Pleiepenger for personer over 18 år

Pleiepenger for personer over 18 år

123_ 64 cm x64 cm Created with Sketch.

Kort fortalt om pleiepenger for personer over 18 år

 • Pleiepenger er for deg som må være borte fra jobb fordi du skal være sammen med en utviklingshemmet person over 18 år. Personen er i tillegg svært alvorlig syk og trenger din omsorg og pleie hele tiden.
 • Hvor mye pleiepenger du får avhenger av hvor mye du kan jobbe og hvor mye den du pleier er i et omsorgstilbud. Omsorgstilbud kan være omsorgsbolig, BPA (brukerstyrt personlig assistent) eller andre organiserte tilbud.

Vil du søke nå?

Har du bank-id, kan du søke digitalt. Slik skaffer du bank-id

SØK DIGITALTSØK PÅ PAPIR

Hvem kan få pleiepenger?

Hvem regnes som omsorgsperson?

Når det er en person over 18 år som trenger pleie, vil det først og fremst være foreldrene som har rett til pleiepenger. Andre omsorgspersoner kan ha rett til pleiepenger hvis de helt eller delvis har omsorgen for den som trenger pleie.

Hvis personen bare delvis bor hos deg, kan du også ha rett til pleiepenger (Du kan få pleiepenger på heltid eller deltid)

Én eller to omsorgspersoner?

Pleiepengene kan fordeles mellom to omsorgspersoner, når begge har rett til pleiepenger. Dere bestemmer selv fordelingen så lenge dere har minst 20 prosent pleiepenger hver.

I noen tilfeller kan to omsorgspersoner få opptil 100 prosent pleiepenger hver. Legen vurderer om dette er medisinsk nødvendig, og NAV vurderer om retten til pleiepenger er oppfylt.

3. hvor mye kan du få Created with Sketch.

Hvor mye penger kan du få?

Pleiepengene skal dekke inntekten du vanligvis har, opptil seks ganger folketrygdens grunnbeløp.

Her kan du lese om hvordan pleiepenger fastsettes i din situasjon:

Hva er din situasjon?

Arbeidstaker

Pleiepenger regnes vanligvis ut fra gjennomsnittet av inntekten du har hatt i de 3 siste kalendermånedene før pleiepengeperioden din starter. Dette gjelder både hvis du er fast ansatt eller har varierende arbeidsperioder eller inntekter.

 • Hvis det er mer enn 25 prosent forskjell mellom årsinntekten din og inntekten din de 3 siste månedene omregnet til årsinntekt, vurderer vi hvilken inntekt som er mest representativ i din situasjon.
 • Hvis arbeidsforholdet ditt har vart under 3 måneder, skal pleiepengene regnes ut fra inntekten du har hatt i den perioden du har vært i jobb. Inntekten din regnes om til en månedsinntekt.
 • Hvis du har hatt korte fravær som ferie eller ulønnet permisjon i perioden du har hatt inntekt, fastsettes inntekten din til det du vanligvis ville hatt hvis du hadde vært i jobb.

Selvstendig næringsdrivende

Vanligvis blir pleiepenger beregnet til gjennomsnittet av inntekten din de 3 siste ferdiglignede årene.

Hvis det er mer enn 25 prosent forskjell mellom årsinntekten din og inntekten din de 3 siste årene, vurderer vi hvilken inntekt som er mest representativ i din situasjon.

Frilanser

Vanligvis blir pleiepenger regnet ut fra gjennomsnittet av inntekten du har hatt i de 3 siste kalendermånedene før pleiepengeperioden din starter.

Hvis det er mer enn 25 prosent forskjell mellom årsinntekten din og inntekten din de 3 siste månedene omregnet til årsinntekt, vurderer vi hvilken inntekt som er mest representativ i din situasjon.

Hvis du har jobbet så kort tid at det ikke er rapportert frilansinntekt for 3 hele måneder til a-ordningen, skal inntekten for dette kortere tidsrommet brukes i beregningen.

Utbetaling fra NAV

Pleiepenger blir vanligvis beregnet ut fra gjennomsnittet av inntekten du har hatt i de 3 siste kalendermånedene før pleiepengeperioden din starter.

Dette gjelder også hvis du får en av disse utbetalingene fra NAV:

 • Sykepenger
 • Foreldrepenger
 • Svangerskapspenger
 • Pleiepenger
 • Opplæringspenger
 • Dagpenger

Er du usikker på hva som gjelder for deg?

Hvis du er usikker på om du er selvstendig næringsdrivende, frilanser eller arbeidstaker kan du kontakte Skatteetaten på telefon 800 800 00.

Heltid eller deltid?

Heltid eller deltid?

Du kan få mellom 20 prosent og 100 prosent pleiepenger. Dette kommer an på:

 • Hvor mange timer den du pleier er i omsorgsbolig, eller andre organiserte omsorgstilbud
 • Hvor mye du jobber
 • Om du skal dele pleiepengene med en annen omsorgsperson

Hva er din situasjon?

Opptil 100 prosent pleiepenger

Du kan få opptil 100 prosent pleiepenger hvis én eller flere av disse punktene gjelder for deg:

 • Personen du pleier er innlagt på sykehus, og det er nødvendig at du er tilstede.
 • Du er hjemme fra jobb fordi personen trenger din pleie og omsorg hele tiden.
 • Den du pleier er i et omsorgstilbud i mindre enn 3 timer og 45 minutter per uke.
 • Omsorgstilbudet er sporadisk eller kortvarig.
 • Legen dokumenterer at personens behov ikke er godt nok ivaretatt i omsorgstilbudet. Dette kan for eksempel være hvis det bare er du som kan ivareta personens medisinske behov mens hen er i omsorgstilbudet.
 • Du må være i beredskap eller være tilgjengelig også når personen er i et omsorgstilbud.
 • Du må være våken om natten for å pleie personen og derfor må være borte fra jobb dagen etter.

Hvis det blir endringer i personens omsorgstilbud, eller i antall timer du jobber, må du melde fra om endringene.

Kombinere pleiepenger med jobb

I noen tilfeller vil den du pleier være i andre organiserte omsorgstilbud, slik at du har mulighet til å jobbe deltid.

Eksempler:

 • Personen bor 50 prosent i omsorgsbolig, mens du jobber 50 prosent. Da får du 50 prosent pleiepenger.
 • Personen bor 50 prosent i omsorgsbolig, mens du jobber 70 prosent. Da får du 30 prosent pleiepenger, fordi du jobber 70 prosent, og pleiepenger skal erstatte tapt inntekt.
 • Personen bor 50 prosent i omsorgsbolig, men du får jobbet kun 30 prosent. Da får du 50 prosent pleiepenger, som er tilsvarende omsorgstilbudet.

Du har ikke rett til pleiepenger hvis den du pleier har et omsorgstilbud i mer enn 30 timer per uke. Det vurderes unntak hvis du må være i beredskap eller være våken om natten for å pleie personen.

7.slik søker du Created with Sketch.

Slik søker du

Hvordan du går frem når du søker kommer litt an på situasjonen din. Det kommer an på om det er første gang du skal søke, om du skal søke om forlengelse, eller helt på nytt etter et opphold. Et opphold i pleiepengene kan for eksempel komme av at den du pleier har bodd i omsorgsbolig en stund. Når du kommer til søknaden, vil du få veiledning underveis om hva du skal gjøre.

Her finner du informasjon om hvordan du går frem, ut fra hva som er din situasjon.

Hva er din situasjon?

Når du skal søke for første gang, trenger du:

Legeerklæring

Legeerklæringen skal være skrevet av sykehuslege eller lege i spesialisthelsetjenesten.

Hvis du ikke har dokumentasjonen når du søker, kan den ettersendes til oss.

Inntektsopplysninger

Er du arbeidstaker, må du be arbeidsgiveren din sende inntektsmelding til NAV så snart du har sendt inn søknaden. Dette er viktig ettersom vi ikke får behandlet søknaden din uten inntektsmeldingen.

Er du selvstendig næringsdrivende eller frilanser og søker digitalt, trenger du ikke legge ved dokumentasjon på inntekt. Hvis du ikke kan søke digitalt legger du ved inntektsopplysningsskjema NAV 09-35.01 sammen med papirsøknaden.

Får du utbetalt penger fra NAV, trenger du ikke legge ved dokumentasjon på dette.

Er du midlertidig ute av arbeid, legger du ved skjemaet Krav om sykepenger – midlertidig ute av inntektsgivende arbeid sammen med søknaden.

Søknadsskjema

De fleste kan søke digitalt. Når du søker digitalt, logger du deg inn på Ditt NAV med bank-id.

Vil du søke om pleiepenger nå?

Har du bank-id kan du søke digitalt. Slik skaffer du bank-id

Du kan søke på papirskjemaet hvis du ikke har bank-id, eller om det er andre grunner til at du ikke kan søke digitalt.

SØK DIGITALTSØK PÅ PAPIR

Når du skal søke om forlengelse, trenger du:

Legeerklæring

Legeerklæringen skal være skrevet av sykehuslege eller lege i spesialisthelsetjenesten.

Hvis du ikke har dokumentasjonen når du søker, kan den ettersendes til oss.

Søknadsskjema

De fleste kan søke digitalt. Når du søker digitalt, logger du deg inn på Ditt NAV med bank-id.

Vil du søke nå?

Har du bank-id kan du søke digitalt. Slik skaffer du bank-id

Du kan søke på papirskjemaet hvis du ikke har bank-id, eller om det er andre grunner til at du ikke kan søke digitalt.

SØK DIGITALTSØK PÅ PAPIR

Når du skal søke på nytt etter et opphold, søker du som om du skal søke for første gang. Det betyr at du trenger:

Legeerklæring

Legeerklæringen skal være skrevet av sykehuslege eller lege i spesialisthelsetjenesten.

Hvis du ikke har dokumentasjonen når du søker, kan den ettersendes til oss.

Inntektsopplysninger

Er du arbeidstaker, må du be arbeidsgiveren din sende inntektsmelding til NAV så snart du har sendt inn søknaden. Dette er viktig ettersom vi ikke får behandlet søknaden din uten inntektsmeldingen.

Er du selvstendig næringsdrivende eller frilanser og søker digitalt, trenger du ikke legge ved dokumentasjon på inntekt. Hvis du ikke kan søke digitalt legger du ved inntektsopplysningsskjema NAV 09-35.01 sammen med papirsøknaden.

Får du utbetalt penger fra NAV, trenger du ikke legge ved dokumentasjon på dette.

Er du midlertidig ute av arbeid, legger du ved skjemaet Krav om sykepenger – midlertidig ute av inntektsgivende arbeid sammen med søknaden.

Søknadsskjema

De fleste kan søke digitalt. Når du søker digitalt, logger du deg inn på Ditt NAV med bank-id.

Vil du søke nå?

Har du bank-id kan du søke digitalt. Slik skaffer du bank-id

Du kan søke på papirskjemaet hvis du ikke har bank-id, eller om det er andre grunner til at du ikke kan søke digitalt.

SØK DIGITALTSØK PÅ PAPIR

Søknadsfrist

Normalt sender du søknaden med en gang. Du må søke innen tre måneder etter at pleiepengeperioden starter. Skal du for eksempel ha pleiepenger fra 15. juni, må NAV ha søknaden senest i løpet av september.

Hva gjør du når situasjonen er uavklart?

Vi har forståelse for at situasjoner med sykdom kan være uavklarte. I utgangspunktet beskriver du hva som er situasjonen nå, og så melder du fra om endringer etter hvert som de kommer.

7.slik søker du Created with Sketch.

Ettersendelse til søknad

Har vi bedt om mer informasjon fra deg? Eller var det noe dokumentasjon du ikke hadde klart da du sendte søknaden din?

Vil du ettersende dokumentasjon nå?

Har du bank-id, kan du ettersende dokumenter digitalt. Slik skaffer du bank-id

Du kan ettersende per post hvis du ikke har bank-id, eller om det er andre grunner til at du ikke kan sende digitalt.

ETTERSEND DIGITALTETTERSEND PÅ PAPIR

Etter at du har søkt

Du kan logge deg inn på Ditt NAV etter omkring en uke, og se status for søknaden din. Hvis du har søkt på papirskjema, kan du se status etter omkring 10 dager.

Når får du svar på søknaden?

Vi kan behandle søknaden din først når vi har mottatt all nødvendig dokumentasjon. Du kan se hva vi har mottatt fra deg på Ditt NAV.

Se saksbehandlingstiden som gjelder for ditt fylke.

Skal du endre på hvor mye pleiepenger du har nå?

Hvis du har pleiepenger og skal endre hvor mange prosent du skal ha, kan du enten skrive en beskjed til oss om endringen, eller du kan ringe oss på 55 55 33 33, tastevalg 3.

En endring kan for eksempel være at du har

 • 50 prosent pleiepenger, men skal nå ha 100 prosent
 • 100 prosent pleiepenger, men skal nå ha 50 prosent
7.slik søker du Created with Sketch.

Skal du sende noe i posten til oss?

Group 2 Created with Sketch.

Utbetalinger

Pleiepenger utbetales innen den 25. i måneden.

Hvor mye pleiepenger du får utbetalt ser du på Ditt NAV, under utbetalingsoversikten.

Utbetalingen vises på Ditt NAV først på kvelden den dagen pengene er utbetalt. Vær oppmerksom på at utbetalingen står beskrevet som sykepenger og ikke pleiepenger.

NAV sender ikke utbetalingsmeldinger til digital postkasse eller i posten, du finner dem på Ditt NAV.

Arbeidsgiveren din kan utbetale pleiepengene og kreve refusjon fra NAV etterpå. Hvis arbeidsgiveren ikke ønsker å gjøre dette, får du utbetalingen direkte fra NAV.

Utbetalinger for søknader som nylig er behandlet

For søknader som er ferdigbehandlet innen den 15. i måneden, blir pengene utbetalt innen den 25. samme måned.

Hvis søknaden blir innvilget etter den 15. i måneden, blir pengene utbetalt innen 5 dager når søknaden er ferdig behandlet.

Annen økonomisk støtte?

Hvis pleiebehovet er antatt å vare lenger enn 2 år, kan den du pleier ha rett til hjelpestønad fra NAV. 

Den du pleier kan ha rett til grunnstønad, hvis det oppstår nødvendige ekstrautgifter som friske personer ikke har.

Du kan også kontakte kommunen din for å høre om du kan få omsorgsstønad eller annen hjelp.

9.endinger Created with Sketch.

Endringer du må gi beskjed om

For å unngå feil må du straks gi beskjed hvis:

 • den du pleier ikke lenger har behov for kontinuerlig omsorg og pleie.
 • den du pleier begynner eller øker tiden i et omsorgstilbud.
 • du begynner å jobbe igjen, eller øker antall arbeidstimer.
 • du får en endring i inntekten din.
 • du får en ny inntekt som du ikke hadde på tidspunktet du søkte om pleiepenger.
 • omsorgen for personen er overført til andre, helt eller delvis.
 • du får omsorgsstønad fra kommunen.
 • du skal ha lovbestemt ferie. Hva er lovbestemt ferie? 
 • du skal til et land utenfor EØS.

Du melder fra om endringer ved å skrive en beskjed til oss. Du kan også ringe 55 55 33 33, tastevalg 3.

Pleiepenger i utlandet

Hvis du skal reise til et land utenfor EØS må du gi beskjed til NAV.

Du må gi beskjed fordi vi må vite:

 • Om du er sammen med den du pleier i tiden du reiser
 • Hvilket land dere skal reise til
 • I hvilken periode dere skal være i utlandet
 • Om du tar ut lovbestemt ferie Hva er lovbestemt ferie?

Når du reiser utenfor EØS og retten din til pleiepenger er oppfylt i perioden, kan du motta pleiepenger i opptil 8 uker i løpet av en 12 måneders periode.

Du melder fra ved å skrive en beskjed til oss, eller ved å ringe 55 55 33 33, tastevalg 3.

Relatert informasjon

Hva sier loven om pleiepenger?

Her kan du lese om hva loven sier om pleiepenger.

Om ferie og feriepenger

Her kan du lese mer om ferie og feriepenger når du mottar pleiepenger.

Om pensjonsopptjening for omsorgsarbeid

Du kan ha rett til pensjonsopptjening når du gjør omsorgsarbeid. Her kan du lese mer om pensjonsopptjening for omsorgsarbeid.

Vil du klage?

Slik klager du

Har du andre spørsmål?

Du kan ringe oss på telefon 55 55 33 33. Da får du hjelp av veiledere med spesialkompetanse på pleiepenger.

Er du arbeidsgiver, lege eller en annen samhandler ringer du 55 55 33 36.