Psykiske helseproblemer

Har du psykiske helseproblemer og ønsker å komme i arbeid?

Psykiske helseproblemer kan ramme oss alle. Dette kan føre til sykmelding, at man faller ut av jobb eller har vanskeligheter med å komme inn i arbeidslivet.

NAV har flere tilbud og tiltak for å hjelpe deg som har psykiske helseproblemer. Noen av tilbudene kombinerer behandling med deltakelse i arbeidsrettete tiltak. Tilbudene er tilrettelagt for ulike typer psykiske helseproblemer, fra lette depresjoner til tyngre psykiske lidelser.  

Veilednings- og oppfølgingslos er et tilbud til deg som trenger sammensatte tjenester og skreddersydd oppfølging over tid, for å komme ut i arbeid eller aktivitet.

Jobbmestrende oppfølging er et tilbud til deg med alvorlige psykiske helseproblemer. Målet er å komme ut i ordinært arbeid.

Medarbeider med brukererfaring (MB) er et kvalifiseringstilbud for deg som har erfaring som bruker av psykiske helsetjenester. Opplæringen kvalifiserer deg for arbeid i bedrifter eller organisasjoner som yter service til personer med psykiske helseproblemer

Senter for jobbmestring er et  tilbud til deg som sliter med lett til moderat angst og/eller depresjon, hvor symptomene gjør det vanskelig å fungere i arbeid eller at du strever i jobbhverdagen. Målet er å hjelpe deg til å mestre symptomene og til å forbli i jobb eller raskt å komme tilbake i arbeid.

Studie med støtte (SMS) er et oppfølgingsprogram for deg med en psykisk lidelse, som har behov for støtte til å gjennomføre høyere utdanning. SMS tilbyr tett oppfølging ved oppstart og gjennomføring av studiet. Du får også oppfølging ved overgang til arbeid.

Vilje Viser Vei-tiltakene er arbeidsrettede tiltak for deg med psykiske helseproblemer som ønsker å komme ut i arbeid. Vi tilbyr tilrettelagt arbeidstrening inne på bedriften eller ute hos en ordinær arbeidsgiver. Du vil få tett individuell oppfølging over tid.