Fortsatt høyt sykefravær i Nordland

Nordland har, sammen med Finnmark, landets høyeste sykefravær på 5,9 prosent i 2. kvartal 2019, deretter følger Oppland med 5,5 prosent. Oslo har lavest sykefravær med 4,0 prosent. I landet som helhet er sykefraværet på 4,9 prosent i 2. kvartal 2019.

Det legemeldte sykefraværet i Nordland er høyere for kvinner enn for menn. I Nordland var det legemeldte sykefraværet på 7,7 prosent for kvinner i 2. kvartal 2019, og 4,4 prosent for menn. Det har vært økning fra samme kvartal i fjor på 8,1 prosent for kvinner, og 4,8 prosent for menn. Totalt har sykefraværet i Nordland økt med 6,5 prosent, mens landet som helhet har en økning på 2,2 prosent fra samme kvartal i fjor.

 

- Sykefraværet er for høyt i Nordland. Vi øker innsatsen hos de virksomhetene som har høyest sykefravær, sier direktør ved NAV Nordland Cathrine Stavnes. – Å redusere sykefravær og frafall har betydning både for samfunnet, den enkelte arbeidstaker, kvaliteten på arbeidet og for virksomhetens behov for kompetanse.  

 

Det kan være flere årsaker til at Nordland har et høyt sykefravær. Fylker med høyt sykefravær er gjerne preget av en eldre befolkning med lav utdanning, og en høy andel som er sysselsatt i offentlig sektor. Mens fylker med lavt sykefravær har en yngre befolkning, og mange har høy utdanning.

 

Andelen gradert sykmeldte er 30,0 prosent i Nordland. Det er høyere andel graderte sykmeldinger for kvinner i Nordland (34,2 prosent) enn for menn (23,2 prosent). I landet som helhet er andel gradert sykmeldte på 27,2 prosent.

Varigheten på sykefraværstilfellene

Varigheten er beregnet av alle påbegynte sykefraværstilfeller i 2. kvartal 2018 og lages ett år på etterskudd. Det er stor variasjon mellom fylkene i lengden på sykefraværstilfellene. For landet som helhet er det en gjennomsnittlig varighet på 38 dager. Nordland har gjennomsnittlig varighet på 48 dager, som er likt med Aust-Agder. Kun Vest-Agder har lengre gjennomsnittlig varighet på 49 dager. Oslo har kortest gjennomsnittlig varighet med 30 dager. 

Geografiske forskjeller i varigheten på sykefraværstilfellene kan ha sammenheng med strukturelle forhold, demografi og lokalt arbeidsmarked.

Sykefravær i de ulike næringene

Høyest legemeldt sykefravær i 2. kvartal 2019 finner vi innenfor helse- og sosialtjenester (8,2 prosent). Lavest sykefravær finner vi i næringen jordbruk, skogbruk og fiske (3,6 prosent).

Alder

Det laveste legemeldte sykefraværet finner vi i aldersgruppen 16-19 år med 1,9 prosent, men her er arbeidsstyrken liten. Deretter følger aldersgruppen 20-24 år med 3,5 prosent sykefravær. Høyest sykefravær finner vi i aldersgruppen 60-64 år med 8,5 prosent.

Diagnoser

Det er diagnosene muskel- og skjelettlidelser (40,9 prosent) og psykiske lidelser (22,9 prosent) som representerer den høyeste andelen av sykefraværstilfellene.

Størst nedgang i Moskenes

Moskenes kommune har størst nedgang i sykefraværet fra samme kvartal i fjor, med en nedgang på 22,1 prosent.

Ballangen kommune har fylkets høyeste sykefravær på 9,4 prosent. Lavest legemeldt sykefravær finner vi i Herøy kommune, som har sykefravær på 4,0 prosent.

I de store bykommunene Bodø, Narvik, Rana og Vefsn er sykefraværet henholdsvis 5,4 prosent, 6,8 prosent, 5,9 prosent og 5,3 prosent.

Her kan du se oversikt over legemeldt sykefravær for alle kommunene i Nordland.

 

Se mer sykefraværsstatistikk og statistikknotat på nav.no.

 

Nærmere opplysninger ved NAV Nordland:

Direktør Cathrine Stavnes – mobil 916 65071

 

Infografikk Sykefravær Nordland 2kv19

 

Fakta

Bransjeprogrammer under IA-avtalen 2019–2022

Det er partene selv som har foreslått hvilke bransjer som skal prioriteres og hvordan programmene skal innrettes. Forslagene bygger på dokumentert kunnskap og faglige vurderinger. Det skal også settes i gang følgeforskning og evalueringer av tiltakene på en slik måte at man får best mulig grunnlag for å vurdere virkninger av de samlede virkemidlene.

De sju bransjene er:

  1. Sykehus
  2. Sykehjem
  3. Barnehager
  4. Leverandørindustrien - olje og gass
  5. Næringsmiddelindustrien
  6. Rutebuss og persontrafikk
  7. Bygg og anlegg

Les mer om bransjeprogrammene i IA-avtalen på regjeringen.no.

 

Bedre kvalitet i sykefraværsstatistikken

SSB og NAV har fra og med 4. kvartal 2018 benyttet en ny beregningsmetode for de avtalte dagsverkene i sykefraværsprosenten. I den tidligere beregningsmetoden korrigerte vi de avtalte dagsverkene for ferie. Dette har vi nå sluttet med for å få bedre kvalitet på sykefraværsstatistikken.
Det er flere grunner til dette:

  • Ved å fjerne feriekorrigeringen i de avtalte dagsverkene elimineres utvalgsusikkerheten fra det legemeldte fraværet, og reduserer utvalgsusikkerheten i det totale sykefraværet.
  • Vi fjerner påskevariasjonen som følge av at påsken noen ganger kommer i mars.
  • Vi fjerner effekten ferie har på nivået på sykefraværsprosenten – og fjerner dermed muligheten for at potensielle endringer i ferievaner og ferierettigheter påvirker utviklingen i sykefraværsprosenten

Se artikkel på ssb.no for mer informasjon om den nye beregningsmetoden.