Omsorgspenger

Omsorgspenger

info

Midlertidige regler for omsorgspenger på grunn av koronaviruset er forlenget

Perioden med utvidet rett til omsorgspenger ved bruk av omsorgsdager på
grunn av koronaviruset forlenges til 31. desember 2021.


Dette gjelder ut året:

 • Antall omsorgsdager dobles
 • Arbeidsgiver kan ikke kreve legeerklæring fra 4. dag
 • Du kan overføre omsorgsdager til en annen omsorgsperson når barnehagen eller skolen er stengt på grunn av koronaviruset.

I tillegg til de vanlige reglene for bruk av omsorgsdager, kan du i 2021 bruke omsorgsdager når:

 • Barnet, eller den som til vanlig passer barnet, er i karantene
 • Du må være hjemme med barn fordi barnehagen/skolen er stengt på grunn av koronaviruset
 • Barnet ikke kan gå i barnehagen/skolen på grunn av særlige smittevernhensyn. I disse tilfellene bruker du ikke av de ordinære omsorgsdagene dine. Det betyr at du kan bruke omsorgsdager i disse tilfellene selv om du har brukt opp de ordinære dagene dine.


Her kan du lese om andre ofte stilte spørsmål om omsorgsdager (oppdatert 29. oktober 2021)

123_ 64 cm x64 cm Created with Sketch.

Kort fortalt om omsorgspenger

 • Omsorgspenger for bruk av omsorgsdager er mest kjent som “hjemme med sykt barn-dager". Dette er omsorgsdager du bruker når du må være borte fra jobb fordi barnet ditt for eksempel har omgangssyke.
 • Vanligvis trenger du ikke søke om omsorgsdagene. Som arbeidstaker har du automatisk rett til et visst antall omsorgsdager per kalenderår. Arbeidsgiveren din betaler deg lønn som vanlig for dagene du er hjemme.
 • Du kan bruke omsorgsdager ut kalenderåret barnet fyller 12 år. Hvis barnet er kronisk sykt eller har en funksjonshemning, kan du ha rett på omsorgspenger ut kalenderåret barnet fyller 18 år.
 • Hvor mange omsorgsdager du har rett på kommer an på samlivssituasjonen din og hvor mange barn du har.
 • Du kan søke om ekstra omsorgsdager hvis
  • du har barn som er kronisk sykt eller funksjonshemmet
  • den andre forelderen ikke kan ha tilsyn med barnet på grunn av for eksempel sykdom, fengselsopphold eller verneplikt.

Hvem kan få omsorgspenger?

7.slik søker du Created with Sketch.

Har du ikke rett på omsorgspenger hos arbeidsgiveren din?

Vanligvis skal arbeidsgiver utbetale omsorgspenger for omsorgsdager du har brukt som arbeidstaker. Hvis du ikke har rett til omsorgspenger fra arbeidsgiver, eller det er andre grunner til at arbeidsgiver ikke utbetaler, kan du ha rett til utbetaling fra NAV.

Det kan være i situasjoner hvor arbeidsgiveren er gått konkurs, eller hvis dere har en uenighet dere imellom som gjør at arbeidsgiver ikke vil utbetale omsorgspenger til deg. Det kan også være i situasjoner når du har vært mindre enn 4 uker i jobben din, men direkte før det har du:

 • jobbet for en annen arbeidsgiver.
 • vært selvstendig næringsdrivende eller frilanser.
 • mottatt dagpenger, sykepenger, pleiepenger, omsorgspenger, opplæringspenger, foreldrepenger, svangerskapspenger eller midlertidig kompensasjon for selvstendig næringsdrivende eller frilanser.
 • jobbet i utlandet som arbeidstaker, selvstendig næringsdrivende eller frilanser.
 • utøvd verneplikt.
 • hatt permisjon.

Minst én av situasjonene over må gjelde for deg for at du kan ha rett til utbetaling av omsorgspenger fra NAV. 

Slik søker du om utbetaling av omsorgspenger fra NAV når arbeidsgiver ikke utbetaler:

Når du søker, trenger du:

Inntektsmelding fra arbeidsgiver

Du må be arbeidsgiver om å sende inntektsmelding til oss så snart du har sendt inn søknaden. Den må vi ha for å kunne behandle søknaden din.

Aktuelle vedlegg

Hvis vi trenger noe dokumentasjon for å kunne behandle søknaden din, får du beskjed om det underveis i søknaden.

Søknadsskjema

Du får veiledning underveis i søknaden om hva du skal fylle ut og hvordan.

Vil du søke om utbetaling av omsorgspenger nå?

Har du bank-id kan du søke digitalt.

Slik skaffer du bank-id

Har du ikke bank-id kan du søke på papir

GÅ TIL DEN DIGITALE SØKNADEN

Når kan du bruke av omsorgsdagene?

Du kan ikke bruke omsorgsdager til:

 • møter med skolen, som ikke skyldes sykdom
 • planlagt fravær, for eksempel ved skoleferie og planleggingsdager
 • rutinekontroller på helsestasjonen
 • rutinekontroll hos tannlege, som ikke skyldes sykdom
 • når kommunegrensene er stengt på grunn av koronatiltak, og du har barn som går på skole eller i barnehage i en annen kommune
 • når barnehage/skole er stengt på grunn av streik


Hvor mange omsorgsdager har du?

Hvor mange omsorgsdager du har, kommer an på

 • Om du bor sammen med den andre forelderen
 • Om du ikke bor sammen med den andre forelderen, men dere har en avtale om delt bosted
 • Om du har aleneomsorg
 • Hvor mange barn du har
 • Om barnet har en funksjonshemming eller kronisk sykdom og du har fått godkjent ekstra dager fra NAV
 • Om den andre forelderen ikke kan ha tilsyn med barnet, selv om dere bor sammen.

Kalkulator for omsorgsdager

Med denne kalkulatoren kan du regne ut hvor mange omsorgsdager du kan ha rett på.

Fortsett til kalkulator

Så mange dager har du automatisk ut kalenderåret barnet fyller 12 år:

Reglene for hvor mange omsorgsdager du kan ha rett til, har endret seg flere ganger på grunn av koronasituasjonen.

Fra 1. januar 2021 til 31. desember 2021 gjelder følgende:

 • 20 omsorgsdager per kalenderår når du har ett eller to barn
 • 30 omsorgsdager per kalenderår når du har tre eller flere barn
 • Når du ikke bor sammen med den andre forelderen, og dere har avtale om delt bosted, får dere 20 eller 30 omsorgsdager hver avhengig av hvor mange barn dere har
 • Hvis du er alene om omsorgen, dobles antall dager

Dette trenger du ikke søke om:

 • Omsorgsdager du automatisk har rett til.
 • Å få dobbelt antall omsorgsdager når du er alene om omsorgen.
 • Omsorgsdager når du ikke bor sammen med den andre forelderen, og dere har en avtale om delt bosted. 
 • Omsorgsdager når barnet ikke kan gå i barnehage eller skole på grunn av særlige smittevernhensyn. Det er en lege som avgjør om det foreligger særlige smittevernhensyn.

Dette må du søke om:

 • Ekstra omsorgsdager fordi du har et barn med kronisk sykdom eller funksjonshemning, og dette fører til at du har høyere risiko for å være borte fra jobb.
 • Å bli regnet som alene om omsorgen når den andre forelderen ikke kan ha tilsyn med barn i en periode som varer i minst 6 måneder.
 • Utbetaling av omsorgspenger når arbeidsgiver ikke utbetaler, men du kan ha rett på utbetaling fra NAV.
 • Utbetaling av omsorgspenger når du er selvstendig næringsdrivende eller frilanser.

Dette melder du fra om:

 • Når du skal dele omsorgsdager med den andre forelderen når dere ikke bor sammen, eller
 • du vil dele med nåværende samboer eller ektefelle.
7.slik søker du Created with Sketch.

Når kan du søke om ekstra dager?

Hva er din situasjon?

Kronisk sykt eller funksjonshemmet barn

Når du har et barn med kronisk sykdom eller funksjonshemning, kan dette gjøre at du har høyere risiko for å måtte være borte fra jobb. I denne situasjonen kan du søke om å få 10 ekstra omsorgsdager for hvert kalenderår, eller 20 ekstra omsorgsdager hvis du er alene om omsorgen.

Har du flere barn med kronisk sykdom eller funksjonshemning, kan du få 10 ekstra dager for hvert barn. Du må søke for hvert barn.

Omsorgsdagene dobles ut året: På grunn av koronasituasjonen er antall ekstra omsorgsdager doblet frem til 31. desember 2021. Det betyr at tallene som står i teksten over kan dobles i denne perioden.

Når du har fått ekstra dager fordi barnet ditt er kronisk sykt eller er funksjonshemmet, har du omsorgsdager ut kalenderåret barnet fyller 18 år.

Det er bare foreldre og fosterforeldre som barnet bor fast hos, som kan få ekstra omsorgsdager.

Hvilke sykdommer og funksjonshemninger gir deg rett til ekstra omsorgsdager?

Slik søker du om ekstra omsorgsdager når du har et barn med kronisk sykdom eller funksjonshemning:

Når du søker, trenger du:

Legeerklæring

Vi trenger en bekreftelse på at barnets sykdom/funksjonshemning fører til at du har en markert høyere risiko for fravær fra arbeid. Dette dokumenteres i en legeerklæring.

Hvis du ikke har legeerklæring når du søker, kan den ettersendes til oss.

Søknadsskjema

Du får veiledning underveis i søknaden om hva du skal fylle ut og hvordan.

Vil du søke om ekstra omsorgsdager nå?

Har du bank-id kan du søke digitalt.

Slik skaffer du bank-id

Har du ikke bank-id kan du søke på papir

GÅ TIL DEN DIGITALE SØKNADEN

Den andre forelderen kan ikke ha tilsyn med barn

Du kan søke om ekstra omsorgsdager hvis den andre forelderen ikke kan ha tilsyn med barn i en periode på minst 6 måneder. Dette er i tilfeller hvor du bor sammen med den andre forelderen og den andre forelderen for eksempel 

 • er fysisk eller psykisk syk
 • er innlagt i helseinstitusjon
 • har en funksjonshemning 
 • er i fengsel
 • utøver verneplikt 

Vil du søke nå?

Har du bank-id kan du søke digitalt.

Slik skaffer du bank-id

Har du ikke bank-id kan du søke på papir

GÅ TIL DEN DIGITALE SØKNADEN
7.slik søker du Created with Sketch.

Ettersendelse til søknad

Har vi bedt om mer informasjon fra deg? Eller var det noe dokumentasjon du ikke hadde klart da du sendte søknaden din?

Vil du ettersende dokumentasjon nå?

Har du bank-id, kan du ettersende dokumenter digitalt. Slik skaffer du bank-id

Du kan ettersende per post hvis du ikke har bank-id, eller om det er andre grunner til at du ikke kan sende digitalt.

ETTERSEND DIGITALTETTERSEND PÅ PAPIR
7.slik søker du Created with Sketch.

Skal du sende noe i posten til oss?

7.slik søker du Created with Sketch.

Overføring av omsorgsdager på grunn av stengt barnehage/skole

Du kan overføre omsorgsdager til en annen omsorgsperson når barnehagen eller skolen er stengt på grunn av koronasituasjonen. En annen omsorgsperson kan være den andre forelderen, nåværende samboer eller ektefelle.

Dette gjelder til og med 31. desember 2021:

 • Du kan dele opptil så mange omsorgsdager du har tilgjengelig.
 • Du kan kun overføre hele omsorgsdager.
 • Du kan overføre til en annen omsorgsperson når dere begge har rett til å bruke omsorgsdager.
 • Det er kun den som har omsorgsdager som kan dele dager, og som kan melde fra om dette.

Deling av omsorgsdager av andre grunner enn at skolen eller barnehagen er stengt.

Vil du melde fra om overføring av omsorgsdager nå?

Har du bank-id kan du melde fra digitalt.

Slik skaffer du bank-id.

Hvis du ikke har bank-id kan du melde fra på papir

GÅ TIL DEN DIGITALE MELDINGEN

Slik kan du dele omsorgsdagene dine

Du kan dele omsorgsdager med den andre forelderen når

 • du har aleneomsorg for barn, og
 • du og den andre forelderen ikke har avtale om delt bosted.

  Omsorgsdagene blir fordelt ut fra hva slags avtale dere som foreldre har om samvær.

Du kan også dele opptil 10 omsorgsdager med en samboer du har bodd med i minst 12 måneder, eller med nåværende ektefelle. Dette gjelder når dere ikke har felles barn, eller når samboer/ektefelle ikke allerede har omsorgsdager for egne barn.

Hvem vil du dele omsorgsdagene med?

Dele med den andre forelderen

Du som har aleneomsorg for barn kan dele omsorgsdager med den andre forelderen. Omsorgsdagene blir fordelt ut fra hva slags avtale dere har om samvær.

Vil du sende melding om å dele omsorgsdager nå?

Har du bank-id kan du melde fra digitalt.

Slik skaffer du bank-id.

Hvis du ikke har bank-id kan du melde fra på papir

GÅ TIL DEN DIGITALE MELDINGEN

Dele med nåværende ektefelle eller samboer

Du kan dele opptil 10 omsorgsdager med en samboer du har bodd med i minst 12 måneder, eller med nåværende ektefelle. Dette gjelder når dere ikke har felles barn, eller når samboer/ektefelle ikke allerede har omsorgsdager for egne barn.

Vil du sende melding om å dele omsorgsdager nå?

Har du bank-id kan du melde fra digitalt.

Slik skaffer du bank-id

Hvis du ikke har bank-id kan du melde fra på papir

GÅ TIL DEN DIGITALE MELDINGEN
Group 2 Created with Sketch.

Slik tar du ut omsorgsdager som arbeidstaker

Når du skal ta ut omsorgsdager, melder du fra til arbeidsgiveren din. Hvis du trenger å ta ut enkelttimer eller halve dager, er det opp til arbeidsgiver å godkjenne dette.

Arbeidsgiveren din betaler deg lønn som vanlig når du bruker omsorgsdager.

Group 2 Created with Sketch.

Slik tar du ut omsorgsdager som selvstendig næringsdrivende / frilanser

Som selvstendig næringsdrivende eller frilanser må du dekke de 10 første omsorgsdagene selv.

Du kan ha rett til omsorgspenger fra første dag hvis du kun har barn som er 13 år eller eldre, som er kronisk sykt eller funksjonshemmet.

Du kan få utbetalt omsorgspenger i opptil tre måneder tilbake i tid, regnet fra måneden før NAV mottok søknad fra deg. Det betyr at hvis NAV mottar søknad fra deg i september, vil du kunne få penger for omsorgsdager du brukte i juni, juli og august.

Du kan søke utbetaling for

 • hele dager med fravær fra jobb, og / eller
 • dager hvor du bare har delvis fravær fra jobb

Vil du søke om utbetaling nå?

Har du bank-id kan du søke digitalt.

Slik skaffer du bank-id.

Har du ikke bank-id kan du søke på papir

GÅ TIL DEN DIGITALE SØKNADEN

Omsorgspenger i utlandet

Hvis du reiser innenfor EU-/EØS-området er det ingen begrensning for hvor lenge du kan motta omsorgspenger, så lenge vilkårene for rett til omsorgspenger er oppfylt i perioden.

Hvis du reiser utenfor EØS-området, og retten din til omsorgspenger er oppfylt i perioden, kan du motta omsorgspenger i opptil 8 uker i løpet av en 12 måneders periode.

Hvis du skal reise til et land utenfor EØS må du melde fra til NAV. Vi trenger å vite:

 • Om du er sammen med barnet i tiden du reiser
 • Hvilket land dere skal reise til
 • I hvilken periode dere skal være i utlandet
 • Om du skal avvikle ferie

Du melder fra ved å skrive en beskjed til oss, eller ved å ringe 55 55 33 33, tastevalg 3.

Andre ordninger og økonomisk støtte

Hvis barnet ditt er innlagt eller vært til behandling/utredning i sykehus eller annen spesialisthelsetjeneste, kan du ha rett til pleiepenger.

Hvis pleiebehovet er antatt å vare lenger enn 2 år, kan barnet ha rett til hjelpestønad fra NAV. 

Barnet kan ha rett til grunnstønad, hvis det oppstår nødvendige ekstrautgifter som friske personer ikke har.

Hvis du trenger nødvendig opplæring for et barn som har en funksjonshemning eller langvarig sykdom, kan opplæringspenger være aktuelt.

Du kan også kontakte kommunen din for å høre om du kan få omsorgsstønad eller annen hjelp.

7.slik søker du Created with Sketch.

Informasjon til arbeidsgiver

Når en person har vært ansatt i 4 uker eller mer, har arbeidsgiver plikt til å utbetale lønn for alle omsorgsdagene som den ansatte har rett til.

Hvor mange omsorgsdager hver arbeidstaker har rett til kommer an på samlivssituasjonen og antall barn.

Her finner du mer informasjon om arbeidsgivers rolle når det gjelder omsorgspenger

Relatert informasjon

Hva sier loven om omsorgspenger?

Her kan du lese om hva loven sier om omsorgspenger.

Om ferie og feriepenger

Her kan du lese mer om ferie og feriepenger når du mottar omsorgspenger.

Om pensjonsopptjening for omsorgsarbeid

Du kan ha rett til pensjonsopptjening når du gjør omsorgsarbeid. Her kan du lese mer om pensjonsopptjening for omsorgsarbeid.

Vil du klage?

Slik klager du

Har du andre spørsmål?

Du kan ringe oss på telefon 55 55 33 33. Da får du hjelp av veiledere med kompetanse på omsorgspenger.

Er du arbeidsgiver, lege eller en annen samhandler ringer du 55 55 33 36.