Omsorgspenger

123_ 64 cm x64 cm Created with Sketch.

Kort fortalt om omsorgspenger

 • Omsorgspenger er dager du kan ha rett til å være hjemme fra jobb når barnet ditt er sykt, eller hvis den som passer barnet er syk.
 • Hvor mange omsorgsdager du har rett på kommer an på samlivssituasjonen din og hvor mange barn du har.
 • Vanligvis trenger du ikke søke NAV om omsorgsdagene du kan være hjemme med sykt barn. Arbeidsgiveren din betaler deg lønn som vanlig for dagene du er hjemme.
 • Hvis du trenger flere omsorgsdager enn det du i utgangspunktet har rett på, må du søke.

Når har du rett til dager med sykt barn?

Situasjoner som ikke gir rett til dager med sykt barn

Tilfeller der du ikke har rett til penger fra arbeidsgiveren:

 • Du har vært i arbeid mindre enn de siste fire ukene.
 • Du har byttet arbeidsgiver og vært mindre enn fire uker i den nye jobben.
 • Du har hatt lovbestemt permisjon i minst 14 dager.
 • Du har ikke fire ukers opptjeningstid fordi du har mottatt dagpenger, foreldrepenger, sykepenger, pleiepenger eller opplæringspenger.

I disse tilfellene kan du ha rett til penger direkte fra NAV. Det er i tilfelle nødvendig med legeerklæring.


Når kan du ikke bruke av dagene?

Du kan ikke bruke av dagene ved:

 • ordinære møter med skolen, som foreldremøter eller tilretteleggingsmøter
 • planlagt fravær, som skoleferier og planleggingsdager
 • rutinekontroller på helsestasjonen
 • normale tannlegebesøk og tannlegekontroller som ikke skyldes sykdom


Hvor mange dager kan du være hjemme?

Du har automatisk rett til

 • 10 omsorgsdager per kalenderår når du har ett eller to barn under 12 år
 • 15 omsorgsdager per kalenderår når du har mer enn to barn under 12 år

Retten gjelder ut det kalenderåret barna fyller 12 år.

Du kan ha rett til flere dager

I disse tilfellene sender du søknad om omsorgspenger til NAV.

Fordeling av dager mellom foreldre

Foreldre som ikke bor sammen, kan fordele dagene hjemme med sykt barn. Er du alene om omsorgen, kan du overføre dager til ny partner. Les mer om overføring og fordeling.

Når foreldrene ikke bor sammen

Dagene du kan være hjemme med sykt barn kan fordeles eller overføres hvis du ikke bor sammen med den andre forelderen.

Hva er din situasjon?

Delt omsorg

Har dere avtalt delt omsorg (50/50), blir dagene delt likt mellom dere.

Samværsavtale

Den som barnet bor fast hos, kan overføre dager til den andre. NAV beregner dagene som hver av dere har rett til ut fra det samværet dere har avtalt.

Alene om omsorgen

Er du alene om omsorgen, har du automatisk rett til dobbelt antall dager hjemme med sykt barn.

Er det bare du som kan ta deg av barnet?

Du kan søke om å bli regnet som alene om omsorgen hvis du bor sammen med den andre forelderen, men det bare er du som kan ta deg av barnet.

Du må da dokumentere at den andre forelderen ikke er i stand til å ta seg av barnet i en periode på 6 måneder. Grunnen kan være funksjonshemning, innleggelse, fengselsopphold, verneplikt eller andre tilsvarende forhold. Er det sykdom eller funksjonshemning, må du legge ved legeerklæring, og du eller legen må beskrive på hvilken måte og hvor lenge dette påvirker evnen til å ta seg av barnet.

Du regnes ikke for å være alene om omsorgen hvis den andre i perioder er mye hjemmefra på grunn av jobb, skole eller studier.

Ny ektefelle eller samboer

Du kan overføre opptil 10 dager til en ny ektefelle eller samboer. Samboere må ha bodd sammen i minst 12 måneder.

Barn med ny partner

Når du får barn med ny samboer eller ektefelle, regnes du ikke lengre for å være alene om omsorgen. Unntaket er hvis du har fått ekstra dager fordi barnet er kronisk sykt eller funksjonshemmet. Da kan du fordele disse dagene.

Når du som ikke bor sammen med den andre forelderen skal søke

 • Du fyller ut skjemaet for å fordele og overføre dager.
 • I skjemaet ser du hvilke vedlegg du trenger å sende.
 • Har dere samværsavtale, holder det at begge foreldrene signerer skjemaet. Hvis du mangler signatur fra den andre, kan du i stedet legge ved en kopi av samværsavtalen. Eller du kan legge ved en erklæring om samværsfordelingen som er signert av begge.
 • Når du har fylt ut, skriver du ut og sender alt til adressen du finner på førstesiden til skjemaet.

For deg som er ansatt hos en arbeidsgiver

Når du trenger å være hjemme med sykt barn, melder du fra til arbeidsgiveren din som en egenmelding. Fra den fjerde dagen kan arbeidsgiveren kreve legeerklæring for barnet eller barnepasseren.

Arbeidsgiveren din kan godkjenne at du tar ut enkelttimer eller halve dager som kan legges sammen til hele dager.

Arbeidsgiveren din betaler de første 10 dagene til og med det kalenderåret det yngste barnet fyller 12 år.

Når arbeidsgiveren skal ha igjen penger fra NAV

Arbeidsgiveren din betaler for de 10 første dagene. Har du rett til mer enn 10 dager, må arbeidsgiveren også betale deg lønn for disse dagene, men arbeidsgiveren får refusjon fra NAV fra den 11. dagen.


Er barnet ditt kronisk sykt eller funksjonshemmet, vil arbeidsgiveren få refundert penger fra første fraværsdag det kalenderåret det yngste barnet fyller 13 år.

Arbeidsgiveren må

Arbeidsgiveren kan få refundert penger i opptil tre måneder bakover i tid regnet fra måneden før NAV mottok inntektsopplysningene. Det betyr at hvis NAV mottar søknaden om refusjon i september, vil arbeidsgiveren kunne få refundert penger for dager i juni, juli og august.

For deg som er selvstendig næringsdrivende eller frilanser

Du har rett til penger fra NAV fra den 11. dagen du er hjemme med sykt barn. Du må levere legeerklæring for barnet eller barnepasseren.

Du kan søke NAV om penger fra første dag hvis du du bare har omsorg for et kronisk sykt eller funksjonshemmet barn over 12 år.

Du må dokumenterer inntekten din på skjema for inntektsopplysninger. I skjemaet oppgir du også de 10 dagene du allerede har vært hjemme med sykt barn og de dagene du ber om å få penger for.

Du kan få utbetalt penger i opptil tre måneder bakover i tid, regnet fra måneden før NAV mottok inntektsopplysningsskjemaet. Det betyr at hvis NAV mottar inntektsopplysningene fra deg i september, vil du kunne få penger for dager du brukte i juni, juli og august.

Omsorgsdager i utlandet

Hvis du skal reise til utlandet må du gi beskjed til NAV.

Skal du reise innenfor EU-/EØS-området er det ingen begrensning for hvor lenge du kan motta dager med sykt barn, så lenge vilkårene for rett til dager med sykt barn er oppfylt i perioden. Du må gi beskjed til NAV hvis du tar ut lovbestemt ferie.

Du har også rett til dager med sykt barn i utlandet når barnet skal behandles eller legges inn på et sykehus i utlandet, og den norske stat betaler for behandlingen. I slike tilfeller er det ingen begrensning i hvor lenge du kan oppholde deg i utlandet.

Meld fra om endringer

Oppstår det endringer i familiesituasjonen, må du straks melde fra til NAV.

Relatert informasjon

Har du spørsmål? Du kan ringe 55 55 33 33, tastevalg 3.

Er du arbeidsgiver eller lege, kan du ringe 55 55 33 36.