Pleiepenger for sykt barn

Pleiepenger for sykt barn

Pleiepenger og koronaviruset

Per i dag er det ingen endringer i regelverket om pleiepenger. Hvis det kommer endringer vil vi fortløpende endre informasjonen på nav.no.

Ofte stilte spørsmål om koronaviruset og pleiepenger (oppdatert 23.04.20)

123_ 64 cm x64 cm Created with Sketch.

Kort fortalt om pleiepenger for sykt barn

 • Pleiepenger er for deg som må være borte fra jobb fordi du skal være sammen med et barn som er blitt sykt, eller som er under utredning for sykdom, og som trenger din omsorg og pleie hele tiden.
 • Hvor mye pleiepenger du får avhenger av hvor mye du kan jobbe og hvor mye barnet ditt er i et omsorgstilbud. Omsorgstilbud kan være barnehage, skole eller andre organiserte tilbud.

Vil du søke nå?

Har du bank-id, kan du søke digitalt. Slik skaffer du bank-id

SØK DIGITALTSØK PÅ PAPIR

Hvem kan få pleiepenger?

Hvem regnes som omsorgsperson?

Som regel er det foreldrene som er omsorgspersonene for barnet, også når de ikke bor sammen. Omsorgspersoner kan også være fosterforeldre, eller steforeldre.

Andre kan ha rett til pleiepenger hvis de helt eller delvis har omsorgen for barnet i perioden de søker pleiepenger. Dette kan for eksempel være voksne søsken, besteforeldre, tante eller onkel.

Én eller to omsorgspersoner?

Pleiepengene kan fordeles mellom to omsorgspersoner, når begge har rett til pleiepenger. Dere bestemmer selv fordelingen så lenge dere har minst 20 prosent pleiepenger hver.

I noen tilfeller kan to omsorgspersoner få opptil 100 prosent pleiepenger hver. Legen vurderer om dette er medisinsk nødvendig, og NAV vurderer om retten til pleiepenger er oppfylt.

Når et barn er innlagt på sykehus har begge foreldre som hovedregel rett til pleiepenger. Begge foreldrene må være til stede for barnet på sykehuset.

Situasjoner som ikke gir rett til pleiepenger

Sykdom som luftveisinfeksjoner, omgangssyke og liknende, vil normalt ikke gi rett til pleiepenger. Da kan omsorgspenger være aktuelt. Omsorgspenger er kjent som "hjemme med sykt barn dager".

Hvis sykdommen likevel blir så alvorlige at barnet behandles på sykehus, vil du kunne ha rett på pleiepenger.

Sosiale problemer gir i utgangspunktet ikke rett til pleiepenger. Hvis barnet for eksempel ikke vil gå i barnehage eller skole på grunn av sosiale problemer, og du velger å være hjemme med barnet, vil du ikke ha rett til pleiepenger. Men, hvis barnet blir behandlet eller utredet på sykehus, kan du ha rett på pleiepenger.

3. hvor mye kan du få Created with Sketch.

Hvor mye penger kan du få?

Pleiepengene skal dekke inntekten du vanligvis har, opptil 599 148 kroner (seks ganger folketrygdens grunnbeløp). 

Her kan du lese om hvordan pleiepenger beregnes ut fra din situasjon.

Hva er din situasjon?

Arbeidstaker

Pleiepenger regnes vanligvis ut fra gjennomsnittet av inntekten du har hatt i de 3 siste kalendermånedene før pleiepengeperioden din starter. Dette gjelder både hvis du er fast ansatt eller har varierende arbeidsperioder eller inntekter.

 • Hvis det er mer enn 25 prosent forskjell mellom årsinntekten din og inntekten din de 3 siste månedene omregnet til årsinntekt, vurderer vi hvilken inntekt som er mest representativ i din situasjon.
 • Hvis arbeidsforholdet ditt har vart under 3 måneder, skal pleiepengene regnes ut fra inntekten du har hatt i den perioden du har vært i jobb. Inntekten din regnes om til en månedsinntekt.
 • Hvis du har hatt korte fravær som ferie eller ulønnet permisjon perioden du har hatt inntekt, fastsettes inntekten din til det du vanligvis ville hatt hvis du hadde vært i jobb.

Selvstendig næringsdrivende

Vanligvis blir pleiepenger beregnet til gjennomsnittet av inntekten din de 3 siste ferdiglignede årene.

Hvis det er mer enn 25 prosent forskjell mellom årsinntekten din og inntekten din de 3 siste årene, vurderer vi hvilken inntekt som er mest representativ i din situasjon.

Frilanser

Vanligvis blir pleiepenger regnet ut fra gjennomsnittet av inntekten du har hatt i de 3 siste kalendermånedene før pleiepengeperioden din starter.

Hvis det er mer enn 25 prosent forskjell mellom årsinntekten din og inntekten din de 3 siste månedene omregnet til årsinntekt, vurderer vi hvilken inntekt som er mest representativ i din situasjon.

Hvis du har jobbet så kort tid at det ikke er rapportert frilansinntekt for 3 hele måneder til a-ordningen, skal inntekten for dette kortere tidsrommet brukes i beregningen.

Utbetaling fra NAV

Pleiepenger blir vanligvis beregnet ut fra gjennomsnittet av inntekten du har hatt i de 3 siste kalendermånedene før pleiepengeperioden din starter.

Dette gjelder også hvis du får en av disse utbetalingene fra NAV:

 • Sykepenger
 • Foreldrepenger
 • Svangerskapspenger
 • Pleiepenger
 • Opplæringspenger
 • Dagpenger

Er du usikker på hva som gjelder deg?

Hvis du er usikker på om du er selvstendig næringsdrivende, frilanser eller arbeidstaker anbefaler vi at du leser om hvordan NAV og Skatteetaten vurderer inntekten din.

Heltid eller deltid?

Du kan få mellom 20 prosent og 100 prosent pleiepenger. Dette kommer an på:

 • Hvor mange timer barnet er i barnehage, skole, SFO eller andre organiserte omsorgstilbud
 • Hvor mye du jobber
 • Om du skal dele pleiepengene med en annen omsorgsperson

Hvilken situasjon passer for deg?

Opptil 100 prosent pleiepenger

Du kan få opptil 100 prosent pleiepenger hvis én eller flere av disse punktene gjelder for deg:

 • Barnet er innlagt på sykehus.
 • Du er hjemme fordi barnet trenger pleie og omsorg hele tiden.
 • Barnet er i et omsorgstilbud i mindre enn 3 timer og 45 minutter per uke.
 • Omsorgstilbudet er sporadisk eller kortvarig.
 • Legen dokumenterer at barnets behov ikke er godt nok ivaretatt i omsorgstilbudet. Dette kan for eksempel være hvis det bare er du som kan ivareta barnets medisinske behov mens hen er i omsorgstilbudet.
 • Du må være i beredskap eller være tilgjengelig også når barnet er i et omsorgstilbud.
 • Du må være våken om natten for å pleie barnet og derfor må være borte fra jobb dagen etter.

Kombinere pleiepenger med jobb

I mange tilfeller vil barnet kunne gå helt eller delvis i barnehage, skole, eller andre omsorgstilbud slik at du har mulighet til å jobbe deltid.

Eksempler:

 • Barnet har 50 prosent omsorgstilbud, mens du jobber 50 prosent. Da får du 50 prosent pleiepenger.
 • Barnet har 50 prosent omsorgstilbud, mens du jobber 70 prosent. Da får du 30 prosent pleiepenger, fordi du jobber 70 prosent, og pleiepenger skal erstatte tapt inntekt.
 • Barnet har 50 prosent omsorgstilbud, men du får jobbet kun 30 prosent. Da får du 50 prosent pleiepenger, tilsvarende omsorgstilbudet.

Du har ikke rett til pleiepenger hvis barnet har et omsorgstilbud i 30 timer eller mer per uke. Det vurderes unntak hvis du må være i beredskap eller du må være våken om natten for å pleie barnet.

7.slik søker du Created with Sketch.

Slik søker du

Hvordan du går frem når du søker kommer litt an på situasjonen din. Det kommer an på om det er første gang du skal søke, om du skal søke om forlengelse, eller helt på nytt etter et opphold. Et opphold i pleiepengene kan for eksempel komme av at barnet har gått på skole en stund. Når du kommer til søknaden, vil du få veiledning underveis om hva du skal gjøre.

Her finner du informasjon om hvordan du går frem, ut fra hva som er din situasjon.

Hva er din situasjon?

Når du skal søke for første gang trenger du:

Legeerklæring

Du må legge ved en legeerklæring eller en bekreftelse på at barnet har vært til behandling/utredning i sykehus eller annen spesialisthelsetjeneste.

Vi har forståelse for at det kan være vanskelig å skaffe legeerklæring/bekreftelse på grunn av koronasituasjonen. Hvis du ikke har legeerklæring når du søker, kan den ettersendes til oss.

Inntektsopplysninger

Er du arbeidstaker, må du be arbeidsgiveren din sende inntektsmelding til NAV.

Er du selvstendig næringsdrivende eller frilanser og søker digitalt, trenger du ikke legge ved dokumentasjon på inntekt. Hvis du ikke kan søke digitalt legger du ved inntektsopplysningsskjema NAV 09-35.01 sammen med papirsøknaden.

Får du utbetalt penger fra NAV, trenger du ikke legge ved dokumentasjon på dette.

Er du midlertidig ute av arbeid, legger du ved skjemaet Krav om sykepenger – midlertidig ute av inntektsgivende arbeid sammen med søknaden.

Søknadsskjema

De fleste kan søke digitalt. Når du søker digitalt, logger du deg inn på Ditt NAV med bank-id.

Har du ikke bank-id? Slik skaffer du bank-id

Gå til papirskjemaet

Når du skal søke om forlengelse trenger du:

Legeerklæring

På grunn av koronasituasjonen gjelder dette frem til 31.12.20:

 • Ved søknad om forlengelse av pleiepenger kan legeerklæring komme fra fastlege
 • For barn som er til behandling hos BUP, er erklæring fra psykolog eller psykologspesialist tilstrekkelig
 • For kortere søknadsperioder er bekreftelse på sykehusopphold tilstrekkelig

Vi har forståelse for at det kan være vanskelig å skaffe legeerklæring på grunn av koronasituasjonen. Hvis du ikke har legeerklæring når du søker, kan den ettersendes til oss.

Når du skal søke på nytt etter et opphold, søker du som om du skal søke for første gang. Det betyr at du trenger:

Legeerklæring

Du må legge ved en legeerklæring eller en bekreftelse på at barnet har vært til behandling/utredning i sykehus eller annen spesialisthelsetjeneste.

Vi har forståelse for at det kan være vanskelig å skaffe legeerklæring/bekreftelse på grunn av koronasituasjonen. Hvis du ikke har legeerklæring når du søker, kan den ettersendes til oss.

Inntektsopplysninger

Er du arbeidstaker, må du be arbeidsgiveren din sende inntektsmelding til NAV.

Er du selvstendig næringsdrivende eller frilanser og søker digitalt, trenger du ikke legge ved dokumentasjon på inntekt. Hvis du ikke kan søke digitalt legger du ved inntektsopplysningsskjema NAV 09-35.01 sammen med papirsøknaden.

Får du utbetalt penger fra NAV, trenger du ikke legge ved dokumentasjon på dette.

Er du midlertidig ute av arbeid, legger du ved skjemaet Krav om sykepenger – midlertidig ute av inntektsgivende arbeid sammen med søknaden.

Søknadsskjema

De fleste kan søke digitalt. Når du søker digitalt, logger du deg inn på Ditt NAV med bank-id. Slik skaffer du bank-id.

Papirskjemaet finner du her

Søknadsfrist

Normalt sender du søknaden med en gang. Du må søke innen tre måneder etter at pleiepengeperioden starter. Skal du for eksempel ha pleiepenger fra 15. juni, må NAV ha søknaden senest i løpet av september.

Hva gjør du når situasjonen er uavklart?

Vi har forståelse for at situasjonen med et sykt barn kan være uavklart. I utgangspunktet beskriver du hva som er situasjonen nå, og så melder du fra om endringer etter hvert som de kommer.

7.slik søker du Created with Sketch.

Ettersendelse til søknad

Har vi bedt om mer informasjon fra deg? Eller var det noe dokumentasjon du ikke hadde klart da du sendte søknaden din?

Vil du ettersende dokumentasjon nå?

Har du bank-id, kan du ettersende dokumenter digitalt. Slik skaffer du bank-id

Du kan ettersende per post hvis du ikke har bank-id, eller om det er andre grunner til at du ikke kan sende digitalt.

ETTERSEND DIGITALTETTERSEND PÅ PAPIR
7.slik søker du Created with Sketch.

Etter at du har søkt

Det kan ta noe tid før søknaden din blir synlig på Ditt NAV. Du vil få en melding på Ditt NAV som bekrefter at søknaden er mottatt.

Hvis du er arbeidstaker og søker for første gang, eller på nytt etter et opphold, må du huske å be arbeidsgiveren din om å sende inntektsmelding til oss.

Når får du svar på søknaden?

Vi kan behandle søknaden din først når vi har mottatt all nødvendig dokumentasjon.

Se saksbehandlingstiden som gjelder for ditt fylke.

Skal du endre hvor mye pleiepenger du har nå?

Hvis du har pleiepenger og skal endre hvor mange prosent du skal ha, kan du enten skrive en beskjed til oss om endringen, eller du kan ringe oss på 55 55 33 33, tastevalg 3.

En endring kan for eksempel være at du har

 • 50 prosent pleiepenger, men skal nå ha 100 prosent
 • 100 prosent pleiepenger, men skal nå ha 50 prosent
Group 2 Created with Sketch.

Utbetalinger

Pleiepenger utbetales innen den 25. i måneden.

Hvor mye pleiepenger du får utbetalt ser du på Ditt NAV, under utbetalingsoversikten.

Utbetalingen vises på Ditt NAV først på kvelden den dagen pengene er utbetalt. Vær oppmerksom på at utbetalingen står beskrevet som sykepenger og ikke pleiepenger.

NAV sender ikke utbetalingsmeldinger til digital postkasse eller i posten, du finner dem på Ditt NAV.

Arbeidsgiveren din kan utbetale pleiepengene og kreve refusjon fra NAV etterpå. Hvis arbeidsgiveren ikke ønsker å gjøre dette, får du utbetalingen direkte fra NAV.

Annen økonomisk støtte?

Hvis pleiebehovet er antatt å vare lenger enn 2 år, kan den du pleier ha rett til hjelpestønad fra NAV. 

Den du pleier kan ha rett til grunnstønad, hvis det oppstår nødvendige ekstrautgifter som friske personer ikke har.

Du kan også sjekke om du kan ha utvidet rett til omsorgspenger (kjent som "hjemme med sykt barn-dager").

Du kan også kontakte kommunen din for å høre om du kan få omsorgsstønad eller annen hjelp.

9.endinger Created with Sketch.

Endringer du må gi beskjed om

For å unngå feil må du straks gi beskjed hvis:

 • barnet ikke lenger har behov for kontinuerlig omsorg og pleie.
 • barnet begynner eller øker tiden i et omsorgstilbud.
 • du begynner å jobbe igjen, eller øker antall arbeidstimer.
 • omsorgen for barnet er overført til andre, helt eller delvis.
 • du får omsorgsstønad fra kommunen.
 • du skal ha lovbestemt ferie. Hva er lovbestemt ferie? 
 • du skal til utlandet.

Du melder fra om endringer ved å skrive en beskjed til oss. Du kan også ringe 55 55 33 33, tastevalg 3.

Pleiepenger i utlandet

Hvis du skal reise til utlandet må du gi beskjed til NAV. Dette gjelder også hvis du skal reise innenfor EØS.

Du må gi beskjed fordi vi må vite:

 • Om du er sammen med barnet i tiden du reiser
 • Hvilket land dere skal reise til
 • I hvilken periode dere skal være i utlandet
 • Om du tar ut lovbestemt ferie (Hva er lovbestemt ferie?)

Hvis du reiser utenfor EØS-området, og retten din til pleiepenger er oppfylt i perioden, kan du motta pleiepenger i kun 8 uker i løpet av en 12 måneders periode.

Du melder fra ved å skrive en beskjed til oss, eller ved å ringe 55 55 33 33, tastevalg 3.

6.når du har foreldrepenger Created with Sketch.

Pleiepenger når du har foreldrepenger

Når barnet er innlagt på sykehus, kan du få pleiepenger frem til barnet er skrevet ut av sykehuset og foreldrepengene starter. Hvis du allerede har foreldrepenger, blir de som hovedregel utsatt like lenge som barnet er innlagt. Du behøver ikke å søke om å utsette foreldrepengene. De fortsetter når perioden med pleiepenger er over.

Hvis barnet får behandling og oppfølging i hjemmesykehus, regnes også barnet som innlagt. Legen kan avgjøre at barnet for eksempel skal få hjemmebesøk av Nyfødtavdelingens ambulerende sykepleietjeneste (NAST). I slike tilfeller kan det også gis pleiepenger.

Relatert informasjon

Har du spørsmål?

Du kan ringe 55 55 33 33, tastevalg 3 og deretter 3. Da får du hjelp av veiledere med spesialkompetanse på pleiepenger.

Er du arbeidsgiver, lege eller en annen samhandler ringer du 55 55 33 36.