Tilskudd til arbeidsgivere for å beholde medarbeidere

NAV har flere tilskuddsordninger for arbeidsgivere som legger til rette for at medarbeidere skal kunne beholde lønnet arbeid. NAV kan bidra med ulike typer lønnstilskudd, støtte til mentor, sykepenger i arbeidsgiverperioden eller bedriftsintern opplæring.

Midlertidig tilskudd til lønnsutgifter

Midlertidig lønnstilskudd er en støtteordning for arbeidsgivere som beholder arbeidstakere med nedsatt arbeidsevne som står i fare for å falle ut av arbeidslivet etter 12 måneder med full eller gradert sykmelding.

Tilskuddet kan maksimalt gis i inntil 3 år og kan dekke inntil 75 prosent av lønnen til arbeidstakere som har nedsatt arbeidsevne.

Varig tilskudd til lønnsutgifter

Varig lønnstilskudd kan unntaksvis gis til arbeidsgivere som har ansatte med varig og vesentlig nedsatt arbeidsevne og som står i fare for å falle ut av arbeidslivet etter 12 måneder med full eller gradert sykmelding.

Lønnstilskudd skal kompensere for at arbeidstakeren har lavere produktivitet. Tilskuddet er maksimalt 75 prosent av lønnsutgiftene det første året og maksimalt 67 prosent påfølgende år.

Tilskudd til lønnsutgifter ved langvarig/kronisk sykdom

Arbeidsgivere som har arbeidstakere som er langvarig og kronisk syke kan søke om å få dekket sykepenger i arbeidsgiverperioden.

Mentor

En mentor er en arbeidskollega som kan gi praktisk hjelpbistand, veiledning og opplæring tilpasset den enkelte arbeidstaker. Mentorstøtte kan gis for ansatte med nedsatt arbeidsevne når det er nødvendig for å beholde lønnet arbeid. Støtte gis vanligvis i inntil 6 måneder. Hvis medarbeideren din har nedsatt arbeidsevne kan du få tilskudd i inntil 3 år.

Tilskudd til opplæring og lønnsutgifter i en opplæringsperiode (bedriftsintern opplæring)

Virksomheter som må endre bedriftens produksjon vesentlig eller etablere seg i nye markeder, kan søke om tilskudd til bedriftsintern opplæring. Tilskuddet skal bidra til å opprettholde og styrke kompetansen til virksomhetens ansatte.

NAV kan bidra med støtte til lønn og opplæring i inntil 26 uker for den enkelte deltaker.

Inkluderingstilskudd

Virksomheter med arbeidstakere som trenger tilrettelegging på arbeidsplassen, kan få inkluderingstilskudd som kompensasjon for dokumenterte merkostnader.

Forebyggings- og tilretteleggingstilskudd

Arbeidsgivere med IA-avtale kan få forebyggings- og tilretteleggingstilskudd for å forebygge og redusere sykefravær.

Reisetilskudd

NAV kan gi reisetilskudd i stedet for sykepenger til å dekke nødvendige ekstra transportutgifter til og fra arbeidsstedet. Personer med varige forflytningsvansker som ikke kan reise til og fra arbeidsstedet med kollektivtransport, kan få støtte til arbeids- og utdanningsreiser.

Arbeidsgivere kan også få bistand fra NAV til å tilrettelegge arbeidsplassen. Les mer om tilrettelegging av arbeidsplassen