Pleiepenger i livets sluttfase - arbeidsgivers rolle

Pleiepenger i livets sluttfase - arbeidsgivers rolle

Kort fortalt om pleiepenger i livets sluttfase

 • Man kan få pleiepenger når man må være borte fra arbeid for å pleie en person som er i livets sluttfase.
 • Den syke må pleies i et privat hjem. Det er ingen regler for hvilket hjem den syke pleies i.
 • Man kan få pleiepenger i opptil 60 dager.

Send digital inntektsmelding

Arbeidsgiver skal sende digital inntektsmelding når arbeidstakeren skal ha sykepenger, foreldrepenger, svangerskapspenger, pleiepenger, omsorgspenger eller opplæringspenger.

Om du ønsker refusjon for utbetalt lønn opplyser du om dette i inntektsmeldingen.

Vil du sende inntektsmelding nå?

Digital inntektsmelding sendes enten fra arbeidsgivers eget lønns- og personalsystem eller fra altinn.no.

Gå til inntektsmeldingen i Altinn

Om digital inntektsmelding

Hva er digital inntektsmelding?

Digital inntektsmelding er opplysninger arbeidsgiver sender når en ansatt har søkt om en ytelse fra NAV. Meldingen inneholder inntektsopplysninger og annen informasjon NAV må ha for å behandle søknaden arbeidstaker har sendt.

Arbeidsgiver skal sende digital inntektsmelding når den ansatte skal ha sykepenger, foreldrepenger, svangerskapspenger, pleiepenger, omsorgspenger eller opplæringspenger.

Når skal jeg sende inntektsmeldingen?

Inntektsmeldingen skal sendes så snart den ansatte har sendt søknaden om pleiepenger. Dette er viktig for at den ansatte skal få svar på søknaden sin så snart som mulig. Vi må ha inntektsmeldingen for å kunne behandle søknaden. Hvis innsendingen utsettes, blir også saksbehandlingen og utbetalingen fra NAV forsinket.

Hvordan sender jeg inntektsmeldingen?

Digital inntektsmelding sendes enten fra arbeidsgivers eget lønns- og personalsystem eller fra altinn.no.

Her finner du nyttig informasjon om inntektsmeldingen, og hvordan du går frem for å sende den.

Hvor mange fraværsdager skal jeg opplyse om i inntektsmeldingen?

Du trenger kun å opplyse om første fraværsdag i inntektsmeldingen. De øvrige fraværsdagene opplyser den ansatte om selv.

Hvordan fyller jeg ut inntektsmelding for en arbeidstaker som er timelønnet med skiftende arbeidsperioder?

Arbeidstakere som både er timelønnede og har skiftende arbeidsperioder i form av skift- eller turnusarbeid, skal beregnes annerledes enn andre arbeidstakere.

Eksempler på grupper som ofte jobber skift er industri- og offshorearbeidere, mens helsepersonell ofte jobber turnus. Andre eksempler på timelønnede med skiftende arbeidsperioder kan være tilkallingsvikarer.

Når du skal sende et refusjonskrav for en arbeidstaker med en slik arbeidstidsordning gjør du følgende:

 • Legg sammen inntekten for de tre siste månedene
 • Del denne summen på antall dager den ansatte har jobbet de tre siste månedene. Da får du en dagsats.
 • Dagsatsen ganger du med 260, og deler på 12.
 • Beløpet du får nå er månedsinntekten du skal legge inn i inntektsmeldingen.

Hvor kan jeg sjekke inntektsmeldinger jeg har sendt tidligere?

Du kan sjekke tidligere innsendte inntektsmeldinger ved å benytte deg av innsynstjenesten på Altinn.

Gjelder digital inntektsmelding også for selvstendig næringsdrivende/frilansere?

Nei, denne inntektsmeldingen gjelder bare for arbeidstakere. 

NAV har informasjon om inntekten for selvstendig næringsdrivende og frilansere fra offentlige registre. Vi innhenter mer informasjon hvis det er nødvendig for å behandle søknaden.
 
Er du i tvil om du er arbeidstaker, selvstendig næringsdrivende eller frilanser? Sjekk hvilken type inntekt du har.

Om refusjon

Hvordan søker jeg om refusjon?

Du søker om refusjon ved å sende inn en digital inntektsmelding. Den sendes enten fra arbeidsgivers eget lønns- og personalsystem eller fra altinn.no.

Her finner du nyttig informasjon om inntektsmeldingen, og hvordan du går frem for å sende den.


Se hvordan du kan endre bankkontonummer for refusjoner fra NAV.

Frist for å kreve refusjon for pleiepenger

Vi ønsker at du sender inntektsmeldingen og krever refusjon så snart den ansatte har sendt inn søknaden. Dette for at den ansatte skal få svar på søknaden sin så snart som mulig.

Kan du ikke sende inntektsmeldingen så snart den ansatte har sendt søknad, gjelder følgende frister:

Normalt kan du kreve refusjon for tre måneder tilbake i tid. På grunn av koronautbruddet er foreldelsesfristen for 2020 midlertidig utvidet slik at refusjon kan gis for opptil ni måneder før kravet ble satt frem. Denne fristen er absolutt ved refusjon til deg som arbeidsgiver.

Skal jeg forskuttere lønn og har jeg krav på refusjon?

Det er opptil deg som arbeidsgiver om du vil forskuttere lønn eller ei. Når du har en ansatt som mottar pleiepenger, har du som arbeidsgiver rett på refusjon fra første dag.

Hvem kan få pleiepenger i livets sluttfase?

For å få pleiepenger, må arbeidstakeren ha

 • vært i jobb i minst 4 uker. (Sykepenger, dagpenger, foreldrepenger, svangerskapspenger, omsorgspenger, pleiepenger og opplæringspenger er likestilt med jobb. Samme gjelder for kompensasjonsytelse etter midlertidig lov om kompensasjonsytelse for selvstendig næringsdrivende og frilansere som har mistet inntekt på grunn av pandemien.)
 • minst 20 prosent inntektstap
 • inntekt som er minst halvparten av Folketrygdens grunnbeløp

Dette er de viktigste punktene for deg som å arbeidsgiver, men her kan du lese om flere vilkår arbeidstakeren må fylle for å få pleiepenger.

Om beregning av pleipenger

Pleiepenger beregnes på samme måte som sykepenger og utgjør 100 prosent av sykepengegrunnlaget.

Når NAV refunderer pleiepenger utbetaler vi 100 prosent av grunnlaget som maksimalt kan være 6 ganger grunnbeløpet (6G). Grunnlaget regnes om til en dagsats ved å dele beregnet årsinntekt på 260 dager. Dette gjelder uavhengig av hvor mange arbeidsdager arbeidstakeren har i løpet av et år.

Eksempel på beregning:

Slik beregnes dagsatsen til en arbeidstaker med gjennomsnittlig månedsinntekt på brutto 17 000 kroner de tre siste månedene:

 • Dette tilsvarer en årsinntekt på 204 000 kroner
 • Beregnet årsinntekt deles på 260
 • NAV vil utbetale med en dagsats på 785 kroner

Dette kan medføre at du får mindre refundert fra NAV enn du har utbetalt i lønn for dagene arbeidstakeren har hatt fravær, for eksempel hvis arbeidstakeren jobber deltid. Det samme gjelder hvis du har utbetalt full lønn til arbeidstakeren, og full lønn overstiger 6G.

Relatert informasjon