Omsorgspenger

Omsorgspenger

info

Antall omsorgsdager dobles fra 1. januar 2021

Det er bestemt at de fleste tiltakene for omsorgspenger videreføres i 2021 på grunn av koronaviruset.

Dette gjelder til 31. desember 2021:

 • Antall omsorgsdager dobles
 • Du kan overføre omsorgsdager til en annen omsorgsperson når barnehage/skole/SFO er stengt
 • Arbeidsgiver kan ikke kreve legeerklæring fra 4. dag

Dette gjelder til 30. juni 2021:

 • Du kan bruke omsorgsdager når barnehage/skole/SFO er stengt
 • Du kan bruke omsorgsdager selv om du har brukt opp dagene dine når det foreligger særlige smittevernshensyn, eller når barnehage/skole/SFO er stengt

Denne siden er oppdatert i forhold til de nye reglene 1. januar 2021.


Her kan du lese om andre ofte stilte spørsmål om omsorgsdager (oppdatert 1. januar 2021)

123_ 64 cm x64 cm Created with Sketch.

Kort fortalt om omsorgspenger

 • Omsorgspenger er mest kjent som “hjemme med sykt barn-dager". Dette er omsorgsdager du bruker når du må være borte fra jobb fordi barnet ditt for eksempel har omgangssyke.
 • Vanligvis trenger du ikke søke om omsorgsdagene. Som arbeidstaker har du automatisk rett til et visst antall omsorgsdager per kalenderår. Arbeidsgiveren din betaler deg lønn som vanlig for dagene du er hjemme.
 • Du kan bruke omsorgsdager ut kalenderåret barnet fyller 12 år. Hvis barnet er kronisk sykt eller har en funksjonshemning, kan du ha rett på omsorgspenger ut kalenderåret barnet fyller 18 år.
 • Hvor mange omsorgsdager du har rett på kommer an på samlivssituasjonen din og hvor mange barn du har.
 • Du kan søke om ekstra omsorgsdager hvis
  • du har barn som er kronisk sykt eller funksjonshemmet
  • den andre forelderen ikke kan ha tilsyn med barnet på grunn av for eksempel sykdom, fengselsopphold eller verneplikt.

Hvem kan få omsorgspenger?

Hvor mange omsorgsdager har du?

Hvor mange omsorgsdager du har, kommer an på

 • Om du bor sammen med den andre forelderen
 • Om du ikke bor sammen med den andre forelderen, men dere har en avtale om delt bosted
 • Om du har aleneomsorg
 • Hvor mange barn du har
 • Om barnet har en funksjonshemming eller kronisk sykdom og du har fått godkjent ekstra dager fra NAV
 • Om den andre forelderen ikke kan ha tilsyn med barnet, selv om dere bor sammen.

Kalkulator for omsorgsdager

Med denne kalkulatoren kan du regne ut hvor mange omsorgsdager du kan ha rett på.

Fortsett til kalkulator

Så mange dager har du automatisk ut kalenderåret barnet fyller 12 år:

Reglene for hvor mange omsorgsdager du kan ha rett til, har endret seg flere ganger på grunn av koronasituasjonen.

Fra 1. januar 2021 gjelder følgende:

 • 20 omsorgsdager per kalenderår når du har ett eller to barn
 • 30 omsorgsdager per kalenderår når du har tre eller flere barn
 • Når du ikke bor sammen med den andre forelderen, og dere har avtale om delt bosted, får dere 20 eller 30 omsorgsdager hver avhengig av hvor mange barn dere har
 • Hvis du er alene om omsorgen, dobles antall dager

Dette trenger du ikke søke om:

 • Omsorgsdager du automatisk har rett til.
 • Å få dobbelt antall omsorgsdager når du er alene om omsorgen.
 • Omsorgsdager når du ikke bor sammen med den andre forelderen, og dere har en avtale om delt bosted. 
 • Omsorgsdager når barnet ikke kan gå i barnehage eller skole på grunn av særlige smittevernhensyn. Det er en lege som avgjør om det foreligger særlige smittevernhensyn.

Dette må du søke om:

 • Ekstra omsorgsdager fordi du har et barn med kronisk sykdom eller funksjonshemning, og dette fører til at du har høyere risiko for å være borte fra jobb.
 • Å bli regnet som at du er alene om omsorgen fordi den andre forelderen ikke kan ha tilsyn med barnet, selv om dere bor sammen.
 • Utbetaling av omsorgspenger når du er selvstendig næringsdrivende eller frilanser.

Dette melder du fra om:

 • Når du skal dele omsorgsdager med den andre forelderen når dere ikke bor sammen, eller
 • du vil dele med nåværende samboer eller ektefelle.
7.slik søker du Created with Sketch.

Når kan du søke om ekstra dager?

Hva er din situasjon?

Kronisk sykt eller funksjonshemmet barn

Hvis du har et barn med kronisk sykdom eller funksjonshemning, kan dette gjøre at du har høyere risiko for å måtte være borte fra jobb. I denne situasjonen kan du søke om å få 20 ekstra omsorgsdager for hvert kalenderår. Hvis du er alene om omsorgen, dobles antall dager.

Når du har fått ekstra dager fordi barnet ditt er kronisk sykt eller er funksjonshemmet, har du omsorgsdager ut kalenderåret barnet fyller 18 år.

Har du flere barn med kronisk sykdom eller funksjonshemning, kan du få 20 ekstra dager for hvert barn. Du må søke for hvert barn.

Det er bare foreldre og fosterforeldre som barnet bor fast hos, som kan få ekstra omsorgsdager.

Hvilke sykdommer og funksjonshemninger gir deg rett til ekstra omsorgsdager?

Slik søker du om ekstra omsorgsdager når du har et barn med kronisk sykdom eller funksjonshemning:

Når du søker, trenger du:

Legeerklæring

Vi trenger en bekreftelse på at barnets sykdom/funksjonshemning fører til at du har en markert høyere risiko for fravær fra arbeid. Dette dokumenteres i en legeerklæring.

Hvis du ikke har legeerklæring når du søker, kan den ettersendes til oss.

Søknadsskjema

Vil du søke om ekstra omsorgsdager nå?

Har du bank-id kan du søke digitalt. Slik skaffer du bank-id

Du kan søke på papirskjemaet hvis du ikke har bank-id, eller om det er andre grunner til at du ikke kan søke digitalt.

SØK DIGITALTSØK PÅ PAPIR

Den andre forelderen kan ikke ha tilsyn med barn

I noen tilfeller kan du bli regnet som at du er alene om omsorgen, selv om du er sammen med den andre forelderen. Dette er i situasjoner hvor den andre forelderen ikke kan ha tilsyn med barn fordi den for eksempel 

 • er fysisk eller psykisk syk
 • er innlagt i helseinstitusjon
 • har en funksjonshemning 
 • er i fengsel
 • utøver verneplikt 

Når disse situasjonene varer i en periode på minst 6 måneder, kan du bli regnet som at du er alene om omsorgen. I disse tilfellene får du doblet antall omsorgsdager.

Du regnes ikke for å være alene om omsorgen hvis den andre er mye hjemmefra på grunn av jobb, skole eller studier.

Vil du søke nå?

Har du bank-id kan du søke digitalt. Slik skaffer du bank-id

Du kan søke på papirskjemaet hvis du ikke har bank-id, eller om det er andre grunner til at du ikke kan søke digitalt.

SØK DIGITALTSØK PÅ PAPIR
7.slik søker du Created with Sketch.

Ettersendelse til søknad

Har vi bedt om mer informasjon fra deg? Eller var det noe dokumentasjon du ikke hadde klart da du sendte søknaden din?

Vil du ettersende dokumentasjon nå?

Har du bank-id, kan du ettersende dokumenter digitalt. Slik skaffer du bank-id

Du kan ettersende per post hvis du ikke har bank-id, eller om det er andre grunner til at du ikke kan sende digitalt.

ETTERSEND DIGITALTETTERSEND PÅ PAPIR
7.slik søker du Created with Sketch.

Skal du sende noe i posten til oss?

7.slik søker du Created with Sketch.

Overføring av omsorgsdager på grunn av stengt barnehage/skole

Du kan overføre omsorgsdager til en annen omsorgsperson når barnehagen eller skolen er stengt på grunn av koronasituasjonen. En annen omsorgsperson kan være den andre forelderen, nåværende samboer eller ektefelle.

 • Du kan dele opptil så mange omsorgsdager du har tilgjengelig.
 • Du kan kun overføre hele omsorgsdager.
 • Du kan overføre til en annen omsorgsperson når dere begge har rett til å bruke omsorgsdager.
 • Det er kun den som har omsorgsdager som kan dele dager, og som kan melde fra om dette.
 • Denne regelen gjelder frem til 31. desember 2021.

Deling av omsorgsdager av andre grunner enn at skolen eller barnehagen er stengt.

Vil du melde fra om overføring av omsorgsdager nå?

Har du bank-id, kan du melde fra digitalt. Slik skaffer du bank-id.

Du kan melde fra på papir hvis du ikke har bank-id, eller om det er andre grunner til at du ikke kan gjøre det digitalt.

SEND DIGITALTSEND PÅ PAPIR

Slik kan du dele omsorgsdagene dine

Du kan dele omsorgsdagene dine med den andre forelderen når dere ikke bor sammen. Du kan også dele med en samboer du har bodd med i minst 12 måneder, eller nåværende ektefelle.

Hvem vil du dele omsorgsdagene med?

Dele med den andre forelderen

Du som har aleneomsorg for barn kan dele omsorgsdager med den andre forelderen. Omsorgsdagene blir fordelt ut fra hva slags avtale dere har om samvær.

Vil du sende melding om å dele omsorgsdager nå?

Har du bank-id, kan du melde fra digitalt. Slik skaffer du bank-id.

Du kan melde fra på papir hvis du ikke har bank-id, eller om det er andre grunner til at du ikke kan gjøre det digitalt.

SEND DIGITALTSEND PÅ PAPIR

Dele med nåværende ektefelle eller samboer

Når du bor sammen med en person som ikke er forelderen til barnet du har omsorgsdager for, kan du dele dager med denne så lenge dere ikke har felles barn.

 • Du kan overføre opptil 10 dager til en ektefelle
 • Du kan overføre opptil 10 dager til en samboer, når dere har bodd sammen i minst 12 måneder

Hvis du og den nye partneren får felles barn, får dere begge omsorgsdager også for dette barnet.

Vil du sende melding om å dele omsorgsdager nå?

Har du bank-id kan du sende melding digitalt. Slik skaffer du bank-id

Du kan sende melding på papirskjemaet hvis du ikke har bank-id, eller om det er andre grunner til at du ikke kan sende digitalt.

SEND DIGITALTSEND PÅ PAPIR

Når kan du bruke av omsorgsdagene?

Du kan ikke bruke omsorgsdager til:

 • møter med skolen, som ikke skyldes sykdom
 • planlagt fravær, for eksempel ved skoleferie og planleggingsdager
 • rutinekontroller på helsestasjonen
 • rutinekontroll hos tannlege, som ikke skyldes sykdom
Group 2 Created with Sketch.

Slik tar du ut omsorgsdager som arbeidstaker

Når du skal ta ut omsorgsdager, melder du fra til arbeidsgiveren din. Hvis du trenger å ta ut enkelttimer eller halve dager, er det opp til arbeidsgiver å godkjenne dette.

Arbeidsgiveren din betaler deg lønn som vanlig når du bruker omsorgsdager.

Group 2 Created with Sketch.

Slik tar du ut omsorgsdager som selvstendig næringsdrivende / frilanser

Som selvstendig næringsdrivende eller frilanser må du dekke de 10 første omsorgsdagene selv.

Du kan ha rett til omsorgspenger fra første dag hvis du kun har barn som er 13 år eller eldre, som er kronisk sykt eller funksjonshemmet.

Du kan få utbetalt omsorgspenger i opptil tre måneder tilbake i tid, regnet fra måneden før NAV mottok søknad fra deg. Det betyr at hvis NAV mottar søknad fra deg i september, vil du kunne få penger for omsorgsdager du brukte i juni, juli og august.

Du kan søke utbetaling for

 • hele dager med fravær fra jobb, og / eller
 • dager hvor du bare har delvis fravær fra jobb

Vil du søke om utbetaling nå?

Har du bank-id, kan du søke digitalt. Slik skaffer du bank-id.

Du kan søke på papirskjemaet hvis du ikke har bank-id, eller om det er andre grunner til at du ikke kan søke digitalt.

SØK DIGITALTSØK PÅ PAPIR

Annen økonomisk støtte

Hvis barnet ditt er innlagt eller vært til behandling/utredning i sykehus eller annen spesialisthelsetjeneste, kan du ha rett til pleiepenger.

Hvis pleiebehovet er antatt å vare lenger enn 2 år, kan barnet ha rett til hjelpestønad fra NAV. 

Barnet kan ha rett til grunnstønad, hvis det oppstår nødvendige ekstrautgifter som friske personer ikke har.

Du kan også kontakte kommunen din for å høre om du kan få omsorgsstønad eller annen hjelp.

7.slik søker du Created with Sketch.

Informasjon til arbeidsgiver

Når en person har vært ansatt i 4 uker eller mer, har arbeidsgiver plikt til å utbetale lønn for alle omsorgsdagene som den ansatte har rett til.

Hvor mange omsorgsdager hver arbeidstaker har rett til kommer an på samlivssituasjonen og antall barn.

Her finner du mer informasjon om arbeidsgivers rolle når det gjelder omsorgspenger

Relatert informasjon