Lav oktoberledighet i Nordland

I oktober 2019 er det 2 227 helt ledige i Nordland, noe som tilsvarer en arbeidsledighet på 1,8 prosent. Det er 102 færre helt ledige enn på samme tid i fjor, en nedgang på 4,0 prosent. Bruttoledigheten, som i tillegg inkluderer arbeidssøkere som deltar på arbeidsrettede tiltak, var på 2 744. Dette tilsvarer 2,2 prosent av arbeidsstyrken.

 

I landet sett under ett er antall helt ledige på 59 549 personer i oktober. Dette er en nedgang på 3,0 prosent fra samme måned i fjor, og ledigheten ved utgangen av oktober tilsvarer 2,1 prosent av arbeidsstyrken. Det er fire fylker som har lavere ledighet enn Nordland. Lavest ledighet har Sogn og Fjordane med 1,2 prosent.


- Ledigheten i Nordland er svært lav, noe som gjør det utfordrende å skaffe arbeidskraft, sier direktør ved NAV Nordland Cathrine Stavnes. – Dette gir gode muligheter for de som trenger ekstra bistand fra NAV for å komme i arbeid. NAV bistår både arbeidssøkeren og bedriften som trenger arbeidskraft. Vi kan også anbefale verktøyet Arbeidsplassen.no.

 

Yrkesbakgrunn

I Nordland finner vi nå flest helt ledige med bakgrunn fra industriarbeid (344), bygg og anlegg (243) og butikk- og salgsarbeid (231).

Et stort antall ledige har ikke registrert yrkesbakgrunn (214). Dette har sammenheng med en mindre omfattende registreringsløsning fra november 2018. Se kommentar om Spesielle forhold.

Kjønn og ledighet

I oktober er det totalt 865 helt arbeidsledige kvinner, en ledighetsprosent på 1,5. Dette er 43 færre personer enn i fjor. Det er totalt 1 362 helt arbeidsledige menn som gir en ledighetsprosent på 2,1. Det er en nedgang på 59 personer sammenlignet med samme måned i fjor.

Alder og ledighet

Aldersgruppene som har høyest ledighet i prosent av arbeidsstyrken er 20-24 år med ledighet på 2,8 prosent, deretter 25-29 år og 30-39 år med 2,4 prosent ledighet. Blant de yngste (19 år og under) er ledigheten på 1,8 prosent.

Varighet

Antall registrerte langtidsledige (helt ledig i mer enn 26 uker) er i oktober på 463 personer. Det er en nedgang på 23 personer fra i fjor på samme tid.

Denne måneden er det registrert 1 764 korttidsledige i Nordland (helt ledig i mindre enn 26 uker). Det er 79 færre personer enn i samme måned i fjor.

25 kommuner med ledighet lavere enn 2,0 prosent

Laveste ledighet ved utgangen av oktober finner vi i Hattfjelldal med 0,6 prosent ledighet. Hele 25 av fylkets kommuner har ledighet under 2,0 prosent. Høyest ledighet finner vi i Værøy kommune med 5,3 prosent.

I de større bykommunene har Bodø en ledighet på 1,4 prosent, Rana 2,0 prosent, Narvik 1,7 og Vefsn 1,4 prosent.

Her kan du se oversikt over antall helt ledige og ledige i prosent av arbeidsstyrken for alle kommuner i Nordland.

Arbeidssøkere på tiltak

Totalt er det 517 personer som er registrert som arbeidssøkere på tiltak i Nordland i oktober. Dette er 39 færre enn på samme tid i fjor. Det er 0,4 prosent av arbeidsstyrken i Nordland som er på et arbeidsmarkedstiltak.

Permitterte

Ved utgangen av oktober er det totalt 117 helt og delvis ledige permitterte i Nordland. Dette er 179 færre enn samme måned i fjor. De permitterte har i hovedsak bakgrunn fra fiskeindustri og annen industri.

Ledige stillinger

Totalt har det vært en tilgang på 1 308 registrerte ledige stillinger i Nordland i oktober. Dette er en nedgang på 3,0 prosent sammenlignet med oktober i fjor. Vi finner flest utlyste stillinger innen helse, pleie og omsorg. Med et antall på 302 stillinger utgjør dette 23,1 prosent av alle utlyste stillinger i Nordland i oktober.

Ny jobb eller rekruttere?

I mai lanserte NAV Arbeidsplassen.no, en nettside som gir bedre mulighet for jobbsøkere å orientere seg i arbeidsmarkedet, samt for arbeidsgivere å finne aktuelle jobbsøkere. Her finner du din neste jobb eller din neste medarbeider.

 

Mer informasjon om hovedtall på arbeidsmarkedet er å finne på nav.no.

Nærmere opplysninger ved NAV Nordland:

Direktør Cathrine Stavnes – tlf. 916 65 071

 Arbeidsmarkedet i Nordland okt 2019

2019-10 Nærhet til arb. marked pr TO

Fakta

Spesielle forhold
I november 2018 lanserte NAV en ny registreringsløsning for alle som registrerer seg som arbeidssøkere på nav.no. Registreringen er mindre omfattende enn før, samt at den går automatisk. Tidligere måtte NAVs veiledere godkjenne nye arbeidssøkere manuelt. Den nye løsningen gjør at arbeidssøkere kommer raskere inn i statistikken enn tidligere. Det medfører at det blir flere helt arbeidsledige i statistikken. Bruddet skjedde gradvis i november, desember og januar. Samlet brudd estimeres til 6 prosent flere helt ledige for landet som helhet.

Den nye registreringsmetoden for arbeidssøkere fra og med november 2018 medfører også endringer i hvordan yrke og utdanning registreres. Det har gitt endringer i fordeling på yrke og utdanning:
• Andel med ingen/ikke oppgitt yrkesbakgrunn har økt
• Andel med leder som yrkesbakgrunn har økt
• Alle andre yrkesgrupper har en marginal lavere andel på grunn av økning for ingen yrkesbakgrunn og ledere
Kategorien «Ledere» bør tolkes med varsomhet etter desember 2018.


Fra juli 2018 har NAV sendt påminnelse på SMS til arbeidsledige om å sende meldekort om de fortsatt ønsker å være registrert som arbeidssøkere. NAV beregner at denne endringen har ført til at det er om lag 1,4 prosent flere helt ledige hver måned siden juli 2018 for landet som helhet.

Sesongvariasjoner
Arbeidsledigheten følger gjerne et fast mønster gjennom året, såkalte sesongvariasjoner. For eksempel øker alltid arbeidsledigheten fra desember til januar, på grunn av at mange kontrakter går ut ved nyttår. Den øker også om sommeren når mange nyutdannede skal inn på arbeidsmarkedet.