeidstakere.

Sykmeldingen digitaliseres

Fra 15. januar 2018 er hele sykmeldingen digitalisert for arbeidstakere i hele landet. Digitaliseringen gi samtidig de personalansvarlige lederne nyttige verktøy i oppfølgingen. Les mer om hva digitaliseringen betyr for arbeidsgiveren. 

Riktig adresse når du skal sende noe til NAV

I noen tilfeller må sykmeldingen fortsatt leveres på papir. Inntektsopplysningsskjemaet må også leveres på papir før det er laget en digital løsning også for dette. Se riktige adresser for innsending.