Kartlegging og rådgivning

Hjelpemiddelsentralen kan bidra med å tilrettelegge arbeidsplassen slik at mennesker med nedsatt funksjonsevne kan beholde jobben eller komme i arbeid.

Hjelpemiddelsentralen kan

 • utrede behov for tilrettelegging
 • gi konkrete tips for å avhjelpe praktiske problemer på arbeidsplassen
 • gi råd om valg og bruk av aktuelle hjelpemidler
 • veilede i hvordan du søker om hjelpemidler
 • tipse om andre aktuelle samarbeidspartnere

Vi skiller ikke på hvem som til slutt skal finansiere tiltakene, rådene våre kan du få uansett. Vi skiller heller ikke på om du er arbeidstaker, arbeidsgiver, selvstendig næringsdrivende eller arbeidssøker.

Hvem kontakter jeg?

Du kan ta direkte kontakt med hjelpemiddelsentralen, men det kan være en fordel om du først tar kontakt med ditt lokale NAV-kontor. NAV-kontoret har oversikt over alle NAV sine tjenester, og de kan derfor koordinere og legge en plan for det videre samarbeidet med NAV.

Fakta

Hjelpemiddelsentralen kan gi råd om

 • funksjonsvurdering og -utredning
 • kartlegging av arbeidsmiljø med vekt på ergonomiske tiltak og hjelpemidler
 • psykososiale konsekvenser av ulike funksjonsnedsettelser
 • konsekvenser av uhensiktsmessig ergonomi/belastning
 • lys, lysforhold, farger/kontraster, mobility, orientering
 • lyd, lydforhold, akustikk, støy
 • tilgjengelige uteområder, bygninger
 • universell utforming
 • produkter for å avhjelpe funksjonsnedsettelsen
 • saksgang og dokumentasjon
 • bruk av tolketjeneste og kommunikasjon

Hjelpemiddelsentralen har fagkompetanse om

 • formidling av hjelpemidler
 • ulike funksjonsnedsettelser og konsekvenser av disse
 • sansetap - syn, hørsel og kognisjon
 • nedsatt bevegelse
 • rehabilitering - på generelt grunnlag
 • grunnleggende ergonomi
 • tilrettelegging for personer med ulike funksjonsnedsettelser
 • tegnspråk og skrivetolking
 • ledsaging og beskrivelse for døvblinde
 • lese- og sekretærhjelp for synshemmede
 • funksjonsassistanse på arbeidsplass
 • regelverk

Hjelpemiddelsentralen har systemkompetanse om

 • vilkår og rett til hjelpemidler, ergonomiske tiltak og tolkehjelp etter lov om folketrygd
 • ansvarsfordeling og samspill mellom arbeidsgiver, kommune, fylkeskommune og stat
 • oversikt over kompetanse og ansvar andre instanser har på hjelpemiddelområdet og nærliggende områder