Pressemeldingar

Help

Her finn du pressemeldingar frå NAV i Vestland.

Arbeidsløysa aukar berre blant dei yngste

I august var arbeidsløysa i Hordaland og Sogn og Fjordane til saman på 2,2 prosent av arbeidsstyrken. Det er ein nedgang på om lag 950 personar i høve til august i fjor.

Størst nedgang i arbeidsløysa på Vestlandet

I juli var arbeidsløysa i Hordaland og Sogn og Fjordane til saman på 2,3 prosent av arbeidsstyrken. Det er ein nedgang på over 1300 personar i høve til juli i fjor.

Sju bransjar blir prioriterte i sjukefråværsarbeidet

Per 1. kvartal i 2019 var det legemeldte sjukefråværet i Hordaland og Sogn og Fjordane 5,5 prosent. Sjukefråværet er noko høgare i Hordaland med 5,5 prosent samanlikna med Sogn og Fjordane som har 5,3 prosent.

Stor mangel på arbeidskraft

I NAV Vestland si årlege bedriftsundersøking har over 900 verksemder i Hordaland og Sogn og Fjordane svart på spørsmål som mellom anna handlar om etterspurnad av arbeidskraft og eventuelle vanskar med å skaffe nye medarbeidarar med rett kompetanse.

Gledeleg nedgang blant unge arbeidssøkarar

I april var arbeidsløysa i Hordaland og Sogn og Fjordane til saman på 2,4 prosent av arbeidsstyrken. Det er ein nedgang på nær 1200 personar i høve til april i fjor.

Ønskjer fleire menn i helsesektoren

I mars var arbeidsløysa i Hordaland og Sogn og Fjordane til saman på 2,4 prosent av arbeidsstyrken. Det er ein nedgang på nær 1200 personar i høve til mars i fjor.

– Vi må snakke meir om psykiske lidingar

Per 4. kvartal i 2018 var det legemeldte sjukefråværet i Hordaland og Sogn og Fjordane 5,1 prosent, litt ned frå 5,2 prosent for eitt år sidan. Sjukefråværet er noko høgare i Hordaland med 5,2 prosent samanlikna med Sogn og Fjordane som har 4,7 prosent.

Positiv nedgang for dei som har vore lenge ledige

I februar var arbeidsløysa i Hordaland og Sogn og Fjordane til saman på 2,5 prosent av arbeidsstyrken. Det er ein nedgang på nær 600 personar i høve til februar i fjor.

God start for NAV Vestland

I januar var arbeidsløysa i Hordaland og Sogn og Fjordane til saman på 2,6 prosent av arbeidsstyrken. Det betyr ein nedgang på 337 personar i høve til i fjor.