Opplæringspenger

Opplæringspenger

123_ 64 cm x64 cm Created with Sketch.

Kort fortalt om opplæringspenger

Du kan få opplæringspenger hvis du må være borte fra jobb mens du deltar i nødvendig opplæring fordi barnet ditt har en funksjonshemning eller langvarig sykdom.

Du søker på papirskjema.

Hvem kan få opplæringspenger?

Andre omsorgspersoner

Flere omsorgspersoner kan få opplæringspenger samtidig. I tilfelle må de ha fast og regelmessig omsorg for barnet, det er ikke nok at dere er i familie eller har et nært forhold.

Støttekontakter, avlastningshjem eller profesjonelle har ikke rett til opplæringspenger. Det betyr at det ikke gis opplæringspenger til å lære opp ansatte rundt barnet.

Andre ordninger

Hvis formålet med en innleggelse eller et opphold er utredning og behandling, kan du i stedet søke  pleiepenger eller omsorgspenger (kjent som hjemme med sykt barn dager).

Hva kan du få?

Opplæringspenger beregnes på samme måte som sykepenger. Du får opplæringspenger fra første dag. Beregningsgrunnlaget fastsettes ut fra den inntekten som kan dokumenteres på det tidspunktet du søker om opplæringspenger fra. Inntekt opptil 6 ganger grunnbeløpet i folketrygden tas med i beregningsgrunnlaget. Du får opplæringspenger for 5 dager i uken, men ikke for lørdag og søndag.

Hvis du mottar fosterhjemsgodtgjørelse eller kommunal omsorgsstønad (tidligere omsorgslønn), må du opplyse om dette i søknaden om opplæringspenger. Fosterhjemsgodtgjørelse og omsorgsstønad kan påvirke beregningen og utbetalingen av opplæringspengene.

Opplæringspengene gis bare for den tiden du faktisk får opplæring, ikke for hjemmelekser, praktiske øvelser utenom kursene eller lignende. Nødvendig reisetid fram og tilbake til opplæringsstedet kan regnes med.

Hva er en godkjent helseinstitusjon?

En godkjent helseinstitusjon tilbyr vanligvis heldøgnsopphold, tjenester fra flere typer helsepersonell og behandlingstilbud. Typiske eksempler er sykehus, opptreningsinstitusjoner og poliklinikker.

Kurset eller opplæringen kan også skje utenfor helseinstitusjonens lokaler, men dette forutsetter at det er i regi av helseinstitusjonen, og at institusjonen har hele det faglige og økonomiske ansvaret for kurset. Det inkluderer også de pårørendes utgifter.

Kommunehelsetjenesteloven eller Spesialisthelsetjenesteloven sier hva som er en godkjent helseinstitusjon.

Hva er ikke en godkjent helseinstitusjon?

Du har ikke rett til opplæringspenger hvis du deltar i opplæring som arrangeres av humanitære organisasjoner, brukerorganisasjoner eller lignende.

Hvis NAV er i tvil om opplæringsstedet er en godkjent helseinstitusjon eller et offentlig spesialpedagogisk kompetansesenter, må institusjonene selv dokumentere sin status. Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) og hjelpemiddelsentralen er eksempler på helseinstitusjoner som ikke er godkjente.

Opplæringspenger i utlandet

Hvis du skal reise til et land utenfor EØS må du gi beskjed til NAV. Du melder fra ved å skrive en beskjed til oss.

Hvis du reiser utenfor EU-/EØS-området, og vilkårene for rett til opplæringspenger er oppfylt i perioden, kan du motta opplæringspenger i opptil 8 uker i løpet av en 12 måneder lang periode.

Hvis du skal reise innenfor EU-/EØS-området er det ingen begrensning for hvor lenge du kan motta opplæringspenger, så lenge vilkårene for rett til opplæringspenger er oppfylt i perioden. Du må gi beskjed til NAV hvis du tar ut lovbestemt ferie.

Hvor lenge kan du få opplæringspenger?

Opplæringspenger kan innvilges så lenge kravene ovenfor er oppfylt.


Hvordan søker du?

Du søker på papirskjemaet

Skjemaet har felter som fylles ut og signeres av en lege ved helseinstitusjonen eller kompetansesenteret som er ansvarlig for opplæringen.

Legen gir opplysninger om barnets diagnose eller funksjonshemning, og om anbefalt opplæring. Legen gir også en vurdering av om opplæringen er nødvendig og hvor mange timer som blir brukt på opplæringen hver dag.

Søker du om opplæringspenger i forbindelse med behandlingsreise, må du også legge ved bekreftelse på at reisen er innvilget fra Oslo Universitetssykehus.

Inntektsopplysninger

I tillegg til søknaden trenger vi opplysninger om inntekten din.

  • Be arbeidsgiveren din sende inntektsmelding digitalt til NAV. Søker du om forlengelse, trenger vi ikke nye inntektsopplysninger hvis periodene med opplæringspenger henger sammen. Blir det et opphold mellom periodene, må arbeidsgiveren din sende ny inntektsmelding.
  • Er du selvstendig næringsdrivende eller frilanser, legger du inntektsopplysninger NAV 09-35.01 sammen med søknaden.
  • Er du midlertidig ute av arbeid, bruker du skjemaet NAV 08-47.05.

Søknadsfrist

NAV kan gi opplæringspenger for opptil 3 måneder før den måneden du søkte. Søker du for eksempel om opplæringspenger for juni, må NAV ha søknaden senest i september.

Meld fra om endringer

Du må straks melde fra til NAV hvis

  • det skjer endringer
  • du øker antall arbeidstimer eller begynner å jobbe igjen
  • du skal avvikle ferie


Utbetalinger

Arbeidsgiveren din kan forskuttere opplæringspenger og kreve refusjon fra NAV.

All nødvendig dokumentasjon må være mottatt før vi kan behandle saken.

Omkring halvannen uke etter at du har søkt, kan du logge deg på Ditt NAV og se status for søknaden din. I utbetalingsoversikten vil du se utbetalingen på kvelden den dagen pengene er utbetalt. Her kan du også se alle utbetalingene du har fått fra NAV de tre siste månedene, og du kan endre kontonummer eller kontaktinformasjon.

NAV sender ikke lenger utbetalingsmeldinger til digital postkasse eller i posten for pleiepenger, du finner dem på Ditt NAV.

Les om

Relatert informasjon

Hva sier loven om opplæringspenger?

Her kan du lese om hva loven sier om opplæringspenger.

Om ferie og feriepenger

Her kan du lese mer om ferie og feriepenger når du mottar opplæringspenger.

Om pensjonsopptjening for omsorgsarbeid

Du kan ha rett til pensjonsopptjening når du gjør omsorgsarbeid. Her kan du lese mer om pensjonsopptjening for omsorgsarbeid.

Vil du klage?

Slik klager du

Har du andre spørsmål?

Du kan ringe oss på telefon 55 55 33 33. Da får du hjelp av veiledere med kompetanse på opplæringspenger.

Er du arbeidsgiver, lege eller en annen samhandler ringer du 55 55 33 36.