Pleiepenger for sykt barn

Pleiepenger for sykt barn

123_ 64 cm x64 cm Created with Sketch.

Kort fortalt om pleiepenger for sykt barn

 • Pleiepenger for sykt barn er for deg som må være borte fra jobb fordi du skal være sammen med et barn under 18 år som på grunn av sykdom trenger pleie og omsorg hele tiden.
 • Barnet må ha vært til behandling/utredning i sykehus eller annen spesialisthelsetjeneste.
 • Det er ingen tidsbegrensing for hvor lenge du kan få pleiepenger når alle vilkårene er oppfylt.

Her finner du informasjon om pleiepenger for personer over 18 år.

Vil du søke nå?

Har du bank-id kan du søke digitalt.

Slik skaffer du bank-id

Har du ikke bank-id kan du søke på papir

GÅ TIL DEN DIGITALE SØKNADEN

Hvem kan få pleiepenger?

Hvem regnes som omsorgsperson?

Som regel er det foreldrene som er omsorgspersonene for barnet, også når de ikke bor sammen. Omsorgspersoner kan også være fosterforeldre, eller steforeldre.

Andre kan ha rett til pleiepenger hvis de helt eller delvis har omsorgen for barnet i perioden de søker pleiepenger. Dette kan for eksempel være venner, voksne søsken, besteforeldre, tante eller onkel.

Én eller to omsorgspersoner?

Pleiepengene kan fordeles mellom to omsorgspersoner, når begge har rett til pleiepenger. Dere bestemmer selv fordelingen så lenge dere har minst 20 prosent pleiepenger hver.

I noen tilfeller kan to omsorgspersoner få opptil 100 prosent pleiepenger hver. Legen vurderer om dette er medisinsk nødvendig, og NAV vurderer om retten til pleiepenger er oppfylt.

Når et barn er innlagt på sykehus har begge foreldre som hovedregel rett til pleiepenger. Begge foreldrene må være til stede for barnet på sykehuset.

Situasjoner som ikke gir rett til pleiepenger

Sykdom som luftveisinfeksjoner, omgangssyke og liknende, vil normalt ikke gi rett til pleiepenger. Da kan omsorgspenger for bruk av omsorgsdager være aktuelt. Omsorgsdager er kjent som "hjemme med sykt barn dager".

Hvis sykdommen likevel blir så alvorlige at barnet behandles på sykehus, vil du kunne ha rett på pleiepenger.

Sosiale problemer gir i utgangspunktet ikke rett til pleiepenger. Hvis barnet for eksempel ikke vil gå i barnehage eller skole på grunn av sosiale problemer, og du velger å være hjemme med barnet, vil du ikke ha rett til pleiepenger. Men, hvis barnet blir behandlet eller utredet på sykehus, kan du ha rett på pleiepenger.

3. hvor mye kan du få Created with Sketch.

Hvor mye penger kan du få?

Pleiepengene skal dekke inntekten du vanligvis har, opptil seks ganger folketrygdens grunnbeløp

Her kan du lese om hvordan pleiepenger beregnes ut fra din situasjon.

Hva er din situasjon?

Arbeidstaker

Pleiepenger regnes vanligvis ut fra gjennomsnittet av inntekten du har hatt i de 3 siste kalendermånedene før pleiepengeperioden din starter. Dette gjelder både hvis du er fast ansatt eller har varierende arbeidsperioder eller inntekter.

 • Hvis det er mer enn 25 prosent forskjell mellom årsinntekten din og inntekten din de 3 siste månedene omregnet til årsinntekt, vurderer vi hvilken inntekt som er mest representativ i din situasjon.
 • Hvis arbeidsforholdet ditt har vart under 3 måneder, skal pleiepengene regnes ut fra inntekten du har hatt i den perioden du har vært i jobb. Inntekten din regnes om til en månedsinntekt.
 • Hvis du har hatt korte fravær som ferie eller ulønnet permisjon i perioden du har hatt inntekt, fastsettes inntekten din til det du vanligvis ville hatt hvis du hadde vært i jobb.

Selvstendig næringsdrivende

Vanligvis blir pleiepenger beregnet til gjennomsnittet av inntekten din de 3 siste ferdiglignede årene. Hvis arbeidssituasjonen din er varig endret eller du er ny i arbeidslivet, fastsetter vi inntekten din til det som er mest representativ i din situasjon.

Frilanser

Vanligvis blir pleiepenger regnet ut fra gjennomsnittet av inntekten du har hatt i de 3 siste kalendermånedene før pleiepengeperioden din starter.

Hvis det er mer enn 25 prosent forskjell mellom årsinntekten din og inntekten din de 3 siste månedene omregnet til årsinntekt, vurderer vi hvilken inntekt som er mest representativ i din situasjon.

Hvis du har jobbet så kort tid at det ikke er rapportert frilansinntekt for 3 hele måneder til a-ordningen, skal inntekten for dette kortere tidsrommet brukes i beregningen.

Utbetaling fra NAV

Pleiepenger blir vanligvis beregnet ut fra gjennomsnittet av inntekten du har hatt i de 3 siste kalendermånedene før pleiepengeperioden din starter.

Dette gjelder også hvis du får en av disse utbetalingene fra NAV:

 • Sykepenger
 • Foreldrepenger
 • Svangerskapspenger
 • Pleiepenger
 • Opplæringspenger
 • Dagpenger

Er du usikker på hva som gjelder deg?

Hvis du er usikker på om du er selvstendig næringsdrivende, frilanser eller arbeidstaker anbefaler vi at du leser om hvordan NAV og Skatteetaten vurderer inntekten din.

Graderte pleiepenger

Pleiepengene graderes i 3 ulike situasjoner, dette er når

 • barnet er fast og regelmessig i et omsorgstilbud
 • du skal jobbe i perioden du har pleiepenger
 • to omsorgspersoner skal dele på å pleie barnet

Noen ganger kan det være en kombinasjon av disse 3 situasjonene. Det kan for eksempel være at du skal jobbe mens barnet er fast og regelmessig i et omsorgstilbud.

Om beredskap

I noen tilfeller kan barnets sykdom gjøre at du må være i beredskap eller være tilgjengelig, selv om barnet er i et omsorgstilbud. Det kan for eksempel være at du må være til stede i klasserommet, eller på annen måte være tilgjengelig for barnet når barnet er i omsorgstilbudet. I disse tilfellene vil pleiepengene som hovedregel ikke graderes.

Du opplyser i søknaden om hva som gjør at du må være i beredskap eller tilgjengelig. Hvis behovet oppstår etter at du har søkt, kan du skrive en beskjed til oss, under tema velger du Familie. Du kan også ringe oss på 55 55 33 33.

Om nattevåk

I noen tilfeller kan barnets sykdom gjøre at du må være våken om natten for å pleie eller ha tilsyn med barnet. Hvis du ikke kan gå på jobb dagen etter fordi du selv må hvile ut, skal ikke pleiepengene graderes selv om barnet er i et omsorgstilbud på dagtid. Det må være en sammenheng mellom pleien og tilsynet du gir på natten og barnets sykdom. I disse tilfellene skal pleiepengene som hovedregel ikke graderes.

Du opplyser i søknaden om hva som gjør at du må være våken. Hvis behovet oppstår etter at du har søkt, kan du skrive en beskjed til oss, under tema velger du Familie. Du kan også ringe oss på 55 55 33 33.

7.slik søker du Created with Sketch.

Slik søker du

Hvordan du går frem når du søker kommer litt an på situasjonen din. Det kommer an på om det er første gang du skal søke, om du skal søke om forlengelse, eller på nytt etter et opphold. Et opphold i pleiepengene kan for eksempel komme av at barnet har gått på skole en stund. Når du kommer til søknaden, får du veiledning underveis om hva du skal gjøre.

Her finner du informasjon om hvordan du går frem, ut fra hva som er din situasjon.

Hva er din situasjon?

Når du skal søke for første gang trenger du:

Legeerklæring

Legeerklæringen skal være skrevet av sykehuslege eller lege i spesialisthelsetjenesten.

Hvis du ikke har legeerklæring når du søker, kan den ettersendes til oss.

Inntektsopplysninger

Er du arbeidstaker, må du be arbeidsgiveren din sende inntektsmelding til NAV så snart du har sendt inn søknaden. Dette er viktig ettersom vi ikke får behandlet søknaden din uten inntektsmeldingen.

Er du selvstendig næringsdrivende eller frilanser og søker digitalt, trenger du ikke legge ved dokumentasjon på inntekt. Hvis du ikke kan søke digitalt legger du ved inntektsopplysningsskjema NAV 09-35.01 sammen med papirsøknaden.

Får du utbetalt penger fra NAV, trenger du ikke legge ved dokumentasjon på dette.

Er du midlertidig ute av arbeid, legger du ved skjemaet Krav om sykepenger – midlertidig ute av inntektsgivende arbeid sammen med søknaden.

Søknadsskjema

Har du bank-id kan du søke digitalt.

Slik skaffer du bank-id

Har du ikke bank-id kan du søke på papir

Når du skal søke om forlengelse trenger du:

Legeerklæring

Legeerklæringen skal være skrevet av sykehuslege eller lege i spesialisthelsetjenesten.

Hvis du ikke har dokumentasjonen når du søker, kan den ettersendes til oss.

Søknadsskjema

Har du bank-id kan du søke digitalt.

Slik skaffer du bank-id

Har du ikke bank-id kan du søke på papir

Når du skal søke på nytt etter et opphold, søker du som om du skal søke for første gang. Det betyr at du trenger:

Legeerklæring

Legeerklæringen skal være skrevet av sykehuslege eller lege i spesialisthelsetjenesten.

Hvis du ikke har dokumentasjonen når du søker, kan den ettersendes til oss.

Inntektsopplysninger

Er du arbeidstaker, må du be arbeidsgiveren din sende inntektsmelding til NAV hvis det er 4 uker eller mer siden sist du hadde pleiepenger.

Hvis du ikke er arbeidstaker, trenger du ikke sende informasjon om inntekten din.

Søknadsskjema

Har du bank-id kan du søke digitalt.

Slik skaffer du bank-id

Har du ikke bank-id kan du søke på papir

Søknadsfrist

Normalt sender du søknaden med en gang. Du må søke innen tre måneder etter at pleiepengeperioden starter. Skal du for eksempel ha pleiepenger fra 15. juni, må NAV ha søknaden senest i løpet av september.

Hva gjør du når situasjonen er uavklart?

Vi har forståelse for at situasjonen med et sykt barn kan være uavklart. I utgangspunktet beskriver du hva som er situasjonen nå, og så melder du fra om endringer etter hvert som de kommer.

7.slik søker du Created with Sketch.

Ettersendelse til søknad

Har vi bedt om mer informasjon fra deg? Eller var det noe dokumentasjon du ikke hadde klart da du sendte søknaden din?

Vil du ettersende dokumentasjon nå?

Har du bank-id, kan du ettersende dokumenter digitalt. Slik skaffer du bank-id

Du kan ettersende per post hvis du ikke har bank-id, eller om det er andre grunner til at du ikke kan sende digitalt.

ETTERSEND DIGITALTETTERSEND PÅ PAPIR
7.slik søker du Created with Sketch.

Etter at du har søkt

Du får en melding på Ditt NAV som bekrefter at vi har mottatt søknad fra deg. Noen minutter etter at vi har mottatt søknaden din, finner du den på Ditt NAV under «Dine pleiepenger».


Hvis du er arbeidstaker og søker for første gang, eller på nytt etter et opphold, må du huske å be arbeidsgiveren din om å sende inntektsmelding til oss.

Når får du svar på søknaden?

Vi kan behandle søknaden din først når vi har mottatt all nødvendig dokumentasjon.

Se saksbehandlingstiden som gjelder for ditt fylke.

Skal du endre hvor mye pleiepenger du har nå?

Hvis du har pleiepenger og skal endre hvor mange prosent du skal ha, kan du enten skrive en beskjed til oss om endringen, eller du kan ringe oss på 55 55 33 33, tastevalg 3.

En endring kan for eksempel være at du har

 • 50 prosent pleiepenger, men skal nå ha 100 prosent
 • 100 prosent pleiepenger, men skal nå ha 50 prosent

Hva må arbeidsgiver gjøre når jeg har søkt?

Hva må arbeidsgiver gjøre nå?

Arbeidsgiver må sende inntektsmelding til NAV, den trenger vi for å kunne behandle søknaden om pleiepenger. Det er derfor viktig at du ber arbeidsgiver sende inn denne så snart du har søkt om pleiepenger.

Hvis du skal søke pleiepenger på nytt etter et opphold, trenger vi kun inntektsmelding hvis det er 4 uker eller mer siden du hadde pleiepenger sist.

Kan arbeidsgiver be om en bekreftelse på at jeg får pleiepenger fra NAV?

Arbeidsgiver kan få en bekreftelse på at du har søkt pleiepenger. Du får en bekreftelse du kan gi til arbeidsgiver etter at du har sendt inn søknaden. Denne bekrefter at søknaden er mottatt, hvilken periode det er søkt for, samt informasjon om at arbeidsgiver må sende inntektsmelding.

Du får et vedtak fra NAV når søknaden din er ferdig behandlet. Arbeidsgiver kan ikke kreve å få se vedtaket fordi det inneholder sensitive personopplysninger om barnet. Hvis arbeidsgiver har behov for opplysninger om saken og hva du har fått innvilget, må du og arbeidsgiver ha en dialog om dette.

Får jeg lønn fra arbeidsgiver eller fra NAV i perioden med pleiepenger?

Om du får utbetalt lønn fra arbeidsgiver eller NAV avhenger av hva slags avtale som foreligger mellom deg som ansatt og arbeidsgiveren din. Dette kan for eksempel være en tariffavtale, eller annen avtale som er inngått mellom dere.

Dersom dette ikke er regulert av en avtale, kan arbeidsgiver velge om de vil forskuttere lønn eller ikke. Hvis arbeidsgiver velger å ikke forskuttere lønn til deg, får du utbetalt fra NAV. Kontakt arbeidsgiveren din for å forhøre deg om hva de velger å gjøre.

Må jeg søke om ulønnet permisjon?

Du trenger ikke å søke om ulønnet permisjon for fravær som skyldes pleie av sykt barn. Pleiepenger gir rett til lovlig fravær fra arbeidet etter arbeidsmiljøloven.

7.slik søker du Created with Sketch.

Skal du sende noe i posten til oss?

Group 2 Created with Sketch.

Utbetalinger

Pleiepenger utbetales innen den 25. i måneden.

Hvor mye pleiepenger du får utbetalt ser du på Ditt NAV, under utbetalingsoversikten.

Utbetalingen vises på Ditt NAV først på kvelden den dagen pengene er utbetalt. Vær oppmerksom på at utbetalingen står beskrevet som sykepenger og ikke pleiepenger.

NAV sender ikke utbetalingsmeldinger til digital postkasse eller i posten, du finner dem på Ditt NAV.

Arbeidsgiveren din kan utbetale pleiepengene og kreve refusjon fra NAV etterpå. Hvis arbeidsgiveren ikke ønsker å gjøre dette, får du utbetalingen direkte fra NAV.

Utbetaling for søknader som nylig er behandlet

For søknader som er ferdigbehandlet innen den 15. i måneden, blir pengene utbetalt innen den 25. samme måned.

Hvis søknaden blir innvilget etter den 15. i måneden, blir pengene utbetalt innen 5 dager når søknaden er ferdig behandlet.

Feriepenger

Feriepengene blir utbetalt innen utgangen av mai året etter at feriepengene er opptjent.

Les mer om ferie og feriepenger.

Utbetaling i desember

Hvis søknaden blir innvilget før den 6. desember, blir pengene utbetalt den 10. desember. Hvis søknaden blir innvilget etter den 6. desember, blir pengene utbetalt fortløpende innen 5 dager.

Utbetalinger for desember som blir utbetalt i desember, har halvt skattetrekk. Etterbetalinger har ordinært skattetrekk. Her kan du lese mer om skattetrekk.

image Created with Sketch.

Andre ordninger og økonomisk støtte

Hvis pleiebehovet er antatt å vare lenger enn 2 år, kan den du pleier ha rett til hjelpestønad fra NAV. 

Den du pleier kan ha rett til grunnstønad, hvis det oppstår nødvendige ekstrautgifter som friske personer ikke har.

Du kan sjekke om du kan ha utvidet rett til omsorgspenger (kjent som "hjemme med sykt barn-dager").

Hvis du trenger nødvendig opplæring for et barn som har en funksjonshemning eller langvarig sykdom, kan opplæringspenger være aktuelt.

Du kan også kontakte kommunen din for informasjon om omsorgsstønad eller annen hjelp.

9.endinger Created with Sketch.

Endringer du må gi beskjed om

Du må sende en melding via «Skriv til oss» når det i pleiepengeperioden blir endringer i noen av disse situasjonene:

 • barnet ikke lenger har behov for kontinuerlig omsorg og pleie på grunn av sykdom.
 • du har behov for kortere periode med pleiepenger.
 • barnet begynner, slutter eller endrer tiden han eller hun oppholder seg fast i et omsorgstilbud.
 • du begynner, slutter eller endrer hvor mye du jobber.
 • du har endret stillingsprosenten hos arbeidsgiver.
 • du får et nytt arbeidsforhold.
 • behovet for nattevåk og/eller beredskap endrer seg.
 • omsorgen for barnet er overført til andre, helt eller delvis.
 • du får omsorgsstønad fra kommunen.
 • du skal avvikle ferie.
 • du skal til et land utenfor EØS.

Du melder fra om endringer ved å skrive en beskjed til oss. Du kan også ringe 55 55 33 33, tastevalg 3.

Pleiepenger og foreldrepenger

Stønadene du kan få fra NAV kan noen ganger gå om hverandre. Noen opplever dette i forbindelse med fødsel hvis barnet blir innlagt på sykehus. Da har man ofte søkt foreldrepenger, men må bytte til pleiepenger i perioden som barnet er innlagt.

Når barnet er innlagt på sykehus kan du få pleiepenger frem til barnet er skrevet ut av sykehuset og foreldrepengene starter. Du kan også få pleiepenger hvis barnet får behandling og oppfølging i hjemmesykehus, eller får hjemmebesøk av nyfødtavdelingens ambulerende sykepleiertjeneste (NAST).

Hva du må foreta deg, og hvordan du går frem i de forskjellige tilfellene kommer litt an på hvilken situasjon du er i:

Jeg har søkt eller mottar pleiepenger fordi barnet er innlagt, og nå skal jeg søke foreldrepenger

I denne situasjonen skal foreldrepengene utsettes i samme periode som barnet har vært innlagt. Når du søker om foreldrepenger legger du inn i søknaden hvilken periode barnet er innlagt, og som dermed skal utsettes. Når søknaden er ferdig behandlet, får du et svar hvor det står hvordan perioden din med foreldrepenger blir.

Du trenger ikke si fra til oss at du skal søke om foreldrepenger når du har pleiepenger. Men, du må huske å be arbeidsgiver om å sende inntektsmelding for foreldrepenger, selv om den tidligere er sendt inn i forbindelse med pleiepengene dine.

Jeg har søkt eller mottar foreldrepenger, men nå skal jeg søke pleiepenger fordi barnet er innlagt

I denne situasjonen søker du pleiepenger på vanlig måte. Foreldrepengene dine blir automatisk utsatt i samme periode som du mottar pleiepenger.

Du behøver altså ikke gjøre noe med foreldrepengene dine i denne situasjonen. Men, du må huske å be arbeidsgiver om å sende inntektsmelding for pleiepenger, selv om den tidligere er sendt inn i forbindelse med foreldrepengene dine.

Når barnet er født før 33. svangerskapsuke

I denne situasjonen søker du pleiepenger hvis barnet blir innlagt på sykehus etter fødselen. Når barnet er født før 33. svangerskapsuke vil du, som hovedregel, få pleiepenger så lenge barnet er innlagt.

I tillegg må du søke om foreldrepenger hvis du ikke allerede har gjort det.

Perioden din med foreldrepenger blir utvidet med samme antall dager som barnet er født før termindato. Lengden på den utvidede perioden er uavhengig av om dere får ett eller flere barn, og om dere har valgt 80 prosent eller 100 prosent foreldrepenger.

Får du pleiepenger i perioden fra fødsel og fram til opprinnelig termindato, trekkes disse dagene fra den utvidede perioden. Har du får pleiepenger etter opprinnelig termindato, trekkes ikke disse dagene fra. Så lenge barnet er innlagt blir foreldrepengene utsatt, og starter først når barnet er skrevet ut fra sykehuset.

Pleiepenger i utlandet

Hvis du skal reise til et land utenfor EØS må du gi beskjed til NAV.

Du må gi beskjed fordi vi må vite:

 • Om du er sammen med barnet i tiden du reiser
 • Hvilket land dere skal reise til
 • I hvilken periode dere skal være i utlandet
 • Om du skal avvikle ferie

Når du reiser utenfor EØS og retten din til pleiepenger er oppfylt i perioden, kan du motta pleiepenger i opptil 8 uker i løpet av en 12 måneders periode.

Du melder fra ved å skrive en beskjed til oss, eller ved å ringe 55 55 33 33, tastevalg 3.

7.slik søker du Created with Sketch.

Pleiepenger ved dødsfall

Hvis barnet du mottar pleiepenger for dør, vil vi få beskjed om det fra folkeregisteret. Du trenger ikke gi beskjed til oss. Du trenger heller ikke søke om å beholde pleiepenger etter barnets dødsfall.

Som hovedregel kan du få pleiepenger i opptil 30 dager (6 uker) hvis barnet dør mens du mottar pleiepenger.

Når du har mottatt 100 prosent pleiepenger i minst tre år, kan du få pleiepenger i opptil tre måneder etter barnets død (12 uker). Det er en forutsetning at du har hatt 100 prosent pleiepenger sammenhengende i de tre årene. Sammenhengende betyr at det ikke har vært opphold mellom ulike perioder. Det anses ikke som opphold om du har hatt sykepenger, foreldrepenger, svangerskapspenger, opplæringspenger, omsorgspenger eller lovbestemt ferie mellom perioder du har hatt pleiepenger.

Hvis du har hatt en eller flere perioder med graderte pleiepenger i løpet av de tre årene, kan du få pleiepenger i opptil 30 dager (6 uker). Har du for eksempel hatt 50 prosent pleiepenger i minst tre år eller mer, får du pleiepenger i 30 dager etter dødsfallet.

Dersom du har arbeidsinntekt i perioden du har pleiepenger, graderes pleiepengene mot arbeidsinntekten din.

Relatert informasjon

Hva sier loven om pleiepenger?

Her kan du lese om hva loven sier om pleiepenger.

Om ferie og feriepenger

Her kan du lese mer om ferie og feriepenger når du mottar pleiepenger.

Om pensjonsopptjening for omsorgsarbeid

Du kan ha rett på pensjonsopptjening når du gjør omsorgsarbeid. Her kan du lese mer om pensjonsopptjening for omsorgsarbeid.

Vil du klage?

Slik klager du

Har du andre spørsmål?

Du kan ringe oss på telefon 55 55 33 33. Da får du hjelp av veiledere med spesialkompetanse på pleiepenger.

Er du arbeidsgiver, lege eller en annen samhandler ringer du 55 55 33 36.