Omsorgspenger

Omsorgspenger

info

Antall omsorgsdager dobles fra 1. januar 2021

Det er bestemt at de fleste tiltakene for omsorgspenger videreføres i 2021 på grunn av koronaviruset.

Dette gjelder til 31. desember 2021:

 • Antall omsorgsdager dobles
 • Du kan overføre omsorgsdager til en annen omsorgsperson når barnehage/skole/SFO er stengt
 • Arbeidsgiver kan ikke kreve legeerklæring fra 4. dag

Dette gjelder til 30. juni 2021:

 • Du kan bruke omsorgsdager når barnehage/skole/SFO er stengt på grunn av koronaviruset
 • Du kan bruke omsorgsdager selv om du har brukt opp dagene dine når det foreligger særlige smittevernshensyn, eller når barnehage/skole/SFO er stengt

Denne siden er oppdatert i forhold til de nye reglene 1. januar 2021.


Her kan du lese om andre ofte stilte spørsmål om omsorgsdager (oppdatert 1. juni 2021)

123_ 64 cm x64 cm Created with Sketch.

Kort fortalt om omsorgspenger

 • Omsorgspenger er mest kjent som “hjemme med sykt barn-dager". Dette er omsorgsdager du bruker når du må være borte fra jobb fordi barnet ditt for eksempel har omgangssyke.
 • Vanligvis trenger du ikke søke om omsorgsdagene. Som arbeidstaker har du automatisk rett til et visst antall omsorgsdager per kalenderår. Arbeidsgiveren din betaler deg lønn som vanlig for dagene du er hjemme.
 • Du kan bruke omsorgsdager ut kalenderåret barnet fyller 12 år. Hvis barnet er kronisk sykt eller har en funksjonshemning, kan du ha rett på omsorgspenger ut kalenderåret barnet fyller 18 år.
 • Hvor mange omsorgsdager du har rett på kommer an på samlivssituasjonen din og hvor mange barn du har.
 • Du kan søke om ekstra omsorgsdager hvis
  • du har barn som er kronisk sykt eller funksjonshemmet
  • den andre forelderen ikke kan ha tilsyn med barnet på grunn av for eksempel sykdom, fengselsopphold eller verneplikt.

Hvem kan få omsorgspenger?

Når kan du bruke av omsorgsdagene?

Du kan ikkje bruke omsorgsdagar til:

 • møte med skulen som ikkje kjem av sjukdom
 • planlagt fråvær, for eksempel ved skuleferiar og planleggingsdagar
 • rutinekontrollar på helsestasjonen
 • rutinekontroll hos tannlegen som ikkje kjem av sjukdom

Hvor mange omsorgsdager har du?

Kor mange omsorgsdagar du har, kjem an på

 • om du bur saman med den andre forelderen
 • om de har ein avtale om delt bustad
 • om du har åleineomsorg
 • kor mange barn du har
 • om barnet har ei funksjonshemming eller ein kronisk sjukdom og du har fått godkjent ekstra dagar frå NAV
 • om den andre forelderen ikkje kan ha tilsyn med barnet, sjølv om de bur saman

Kalkulator for omsorgsdager

Med denne kalkulatoren kan du regne ut hvor mange omsorgsdager du kan ha rett på.

Fortsett til kalkulator

Så mange dagar har du automatisk:

 • Når du har eitt eller to barn som er 12 år eller yngre, har du 10 omsorgsdagar per kalenderår.
 • Når du har tre eller fleire barn som er 12 år eller yngre, har du 15 omsorgsdagar per kalenderår.
 • Når de har avtale om delt bustad, får de 10 eller 15 dagar kvar avhengig av kor mange barn de har.
 • Dersom du er åleine om omsorga, blir talet på dagar dobla.

Dette treng du ikkje søkje om

 • omsorgsdagar du har rett til
 • å få dobbelt så mange dagar når du er åleine om omsorga
 • omsorgsdagar når du ikkje bur saman med den andre forelderen, og de har ein avtale om delt bustad

Dette må du søkje om:

 • ekstra dagar fordi du har eit barn med kronisk sjukdom eller funksjonshemming, og dette fører til at du har høgare risiko for å vere borte frå jobb
 • å bli rekna som åleine om omsorga fordi den andre forelderen ikkje kan ha tilsyn med barnet, sjølv om de bur saman
 • omsorgspengar når du er sjølvstendig næringsdrivande eller frilansar

Dette melder du frå om:

 • at du skal dele omsorgsdagar med den andre forelderen når de ikkje bur saman
 • at du vil dele med den noverande sambuaren eller ektefellen din
7.slik søker du Created with Sketch.

Når kan du søke om ekstra dager?

Kva er din situasjon?

Kronisk sjukt eller funksjonshemma barn

Dersom du har eit barn med kronisk sjukdom eller funksjonshemming, kan dette gjere at du har høgare risiko for å måtte vere borte frå jobb. I denne situasjonen kan du søkje om å få 10 ekstra omsorgsdagar for kvart kalenderår. Dersom du er åleine om omsorga, blir talet på dagar dobla.

Når du har fått ekstra dagar fordi barnet ditt er kronisk sjukt eller funksjonshemma, har du omsorgsdagar ut det kalenderåret barnet fyller 18 år.

Har du fleire barn med kronisk sjukdom eller funksjonshemming, kan du få 10 ekstra dagar for kvart barn. Du må søkje for kvart barn.

Det er berre foreldre og fosterforeldre barnet bur fast hos, som kan få ekstra omsorgsdagar.

Kva for sjukdommar og funksjonshemmingar gir deg rett til ekstra omsorgsdagar?

Slik søkjer du om ekstra omsorgsdagar når du har eit barn med kronisk sjukdom eller funksjonshemming:

Når du søkjer, treng du:

Legeerklæring

Vi treng ei stadfesting på at sjukdommen/funksjonshemminga til barnet fører til at du har ein markert høgare risiko for å vere vekk frå arbeid. Dette blir dokumentert i ei legeerklæring.

Søknadsskjema

Vil du søkje om ekstra omsorgsdagar no?

Har du bank-id, kan du søkje digitalt.

Du kan søkje på papirskjemaet dersom du ikkje har bank-id, eller om det er andre grunnar til at du ikkje kan søkje digitalt.

Har du ikkje bank-id? Slik skaffar du bank-id

SØK DIGITALTSØK PÅ PAPIR

Den andre forelderen kan ikkje ha tilsyn med barnet

I somme tilfelle kan du bli rekna som åleine om omsorga sjølv om du er saman med den andre forelderen. Dette gjeld situasjonar der den andre forelderen ikkje kan ha tilsyn med barnet fordi han eller ho for eksempel

 • er fysisk eller psykisk sjuk
 • er innlagd i helseinstitusjon
 • har ei funksjonshemming
 • er i fengsel
 • utøver verneplikt

Når desse situasjonane varer i ein periode på minst 6 månader, kan du bli rekna som åleine om omsorga.

Du blir ikkje rekna som åleine om omsorga dersom den andre forelderen er mykje heimanfrå på grunn av jobb, skule eller studium.

Vil du søkje no?

Når du skal søkje om å bli rekna som åleine med omsorga for barnet, er det per i dag berre mogleg å søkje på papirskjemaet vårt.

SØK DIGITALTSØK PÅ PAPIR
7.slik søker du Created with Sketch.

Ettersendelse til søknad

Har vi bedt om mer informasjon fra deg? Eller var det noe dokumentasjon du ikke hadde klart da du sendte søknaden din?

Vil du ettersende dokumentasjon nå?

Har du bank-id, kan du ettersende dokumenter digitalt. Slik skaffer du bank-id

Du kan ettersende per post hvis du ikke har bank-id, eller om det er andre grunner til at du ikke kan sende digitalt.

ETTERSEND DIGITALTETTERSEND PÅ PAPIR
7.slik søker du Created with Sketch.

Skal du sende noe i posten til oss?

7.slik søker du Created with Sketch.

Overføring av omsorgsdager på grunn av stengt barnehage/skole

Du kan overføre omsorgsdager til en annen omsorgsperson når barnehagen eller skolen er stengt på grunn av koronasituasjonen. En annen omsorgsperson kan være den andre forelderen, nåværende samboer eller ektefelle.

 • Du kan dele opptil så mange omsorgsdager du har tilgjengelig.
 • Du kan kun overføre hele omsorgsdager.
 • Du kan overføre til en annen omsorgsperson når dere begge har rett til å bruke omsorgsdager.
 • Det er kun den som har omsorgsdager som kan dele dager, og som kan melde fra om dette.
 • Denne regelen gjelder frem til 31. desember 2021.

Deling av omsorgsdager av andre grunner enn at skolen eller barnehagen er stengt.

Vil du melde fra om overføring av omsorgsdager nå?

Har du bank-id, kan du melde fra digitalt. Slik skaffer du bank-id.

Du kan melde fra på papir hvis du ikke har bank-id, eller om det er andre grunner til at du ikke kan gjøre det digitalt.

SEND DIGITALTSEND PÅ PAPIR

Slik kan du dele omsorgsdagene dine

Du kan dele omsorgsdagane dine med den andre forelderen når de ikkje bur saman, eller med noverande ektefelle eller sambuar.

Kven vil du dele omsorgsdagene med?

Dele med den andre forelderen

Du kan fordele omsorgsdagar til den andre forelderen når du har alle omsorgsdagane fordi barnet bur fast hos deg.

Du bruker skjema 09-06.05: Melding om deling av omsorgsdagar for å dele omsorgsdagane dine.

Du legg ved skjemaet ein skriftleg avtale om samvær som er signert av begge foreldra.

Vil du sende melding om å dele omsorgsdager nå?

Har du bank-id, kan du melde fra digitalt. Slik skaffer du bank-id.

Du kan melde fra på papir hvis du ikke har bank-id, eller om det er andre grunner til at du ikke kan gjøre det digitalt.

SEND DIGITALTSEND PÅ PAPIR

Dele med nåværende ektefelle eller samboer

Når du bur saman med ein person som ikkje er forelderen til barnet du har omsorgsdagar for, kan du dele dagar med han eller henne.

 • Du kan overføre opptil 10 dagar til ein ektefelle.
 • Du kan overføre opptil 10 dagar til ein sambuar når de har budd saman i minst 12 månader.

Du bruker skjema 09-06.05: Melding om deling av omsorgsdagar for å dele omsorgsdagar.

Dersom du og den nye partnaren din får felles barn, får de begge omsorgsdagar også for dette barnet.

Vil du sende melding om å dele omsorgsdager nå?

Har du bank-id kan du sende melding digitalt. Slik skaffer du bank-id

Du kan sende melding på papirskjemaet hvis du ikke har bank-id, eller om det er andre grunner til at du ikke kan sende digitalt.

SEND DIGITALTSEND PÅ PAPIR
Group 2 Created with Sketch.

Slik tar du ut omsorgsdager som arbeidstaker

Når du skal ta ut omsorgsdager, melder du fra til arbeidsgiveren din. Hvis du trenger å ta ut enkelttimer eller halve dager, er det opp til arbeidsgiver å godkjenne dette.

Arbeidsgiveren din betaler deg lønn som vanlig når du bruker omsorgsdager.

Group 2 Created with Sketch.

Slik tar du ut omsorgsdager som selvstendig næringsdrivende / frilanser

Som selvstendig næringsdrivende eller frilanser må du dekke de 10 første omsorgsdagene selv.

Du kan ha rett til omsorgspenger fra første dag hvis du kun har barn som er 13 år eller eldre, som er kronisk sykt eller funksjonshemmet.

Du kan få utbetalt omsorgspenger i opptil tre måneder tilbake i tid, regnet fra måneden før NAV mottok søknad fra deg. Det betyr at hvis NAV mottar søknad fra deg i september, vil du kunne få penger for omsorgsdager du brukte i juni, juli og august.

Du kan søke utbetaling for

 • hele dager med fravær fra jobb, og / eller
 • dager hvor du bare har delvis fravær fra jobb

Vil du søke om utbetaling nå?

Har du bank-id, kan du søke digitalt. Slik skaffer du bank-id.

Du kan søke på papirskjemaet hvis du ikke har bank-id, eller om det er andre grunner til at du ikke kan søke digitalt.

SØK DIGITALTSØK PÅ PAPIR

Omsorgspenger i utlandet

Hvis du skal reise til et land utenfor EØS må du gi beskjed til NAV.

Du må gi beskjed fordi vi må vite:

 • Om du er sammen med barnet i tiden du reiser
 • Hvilket land dere skal reise til
 • I hvilken periode dere skal være i utlandet
 • Om du tar ut lovbestemt ferie (Hva er lovbestemt ferie?)
 • Skal du reise innenfor EU-/EØS-området er det ingen begrensning for hvor lenge du kan motta omsorgspenger, så lenge vilkårene for rett til omsorgspenger er oppfylt i perioden.

Hvis du reiser utenfor EØS-området, og retten din til omsorgspenger er oppfylt i perioden, kan du motta omsorgspenger i opptil 8 uker i løpet av en 12 måneders periode.

Du melder fra ved å skrive en beskjed til oss, eller ved å ringe 55 55 33 33, tastevalg 3.

Annen økonomisk støtte

Dersom barnet ditt er innlagt eller har vore til behandling/utgreiing i sjukehus eller anna spesialisthelseteneste, kan du ha rett til pleiepengar.

Dersom det er truleg at pleiebehovet kan vare lenger enn 2 år, kan barnet ha rett til hjelpestønad frå NAV.

Barnet kan ha rett til grunnstønad dersom det oppstår nødvendige ekstrautgifter som friske personar ikkje har.

Du kan også kontakte kommunen din for å høyre om du kan få omsorgsstønad eller anna hjelp.

7.slik søker du Created with Sketch.

Informasjon til arbeidsgiver

Når en person har vært ansatt i 4 uker eller mer, har arbeidsgiver plikt til å utbetale lønn for alle omsorgsdagene som den ansatte har rett til.

Hvor mange omsorgsdager hver arbeidstaker har rett til kommer an på samlivssituasjonen og antall barn.

Her finner du mer informasjon om arbeidsgivers rolle når det gjelder omsorgspenger

Relatert informasjon

Hva sier loven om omsorgspenger?

Kva seier lova om dagar med sjukt barn?

Om ferie og feriepenger

Her kan du lese mer om ferie og feriepenger når du mottar omsorgspenger.

Om pensjonsopptjening for omsorgsarbeid

Du kan ha rett til pensjonsopptjening når du gjør omsorgsarbeid. Her kan du lese mer om pensjonsopptjening for omsorgsarbeid.

Vil du klage?

Slik klagar du

Har du andre spørsmål?

Du kan ringe oss på telefon 55 55 33 33. Da får du hjelp av veiledere med kompetanse på omsorgspenger.

Er du arbeidsgiver, lege eller en annen samhandler ringer du 55 55 33 36.