Omsorgspengar

Omsorgsdager og koronaviruset

Endringer i regelverket for omsorgspenger ble vedtatt av Stortinget fredag 20.03.20. Informasjonen på denne siden for omsorgspenger er oppdatert i forhold til regelendringene.

De nye reglene gjelder frem til 31.12.20:

Ofte stilte spørsmål om koronaviruset og bruk av omsorgsdager (oppdatert 02.04.20)

123_ 64 cm x64 cm Created with Sketch.

Kort fortalt om omsorgspengar

 • Omsorgspengar er mest kjende som «heime med sjukt barn»-dagar. Dette er omsorgsdagar du bruker når du må vere borte frå jobb fordi barnet ditt for eksempel er blitt forkjølt.
 • Vanlegvis treng du ikkje å søkje om omsorgsdagane. Som arbeidstakar har du automatisk rett til eit visst tal omsorgsdagar per kalenderår. Arbeidsgivaren din betaler deg lønn som vanleg for dagane du er heime.
 • Kor mange omsorgsdagar du har rett på, kjem an på samlivssituasjonen din og kor mange barn du har.
 • Du kan søkje om ekstra dagar dersom
  • du har eit barn som er kronisk sjukt eller funksjonshemma
  • den andre forelderen ikkje kan ha tilsyn med barnet på grunn av for eksempel sjukdom, fengselsopphald eller verneplikt

Kven kan få omsorgspengar?

Kor mange omsorgsdagar har du?

Kor mange omsorgsdagar du har, kjem an på

 • om du bur saman med den andre forelderen
 • om de har ein avtale om delt bustad
 • om du har åleineomsorg
 • kor mange barn du har
 • om barnet har ei funksjonshemming eller ein kronisk sjukdom og du har fått godkjent ekstra dagar frå NAV
 • om den andre forelderen ikkje kan ha tilsyn med barnet, sjølv om de bur saman

Så mange dagar har du automatisk:

 • Når du har eitt eller to barn som er 12 år eller yngre, har du 10 omsorgsdagar per kalenderår.
 • Når du har tre eller fleire barn som er 12 år eller yngre, har du 15 omsorgsdagar per kalenderår.
 • Når de har avtale om delt bustad, får de 10 eller 15 dagar kvar avhengig av kor mange barn de har.
 • Dersom du er åleine om omsorga, blir talet på dagar dobla.

Dette treng du ikkje søkje om

 • omsorgsdagar du har rett til
 • å få dobbelt så mange dagar når du er åleine om omsorga
 • omsorgsdagar når du ikkje bur saman med den andre forelderen, og de har ein avtale om delt bustad

Dette må du søkje om:

 • ekstra dagar fordi du har eit barn med kronisk sjukdom eller funksjonshemming, og dette fører til at du har høgare risiko for å vere borte frå jobb
 • å bli rekna som åleine om omsorga fordi den andre forelderen ikkje kan ha tilsyn med barnet, sjølv om de bur saman
 • omsorgspengar når du er sjølvstendig næringsdrivande eller frilansar

Dette melder du frå om:

 • at du skal dele omsorgsdagar med den andre forelderen når de ikkje bur saman
 • at du vil dele med den noverande sambuaren eller ektefellen din
7.slik søker du Created with Sketch.

Når kan du søkje om ekstra dagar?

Kva er din situasjon?

Kronisk sjukt eller funksjonshemma barn

Dersom du har eit barn med kronisk sjukdom eller funksjonshemming, kan dette gjere at du har høgare risiko for å måtte vere borte frå jobb. I denne situasjonen kan du søkje om å få 10 ekstra omsorgsdagar for kvart kalenderår. Dersom du er åleine om omsorga, blir talet på dagar dobla.

Når du har fått ekstra dagar fordi barnet ditt er kronisk sjukt eller funksjonshemma, har du omsorgsdagar ut det kalenderåret barnet fyller 18 år.

Har du fleire barn med kronisk sjukdom eller funksjonshemming, kan du få 10 ekstra dagar for kvart barn. Du må søkje for kvart barn.

Det er berre foreldre og fosterforeldre barnet bur fast hos, som kan få ekstra omsorgsdagar.

Kva for sjukdommar og funksjonshemmingar gir deg rett til ekstra omsorgsdagar?

Slik søkjer du om ekstra omsorgsdagar når du har eit barn med kronisk sjukdom eller funksjonshemming:

Når du søkjer, treng du:

Legeerklæring

Vi treng ei stadfesting på at sjukdommen/funksjonshemminga til barnet fører til at du har ein markert høgare risiko for å vere vekk frå arbeid. Dette blir dokumentert i ei legeerklæring.

Søknadsskjema

Vil du søkje om ekstra omsorgsdagar no?

Har du bank-id, kan du søkje digitalt.

Du kan søkje på papirskjemaet dersom du ikkje har bank-id, eller om det er andre grunnar til at du ikkje kan søkje digitalt.

Har du ikkje bank-id? Slik skaffar du bank-id

SØK DIGITALTSØK PÅ PAPIR

Den andre forelderen kan ikkje ha tilsyn med barnet

I somme tilfelle kan du bli rekna som åleine om omsorga sjølv om du er saman med den andre forelderen. Dette gjeld situasjonar der den andre forelderen ikkje kan ha tilsyn med barnet fordi han eller ho for eksempel

 • er fysisk eller psykisk sjuk
 • er innlagd i helseinstitusjon
 • har ei funksjonshemming
 • er i fengsel
 • utøver verneplikt

Når desse situasjonane varer i ein periode på minst 6 månader, kan du bli rekna som åleine om omsorga.

Du blir ikkje rekna som åleine om omsorga dersom den andre forelderen er mykje heimanfrå på grunn av jobb, skule eller studium.

Slik søkjer du om å bli rekna som åleine om omsorga:

Når du skal søkje, treng du:

Søknadsskjema

I søknaden opplyser du om

 • kva periode den andre forelderen ikkje kan ta seg av barnet
 • kva som er årsaka til at den andre forelderen ikkje kan ta seg av barnet

Vil du søkje no?

Når du skal søkje om å bli rekna som åleine med omsorga for barnet, er det per i dag berre mogleg å søkje på papirskjemaet vårt.

GÅ TIL PAPIRSKJEMAET
7.slik søker du Created with Sketch.

Overføring av omsorgsdager på grunn av stengt barnehage/skole

Fram til 31. desember 2020 kan du overføre omsorgsdager til en annen omsorgsperson når barnehagen eller skolen er stengt på grunn av koronasituasjonen.

Dette er de nye reglene:

Du kan overføre omsorgsdager du har tilgjengelig, inkludert de ekstra dagene du har fått på grunn av koronasituasjonen.

 • Du velger selv hvor mange omsorgsdager du vil overføre
 • Du kan kun overføre hele omsorgsdager
 • Du kan overføre til en annen omsorgsperson når dere begge har rett til å bruke omsorgsdager
  • en annen omsorgsperson kan være den andre forelderen, nåværende samboer eller ektefelle
  • det er kun du som skal overføre omsorgsdager som kan melde fra om overføring. Hvis du ønsker omsorgsdager overført til deg, er det den som har omsorgsdager som må melde fra om overføring.

Slik gjør du når du skal melde fra om overføring av omsorgsdager på grunn av at barnehage/skole er stengt:

Du trenger:

 • Skjemaet: Melding om overføring av omsorgsdager
 • I skjemaet opplyser du
  • at du skal overføre omsorgsdager fordi barnehagen eller skolen er stengt
  • navn og fødselsnummer til den du skal overføre til
  • hvor mange dager du ønsker å overføre

Hvis du skal dele omsorgsdager av andre grunner enn at barnehagen/skolen er stengt, kan du lese her om hvordan du går frem.

Vil du melde fra om overføring av omsorgsdager nå?

Har du bank-id, kan du melde fra digitalt. Slik skaffer du bank-id.

Du kan melde fra på papir hvis du ikke har bank-id, eller om det er andre grunner til at du ikke kan gjøre det digitalt.

DIGITALTPAPIR

Slik kan du dele omsorgsdagane dine

Du kan dele omsorgsdagane dine med den andre forelderen når de ikkje bur saman, eller med noverande ektefelle eller sambuar.

Kven vil du dele omsorgsdagene med?

Dele med den andre forelderen

Du kan fordele omsorgsdagar til den andre forelderen når du har alle omsorgsdagane fordi barnet bur fast hos deg.

Du bruker skjema 09-06.05: Melding om deling av omsorgsdagar for å dele omsorgsdagane dine.

Du legg ved skjemaet ein skriftleg avtale om samvær som er signert av begge foreldra.

Dele med nåværende ektefelle eller samboer

Når du bur saman med ein person som ikkje er forelderen til barnet du har omsorgsdagar for, kan du dele dagar med han eller henne.

 • Du kan overføre opptil 10 dagar til ein ektefelle.
 • Du kan overføre opptil 10 dagar til ein sambuar når de har budd saman i minst 12 månader.

Du bruker skjema 09-06.05: Melding om deling av omsorgsdagar for å dele omsorgsdagar.

Dersom du og den nye partnaren din får felles barn, får de begge omsorgsdagar også for dette barnet.

Når kan du bruke av omsorgsdagane?

Du kan ikkje bruke omsorgsdagar til:

 • møte med skulen som ikkje kjem av sjukdom
 • planlagt fråvær, for eksempel ved skuleferiar og planleggingsdagar
 • rutinekontrollar på helsestasjonen
 • rutinekontroll hos tannlegen som ikkje kjem av sjukdom
Group 2 Created with Sketch.

Slik tar du ut omsorgsdager som arbeidstaker

Når du skal ta ut omsorgsdager, melder du fra til arbeidsgiveren din. Hvis du trenger å ta ut enkelttimer eller halve dager, er det opp til arbeidsgiver å godkjenne dette.

Arbeidsgiveren din betaler deg lønn som vanlig når du bruker omsorgsdager.

Group 2 Created with Sketch.

Slik tar du ut omsorgsdager som selvstendig næringsdrivende / frilanser

Som selvstendig næringsdrivende eller frilanser kan du søke om utbetaling av omsorgspenger fra den 4. dagen du er hjemme fra jobb. 

Hvis du kun har barn over 12 år, som er kronisk sykt eller funksjonshemmet, kan du ha rett på omsorgspenger fra første dag.

Du kan få utbetalt omsorgspenger i opptil tre måneder tilbake i tid, regnet fra måneden før NAV mottok søknad fra deg. Det betyr at hvis NAV mottar søknad fra deg i september, vil du kunne få penger for omsorgsdager du brukte i juni, juli og august.

Du kan søke utbetaling for

 • hele dager med fravær fra jobb, og / eller
 • dager hvor du bare har delvis fravær fra jobb

Slik søker du om utbetaling av omsorgspenger når du er selvstendig næringsdrivende / frilanser:

Når du søker, trenger du:

Søknadsskjema

I skjemaet gir du opplysninger om

 • hvilke 3 dager du har vært hjemme
 • hvilke dager du søker utbetaling for
 • inntekten din. Du trenger ikke legge ved dokumentasjon. Vi tar kontakt hvis vi trenger flere opplysninger fra deg.

Vil du søke om utbetaling nå?

Har du bank-id, kan du søke digitalt. Slik skaffer du bank-id.

Du kan søke på papirskjemaet hvis du ikke har bank-id, eller om det er andre grunner til at du ikke kan søke digitalt.

SØK DIGITALTSØK PÅ PAPIR

Anna økonomisk støtte

Dersom barnet ditt er innlagt eller har vore til behandling/utgreiing i sjukehus eller anna spesialisthelseteneste, kan du ha rett til pleiepengar.

Dersom det er truleg at pleiebehovet kan vare lenger enn 2 år, kan barnet ha rett til hjelpestønad frå NAV.

Barnet kan ha rett til grunnstønad dersom det oppstår nødvendige ekstrautgifter som friske personar ikkje har.

Du kan også kontakte kommunen din for å høyre om du kan få omsorgsstønad eller anna hjelp.

Relatert informasjon